Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Internationell brottsklassificering (ICCS)

 •  
  • Internationell brottskassificering (ICCS) är utvecklad av UNODC. Den bygger på beskrivning av brott, inte lagtext.

Klasser (320)


 • 010000 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall ...
 • 010100 0101 Mord ...
 • 010200 0102 Försök till mord ...
 • 010300 0103 Ouppsåtligt mord ...
 • 010310 01031 Icke-oaktsamt dråp ...
 • 010320 01032 Oaktsamt dråp ...
 • 010321 010321 Mord i trafiken ...
 • 010322 010322 Mord utanför trafiken ...
  • 010400 0104 Medhjälp eller anstiftan till självmord ...
 • 010410 01041 Medhjälp till självmord ...
 • 010490 01049 Övriga handlingar avseende medhjälp eller anstiftan till självmord ...
  • 010500 0105 Dödshjälp ...
  • 010600 0106 Olaga fostermord ...
  • 010700 0107 Olaga dödande i samband med väpnad konflikt ...
  • 010900 0109 Andra handlingar som vållar död eller avser att vålla död ...
   • 020000 02 Handlingar som orsakar skada eller avser att orsaka skada på person ...
  • 020100 0201 Misshandel och hot ...
 • 020110 02011 Misshandel ...
 • 020111 020111 Grov misshandel ...
 • 020112 020112 Ringa misshandel ...
  • 020120 02012 Hot ...
 • 020121 020121 Grovt hot ...
 • 020122 020122 Ringa hot ...
  • 020190 02019 Andra former av misshandel eller hot ...
   • 020200 0202 Handlingar mot frihet ...
  • 020210 02021 Bortförande av minderårig ...
 • 020211 020211 Förälders bortförande av barn ...
 • 020212 020212 Annan familjemedlems bortförande av barn ...
 • 020213 020213 Förmyndares bortförande av barn ...
 • 020219 020219 Övrigt bortförande av minderårig ...
  • 020220 02022 Frihetsberövande ...
 • 020221 020221 Kidnappning ...
 • 020222 020222 Olaga frihetsberövande ...
 • 020223 020223 Kapning ...
 • 020229 020229 Övrigt frihetsberövande ...
  • 020290 02029 Övriga handlingar mot frihet ...
 • 020291 020291 Olaglig adoption ...
 • 020292 020292 Tvångsäktenskap ...
 • 020299 020299 Övriga handlingar mot frihet ...
  • 020300 0203 Slaveri och utnyttjande ...
 • 020310 02031 Slaveri ...
 • 020320 02032 Tvångsarbete ...
 • 020321 020321 Tvångsarbete för hushållstjänster ...
 • 020322 020322 Tvångsarbete för industritjänster ...
 • 020323 020323 Tvångsarbete för staten eller försvarsmakten ...
 • 020329 020329 Övrigt tvångsarbete ...
  • 020390 02039 Övriga former av slaveri och utnyttjande ...
   • 020400 0204 Människohandel ...
  • 020410 02041 Människohandel för sexuellt utnyttjande ...
  • 020420 02042 Människohandel för tvångsarbete ...
  • 020430 02043 Människohandel för avlägsnande av organ ...
  • 020490 02049 Människohandel i andra syften ...
   • 020500 0205 Tvång ...
  • 020510 02051 Utpressning ...
  • 020590 02059 Övriga former av tvång ...
   • 020600 0206 Försummelse ...
  • 020610 02061 Försummelse i situationer som innefattar personer under omvårdnad ...
 • 020611 020611 Försummelse i situationer som innefattar barn under omvårdnad ...
 • 020612 020612 Försummelse i situationer som innefattar andra personer i beroendeställning under omvårdnad ...
 • 020619 020619 Övrig försummelse i situationer som innefattar personer under omvårdnad ...
  • 020620 02062 Försummelse i yrkesroll ...
  • 020630 02063 Försummelse vid framförande av fordon ...
  • 020690 02069 Övriga former av försummelse ...
   • 020700 0207 Farliga handlingar ...
  • 020710 02071 Hälsovådliga handlingar ...
  • 020720 02072 Framförande av fordon under påverkan av psykoaktiva ämnen ...
 • 020721 020721 Framförande av fordon under påverkan av alkohol ...
 • 020722 020722 Framförande av fordon under påverkan av olagliga droger ...
 • 020729 020729 Framförande av fordon under påverkan av övriga psykoaktiva ämnen ...
  • 020790 02079 Övriga farliga handlingar ...
   • 020800 0208 Handlingar avsedda att framkalla rädsla eller känslomässigt lidande ...
  • 020810 02081 Trakasserier ...
 • 020811 020811 Trakasserier på arbetsplatsen ...
 • 020819 020819 Övriga former av trakasserier ...
  • 020820 02082 Förföljelse ...
  • 020890 02089 Övriga handlingar avsedda att framkalla rädsla eller känslomässigt lidande ...
   • 020900 0209 Ärekränkning eller förolämpning ...
  • 020910 02091 Ärekränkning eller förolämpning avseende en persons karaktärsdrag eller tillskrivna egenskaper ...
  • 020920 02092 Ärekränkning eller förolämpning avseende en persons tillskrivna åsikter eller värderingar ...
  • 020990 02099 Övrig ärekränkning eller förolämpning ...
   • 021000 0210 Diskriminering ...
  • 021010 02101 Diskriminering av person ...
  • 021020 02102 Gruppdiskriminering ...
  • 021090 02109 Övrig diskriminering ...
   • 021100 0211 Handlingar som inkräktar på en person ...
  • 021110 02111 Intrång i privatlivet ...
  • 021190 02119 Övriga handlingar som inkräktar på en person ...
   • 021900 0219 Övriga handlingar som orsakar eller avser orsaka skada på en person ...
    • 030000 03 Skadliga handlingar av sexuell natur ...
   • 030100 0301 Sexuellt våld ...
  • 030110 03011 Våldtäkt ...
 • 030111 030111 Våldtäkt med fysiskt våld ...
 • 030112 030112 Våldtäkt utan fysiskt våld ...
 • 030113 030113 Våldtäkt mot minderårig ...
 • 030119 030119 Övrig våldtäkt ...
  • 030120 03012 Sexuellt övergrepp ...
 • 030121 030121 Fysiska sexuella övergrepp ...
 • 030122 030122 Icke-fysiska sexuella övergrepp ...
 • 030129 030129 Övriga sexuella övergrepp som ej klassificerats annanstans ...
  • 030190 03019 Övriga former av sexuellt våld ...
   • 030200 0302 Sexuellt utnyttjande ...
  • 030210 03021 Sexuellt utnyttjande av vuxna ...
  • 030220 03022 Sexuellt utnyttjande av barn ...
 • 030221 030221 Barnpornografi ...
 • 030222 030222 Barnprostitution ...
 • 030223 030223 Kontakt med barn i sexuellt syfte ...
 • 030229 030229 Övriga former av sexuellt utnyttjande av barn ...
  • 030290 03029 Övriga former av sexuellt utnyttjande ...
   • 030900 0309 Övriga skadliga handlingar av sexuell natur ...
    • 040000 04 Handlingar mot egendom som innefattar våld eller hot mot person ...
   • 040100 0401 Rån ...
  • 040110 04011 Personrån ...
 • 040111 040111 Personrån på allmän plats ...
 • 040112 040112 Personrån på privat plats ...
 • 040119 040119 Övriga personrån ...
  • 040120 04012 Rån mot värde- eller varutransport ...
 • 040121 040121 Bil- eller fordonsrån ...
 • 040129 040129 Övriga rån mot värde- eller varutransport ...
  • 040130 04013 Rån mot organisation eller institution ...
 • 040131 040131 Rån mot finansiellt institut ...
 • 040132 040132 Rån mot icke-finansiellt institut ...
  • 040140 04014 Rån av boskap ...
  • 040190 04019 Övriga former av rån ...
   • 040900 0409 Övriga handlingar mot egendom som innefattar våld eller hot mot person ...
    • 050000 05 Handlingar mot egendom ...
   • 050100 0501 Inbrott ...
  • 050110 05011 Inbrott i affärslokaler ...
  • 050120 05012 Inbrott i privata bostäder och lokaler ...
 • 050121 050121 Inbrott i permanenta privata bostäder ...
 • 050122 050122 Inbrott i icke-permanenta privata bostäder ...
  • 050130 05013 Inbrott i offentliga lokaler ...
  • 050190 05019 Övriga former av inbrott ...
   • 050200 0502 Stöld ...
  • 050210 05021 Stöld av motorfordon eller delar därav ...
 • 050211 050211 Stöld av motordrivet landfordon ...
 • 050212 050212 Olaglig användning av motordrivet landfordon ...
 • 050213 050213 Stöld av delar av motordrivet landfordon ...
 • 050219 050219 Övrig stöld av motorfordon eller delar därav ...
  • 050220 05022 Stöld av personlig egendom ...
 • 050221 050221 Stöld av personlig egendom från person ...
 • 050222 050222 Stöld av personlig egendom från fordon ...
 • 050229 050229 Övrig stöld av personlig egendom ...
  • 050230 05023 Stöld av affärsegendom ...
 • 050231 050231 Stöld i butik ...
 • 050239 050239 Övrig stöld av affärsegendom ...
  • 050240 05024 Stöld av allmän egendom ...
  • 050250 05025 Stöld av boskap ...
  • 050260 05026 Stöd av tjänster ...
  • 050290 05029 Övriga former av stöld ...
   • 050300 0503 Upphovsrättsbrott ...
   • 050400 0504 Skadegörelse av egendom ...
  • 050410 05041 Skadegörelse av allmän egendom ...
  • 050420 05042 Skadegörelse av privat egendom ...
  • 050430 05043 Skadegörelse av affärsegendom ...
  • 050490 05049 Övrig skadegörelse av egendom ...
   • 050900 0509 Övriga handlingar mot enbart egendom ...
    • 060000 06 Handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller övriga psykoaktiva ämnen ...
   • 060100 0601 Olaga handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller prekursorer ...
  • 060110 06011 Olaga innehav, köp, bruk, odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat för personligt bruk ...
 • 060111 060111 Olaga innehav, köp eller bruk av reglerade narkotiska preparat för personligt bruk ...
 • 060112 060112 Olaga odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat för personligt bruk ...
  • 060120 06012 Olaga handel, odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat eller prekursorer ej för personligt bruk ...
 • 060121 060121 Olaga handel av reglerade narkotiska preparat ej för personligt bruk ...
 • 060122 060122 Olaga tillverkning av reglerade narkotiska preparat ej för personligt bruk ...
 • 060123 060123 Olaga odling av reglerade narkotiska preparat ej för personligt bruk ...
 • 060124 060124 Olaga avledning av prekursorer ej för personligt bruk ...
 • 060129 060129 Övrig olaga handel, odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat eller prekursorer ej för personligt bruk ...
  • 060190 06019 Övriga olaga handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller prekursorer ...
   • 060200 0602 Olaga handlingar som innefattar alkohol, tobak eller andra reglerade ämnen ...
  • 060210 06021 OIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av alkoholhaltiga produkter ...
 • 060211 060211 OIaga innehav eller bruk av alkoholhaltiga produkter ...
 • 060212 060212 OIaga framställning, handel eller distribution av alkoholhaltiga produkter ...
 • 060219 060219 Övrig oIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av alkoholhaltiga produkter ...
  • 060220 06022 OIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av tobaksprodukter ...
 • 060221 060221 OIaga innehav eller bruk av tobaksprodukter ...
 • 060222 060222 OIaga framställning, handel eller distribution av tobaksprodukter ...
 • 060229 060229 Övrig oIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av tobaksprodukter ...
  • 060290 06029 Övriga olaga handlingar som innefattar alkohol, tobak eller andra reglerade ämnen ...
   • 060900 0609 Övriga handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller övriga psykoaktiva ämnen ...
    • 070000 07 Handlingar som innefattar bedrägeri eller korruption ...
   • 070100 0701 Bedrägeri ...
  • 070110 07011 Ekonomiskt bedrägeri ...
 • 070111 070111 Ekonomiskt bedrägeri mot staten ...
 • 070112 070112 Ekonomiskt bedrägeri mot privata eller juridiska personer ...
  • 070190 07019 Övriga former av bedrägeri ...
   • 070200 0702 Förfalskning ...
  • 070210 07021 Förfalskning av betalningsmedel ...
 • 070211 070211 Förfalskning av kontant betalningsmedel ...
 • 070212 070212 Förfalskning av icke-kontant betalningsmedel ...
  • 070220 07022 Produktförfalskning ...
  • 070230 07023 Urkundsförfalskning eller annan förfalskning av dokument ...
  • 070290 07029 Övriga former av förfalskning ...
   • 070300 0703 Korruption ...
  • 070310 07031 Mutbrott ...
 • 070311 070311 Aktivt mutbrott ...
 • 070312 070312 Passivt mutbrott ...
  • 070320 07032 Förskingring ...
  • 070330 07033 Missbruk av ställning ...
  • 070340 07034 Handel med inflytande ...
  • 070350 07035 Olaglig berikande ...
  • 070390 07039 Övriga former av korruption ...
   • 070400 0704 Handlingar som innefattar vinning av brott ...
  • 070410 07041 Penningtvätt ...
  • 070420 07042 Olaglig handel med kulturföremål ...
  • 070490 07049 Övriga handlingar som innefattar vinning av brott ...
   • 080000 08 Handlingar som strider mot allmän ordning, styre och statliga bestämmelser ...
  • 080100 0801 Handlingar som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning ...
 • 080110 08011 ...
 • 080120 08012 Handlingar som strider mot sociala eller religiösa uppförandekoder eller ordningsregler ...
 • 080190 08019 Övriga handlingar som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning ...
  • 080200 0802 Handlingar av sexuell natur som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning ...
 • 080210 08021 Prostitutionsbrott ...
 • 080220 08022 Pornografibrott ...
 • 080290 08029 Övriga handlingar av sexuell natur som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning ...
  • 080300 0803 Handlingar avseende yttrandefrihet eller begränsning av yttrandefrihet ...
 • 080310 08031 Handlingar som strider mot yttrandefriheten ...
 • 080320 08032 Handlingar som strider mot uttryck av reglerade sociala övertygelser och normer ...
 • 080321 080321 Kränkning av normer avseende religiös tro/världsåskådning ...
 • 080322 080322 Kränkning av normer avseende tolerans och uppvigling till hat ...
 • 080329 080329 Övriga handlingar som strider mot uttryck av reglerade sociala övertygelser och normer ...
  • 080390 08039 Övriga handlingar avseende yttrandefrihet eller begränsning av yttrandefrihet ...
   • 080400 0804 Handlingar som strider mot bestämmelser om offentliga inkomster eller förvaltningsbestämmelser ...
  • 080410 08041 Brott mot bestämmelser om offentliga inkomster ...
  • 080420 08042 Brott mot kommersiella eller finansiella bestämmelser ...
  • 080430 08043 Brott mot bestämmelser om vadslagning ...
  • 080440 08044 Varusmuggling ...
  • 080450 08045 Marknadsmanipulation eller insiderhandel ...
  • 080490 08049 Andra handlingar mot offentlig förvaltning eller förvaltningsbestämmelser ...
   • 080500 0805 Handlingar relaterade till migration ...
  • 080510 08051 Brott relaterade till smuggling av migranter ...
  • 080590 08059 Övriga olagliga handlingar relaterade till migration ...
   • 080600 0806 Handlingar mot rättsväsendet ...
  • 080610 08061 Obstruktion av rättvisan ...
  • 080620 08062 Hindrande av rättvisan ...
  • 080630 08063 Brottsligt uppsåt ...
  • 080640 08064 Sammansvärjning ...
  • 080690 08069 Övriga handlingar mot rättsväsendet ...
   • 080700 0807 Övriga handlingar mot rättsväsendet ...
  • 080710 08071 Handlingar som avser utöva otillbörlig påverkan vid val ...
  • 080790 08079 Övriga handlingar relaterade till demokratiska val ...
   • 080800 0808 Handlingar som strider mot arbetslagen ...
  • 080810 08081 Överträdelser mot kollektiv arbetsrätt ...
  • 080820 08082 Överträdelser mot individuell arbetsrätt ...
   • 080900 0809 Övriga handlingar som strider mot allmän ordning, styre och statens bestämmelser ...
    • 090000 09 Handlingar mot allmän säkerhet och statens säkerhet ...
   • 090100 0901 Handlingar som innefattar vapen, sprängämnen och andra destruktiva material ...
  • 090110 09011 Innehav eller användning av vapen och sprängämnen ...
 • 090111 090111 OIaga innehav eller användning av skjutvapen ...
 • 090112 090112 Olaga innehav eller användning av andra vapen eller sprängämnen ...
 • 090113 090113 Olaga innehav eller användning av kemiska, biologiska eller radioaktiva material ...
 • 090119 090119 Andra handlingar som relaterar till innehav eller användning av vapen och sprängämnen ...
  • 090120 09012 Handel med vapen och sprängämnen ...
 • 090121 090121 Handel med skjutvapen ...
 • 090122 090122 Handel med andra vapen eller sprängämnen ...
 • 090123 090123 Handel med kemiska, biologiska eller radioaktiva material ...
 • 090129 090129 Andra handlingar som innefattar handel med vapen och sprängämnen ...
  • 090190 09019 Andra handlingar som innefattar vapen och sprängämnen ...
   • 090200 0902 Handlingar med fara för hälsa och säkerhet ...
  • 090210 09021 Handlingar med fara för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ...
  • 090290 09029 Övriga handlingar med fara för hälsa och säkerhet ...
   • 090300 0903 Handlingar mot datorsystem ...
  • 090310 09031 Olaga intrång i datorsystem ...
  • 090320 09032 Olaga manipulation av ett datorsystem eller datorbehandlade uppgifter ...
 • 090321 090321 Olaga manipulation av ett datorsystem ...
 • 090322 090322 Olaga manipulation av datorbehandlade uppgifter ...
  • 090330 09033 Olaga avlyssning eller åtkomst av datorbehandlade uppgifter ...
  • 090390 09039 Övriga handlingar mot datorsystem ...
   • 090400 0904 Handlingar mot statens säkerhet ...
   • 090500 0905 Handlingar relaterade till en organiserad kriminell organisation ...
  • 090510 09051 Deltagande i en organiserad kriminell organisation ...
  • 090590 09059 Övriga handlingar relaterade till en organiserad kriminell organisation ...
   • 090600 0906 Terrorism ...
  • 090610 09061 Deltagande i en terroristgrupp ...
  • 090620 09062 Finansiering av terrorism ...
  • 090690 09069 Andra handlingar relaterade till aktiviteter inom en terroristgrupp ...
   • 090700 0907 Icke-skadevållande trafikförseelser ...
   • 090900 0909 Övriga handlingar mot allmän säkerhet och statens säkerhet ...
    • 100000 10 Handlingar mot miljön ...
   • 100100 1001 Handlingar som orsakar miljöförorening eller miljöförstöring ...
  • 100110 10011 Handlingar som orsakar luftförorening ...
  • 100120 10012 Handlingar som orsakar vattenförorening ...
  • 100130 10013 Handlingar som orsakar markförorening ...
  • 100190 10019 Övriga handlingar som orsakar miljöförorening eller miljöförstöring ...
   • 100200 1002 Handlingar avseende förflyttning eller dumpning av avfall ...
  • 100210 10021 Handlingar avseende förflyttning eller dumpning av avfall inom nationell gräns ...
  • 100220 10022 Handlingar avseende förflyttning eller dumpning av avfall över nationell gräns ...
   • 100300 1003 Handel eller innehav av skyddade eller förbjudna djur- och växtarter ...
  • 100310 10031 Handel eller innehav av skyddade vilda djur- och växtarter ...
 • 100311 100311 Handel eller innehav av skyddade arter inom nationell gräns ...
 • 100312 100312 Handel med skyddade arter över nationell gräns ...
  • 100320 10032 Handel eller innehav av förbjudna eller reglerade djurarter ...
  • 100390 10039 Övrig handel eller övrigt innehav av skyddade eller förbjudna djur- och växtarter ...
   • 100400 1004 Handlingar som leder till utarmning eller nedbrytning av naturresurser ...
  • 100410 10041 Illegal skogsavverkning ...
  • 100420 10042 Illegal jakt, fiske eller införskaffande av vilda djur och växter ...
  • 100430 10043 Illegal mineralutvinning ...
  • 100490 10049 Övriga handlingar som leder till utarmning eller nedbrytning av naturresurser ...
   • 100900 1009 Övriga handlingar mot miljön ...
  • 100910 10091 Handlingar mot djur ...
  • 100990 10099 Övriga handlingar mot miljön ...
   • 110000 11 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans ...
  • 110100 1101 Handlingar inom universell jurisdiktion ...
 • 110110 11011 Tortyr ...
 • 110120 11012 Piratverksamhet ...
 • 110130 11013 Krigsförbrytelser ...
 • 110131 110131 Olagligen döda, orsaka eller avse att orsaka död eller allvarlig skada i samband med väpnad konflikt ...
 • 110132 110132 Olagligen förstöra eller skada egendom i samband med väpnad konflikt ...
 • 110133 110133 Sexuellt våld i samband med väpnad konflikt ...
 • 110134 110134 Brott mot frihet eller mänsklig värdighet i samband med väpnad konflikt ...
 • 110135 110135 Rekrytering eller värvning av barnsoldater ...
 • 110139 110139 Övriga krigsbrott ...
  • 110140 11014 Folkmord ...
  • 110150 11015 Brott mot mänskligheten ...
  • 110160 11016 Aggressionsbrott ...
  • 110190 11019 Övriga handlingar inom universell jurisdiktion ...
   • 110200 1102 Handlingar som strider mot lagar och förordningar avseende barn och ungdomar ...
  • 110210 11021 Statusbrott ...
  • 110290 11029 Övriga handlingar som strider mot lagar och förordningar avseende barn och ungdomar ...
   • 110900 1109 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans ...