code;level;classificationItemName; "'SSS'";5;" Totalt"; "'010000'";4;"01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall"; "'010100'";3;"0101 Mord"; "'010200'";3;"0102 Försök till mord"; "'010300'";3;"0103 Ouppsåtligt mord"; "'010310'";2;"01031 Icke-oaktsamt dråp"; "'010320'";2;"01032 Oaktsamt dråp"; "'010321'";1;"010321 Mord i trafiken"; "'010322'";1;"010322 Mord utanför trafiken"; "'010400'";3;"0104 Medhjälp eller anstiftan till självmord"; "'010410'";2;"01041 Medhjälp till självmord"; "'010490'";2;"01049 Övriga handlingar avseende medhjälp eller anstiftan till självmord"; "'010500'";3;"0105 Dödshjälp"; "'010600'";3;"0106 Olaga fostermord"; "'010700'";3;"0107 Olaga dödande i samband med väpnad konflikt"; "'010900'";3;"0109 Andra handlingar som vållar död eller avser att vålla död"; "'020000'";4;"02 Handlingar som orsakar skada eller avser att orsaka skada på person"; "'020100'";3;"0201 Misshandel och hot"; "'020110'";2;"02011 Misshandel"; "'020111'";1;"020111 Grov misshandel"; "'020112'";1;"020112 Ringa misshandel"; "'020120'";2;"02012 Hot"; "'020121'";1;"020121 Grovt hot"; "'020122'";1;"020122 Ringa hot"; "'020190'";2;"02019 Andra former av misshandel eller hot"; "'020200'";3;"0202 Handlingar mot frihet"; "'020210'";2;"02021 Bortförande av minderårig"; "'020211'";1;"020211 Förälders bortförande av barn"; "'020212'";1;"020212 Annan familjemedlems bortförande av barn"; "'020213'";1;"020213 Förmyndares bortförande av barn"; "'020219'";1;"020219 Övrigt bortförande av minderårig"; "'020220'";2;"02022 Frihetsberövande"; "'020221'";1;"020221 Kidnappning"; "'020222'";1;"020222 Olaga frihetsberövande"; "'020223'";1;"020223 Kapning"; "'020229'";1;"020229 Övrigt frihetsberövande"; "'020290'";2;"02029 Övriga handlingar mot frihet"; "'020291'";1;"020291 Olaglig adoption"; "'020292'";1;"020292 Tvångsäktenskap"; "'020299'";1;"020299 Övriga handlingar mot frihet"; "'020300'";3;"0203 Slaveri och utnyttjande"; "'020310'";2;"02031 Slaveri"; "'020320'";2;"02032 Tvångsarbete"; "'020321'";1;"020321 Tvångsarbete för hushållstjänster"; "'020322'";1;"020322 Tvångsarbete för industritjänster"; "'020323'";1;"020323 Tvångsarbete för staten eller försvarsmakten"; "'020329'";1;"020329 Övrigt tvångsarbete"; "'020390'";2;"02039 Övriga former av slaveri och utnyttjande"; "'020400'";3;"0204 Människohandel"; "'020410'";2;"02041 Människohandel för sexuellt utnyttjande"; "'020420'";2;"02042 Människohandel för tvångsarbete"; "'020430'";2;"02043 Människohandel för avlägsnande av organ"; "'020490'";2;"02049 Människohandel i andra syften"; "'020500'";3;"0205 Tvång"; "'020510'";2;"02051 Utpressning"; "'020590'";2;"02059 Övriga former av tvång"; "'020600'";3;"0206 Försummelse"; "'020610'";2;"02061 Försummelse i situationer som innefattar personer under omvårdnad"; "'020611'";1;"020611 Försummelse i situationer som innefattar barn under omvårdnad"; "'020612'";1;"020612 Försummelse i situationer som innefattar andra personer i beroendeställning under omvårdnad"; "'020619'";1;"020619 Övrig försummelse i situationer som innefattar personer under omvårdnad"; "'020620'";2;"02062 Försummelse i yrkesroll"; "'020630'";2;"02063 Försummelse vid framförande av fordon"; "'020690'";2;"02069 Övriga former av försummelse"; "'020700'";3;"0207 Farliga handlingar"; "'020710'";2;"02071 Hälsovådliga handlingar"; "'020720'";2;"02072 Framförande av fordon under påverkan av psykoaktiva ämnen"; "'020721'";1;"020721 Framförande av fordon under påverkan av alkohol"; "'020722'";1;"020722 Framförande av fordon under påverkan av olagliga droger"; "'020729'";1;"020729 Framförande av fordon under påverkan av övriga psykoaktiva ämnen"; "'020790'";2;"02079 Övriga farliga handlingar"; "'020800'";3;"0208 Handlingar avsedda att framkalla rädsla eller känslomässigt lidande"; "'020810'";2;"02081 Trakasserier"; "'020811'";1;"020811 Trakasserier på arbetsplatsen"; "'020819'";1;"020819 Övriga former av trakasserier"; "'020820'";2;"02082 Förföljelse"; "'020890'";2;"02089 Övriga handlingar avsedda att framkalla rädsla eller känslomässigt lidande"; "'020900'";3;"0209 Ärekränkning eller förolämpning"; "'020910'";2;"02091 Ärekränkning eller förolämpning avseende en persons karaktärsdrag eller tillskrivna egenskaper"; "'020920'";2;"02092 Ärekränkning eller förolämpning avseende en persons tillskrivna åsikter eller värderingar"; "'020990'";2;"02099 Övrig ärekränkning eller förolämpning"; "'021000'";3;"0210 Diskriminering"; "'021010'";2;"02101 Diskriminering av person"; "'021020'";2;"02102 Gruppdiskriminering"; "'021090'";2;"02109 Övrig diskriminering"; "'021100'";3;"0211 Handlingar som inkräktar på en person"; "'021110'";2;"02111 Intrång i privatlivet"; "'021190'";2;"02119 Övriga handlingar som inkräktar på en person"; "'021900'";3;"0219 Övriga handlingar som orsakar eller avser orsaka skada på en person"; "'030000'";4;"03 Skadliga handlingar av sexuell natur"; "'030100'";3;"0301 Sexuellt våld"; "'030110'";2;"03011 Våldtäkt"; "'030111'";1;"030111 Våldtäkt med fysiskt våld"; "'030112'";1;"030112 Våldtäkt utan fysiskt våld"; "'030113'";1;"030113 Våldtäkt mot minderårig"; "'030119'";1;"030119 Övrig våldtäkt"; "'030120'";2;"03012 Sexuellt övergrepp"; "'030121'";1;"030121 Fysiska sexuella övergrepp"; "'030122'";1;"030122 Icke-fysiska sexuella övergrepp"; "'030129'";1;"030129 Övriga sexuella övergrepp som ej klassificerats annanstans"; "'030190'";2;"03019 Övriga former av sexuellt våld"; "'030200'";3;"0302 Sexuellt utnyttjande"; "'030210'";2;"03021 Sexuellt utnyttjande av vuxna"; "'030220'";2;"03022 Sexuellt utnyttjande av barn"; "'030221'";1;"030221 Barnpornografi"; "'030222'";1;"030222 Barnprostitution"; "'030223'";1;"030223 Kontakt med barn i sexuellt syfte"; "'030229'";1;"030229 Övriga former av sexuellt utnyttjande av barn"; "'030290'";2;"03029 Övriga former av sexuellt utnyttjande"; "'030900'";3;"0309 Övriga skadliga handlingar av sexuell natur"; "'040000'";4;"04 Handlingar mot egendom som innefattar våld eller hot mot person"; "'040100'";3;"0401 Rån"; "'040110'";2;"04011 Personrån"; "'040111'";1;"040111 Personrån på allmän plats"; "'040112'";1;"040112 Personrån på privat plats"; "'040119'";1;"040119 Övriga personrån"; "'040120'";2;"04012 Rån mot värde- eller varutransport"; "'040121'";1;"040121 Bil- eller fordonsrån"; "'040129'";1;"040129 Övriga rån mot värde- eller varutransport"; "'040130'";2;"04013 Rån mot organisation eller institution"; "'040131'";1;"040131 Rån mot finansiellt institut"; "'040132'";1;"040132 Rån mot icke-finansiellt institut"; "'040140'";2;"04014 Rån av boskap"; "'040190'";2;"04019 Övriga former av rån"; "'040900'";3;"0409 Övriga handlingar mot egendom som innefattar våld eller hot mot person"; "'050000'";4;"05 Handlingar mot egendom"; "'050100'";3;"0501 Inbrott"; "'050110'";2;"05011 Inbrott i affärslokaler"; "'050120'";2;"05012 Inbrott i privata bostäder och lokaler"; "'050121'";1;"050121 Inbrott i permanenta privata bostäder"; "'050122'";1;"050122 Inbrott i icke-permanenta privata bostäder"; "'050130'";2;"05013 Inbrott i offentliga lokaler"; "'050190'";2;"05019 Övriga former av inbrott"; "'050200'";3;"0502 Stöld"; "'050210'";2;"05021 Stöld av motorfordon eller delar därav"; "'050211'";1;"050211 Stöld av motordrivet landfordon"; "'050212'";1;"050212 Olaglig användning av motordrivet landfordon"; "'050213'";1;"050213 Stöld av delar av motordrivet landfordon"; "'050219'";1;"050219 Övrig stöld av motorfordon eller delar därav"; "'050220'";2;"05022 Stöld av personlig egendom"; "'050221'";1;"050221 Stöld av personlig egendom från person"; "'050222'";1;"050222 Stöld av personlig egendom från fordon"; "'050229'";1;"050229 Övrig stöld av personlig egendom"; "'050230'";2;"05023 Stöld av affärsegendom"; "'050231'";1;"050231 Stöld i butik"; "'050239'";1;"050239 Övrig stöld av affärsegendom"; "'050240'";2;"05024 Stöld av allmän egendom"; "'050250'";2;"05025 Stöld av boskap"; "'050260'";2;"05026 Stöd av tjänster"; "'050290'";2;"05029 Övriga former av stöld"; "'050300'";3;"0503 Upphovsrättsbrott"; "'050400'";3;"0504 Skadegörelse av egendom"; "'050410'";2;"05041 Skadegörelse av allmän egendom"; "'050420'";2;"05042 Skadegörelse av privat egendom"; "'050430'";2;"05043 Skadegörelse av affärsegendom"; "'050490'";2;"05049 Övrig skadegörelse av egendom"; "'050900'";3;"0509 Övriga handlingar mot enbart egendom"; "'060000'";4;"06 Handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller övriga psykoaktiva ämnen"; "'060100'";3;"0601 Olaga handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller prekursorer"; "'060110'";2;"06011 Olaga innehav, köp, bruk, odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat för personligt bruk"; "'060111'";1;"060111 Olaga innehav, köp eller bruk av reglerade narkotiska preparat för personligt bruk"; "'060112'";1;"060112 Olaga odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat för personligt bruk"; "'060120'";2;"06012 Olaga handel, odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat eller prekursorer ej för personligt bruk"; "'060121'";1;"060121 Olaga handel av reglerade narkotiska preparat ej för personligt bruk"; "'060122'";1;"060122 Olaga tillverkning av reglerade narkotiska preparat ej för personligt bruk"; "'060123'";1;"060123 Olaga odling av reglerade narkotiska preparat ej för personligt bruk"; "'060124'";1;"060124 Olaga avledning av prekursorer ej för personligt bruk"; "'060129'";1;"060129 Övrig olaga handel, odling eller framställning av reglerade narkotiska preparat eller prekursorer ej för personligt bruk"; "'060190'";2;"06019 Övriga olaga handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller prekursorer"; "'060200'";3;"0602 Olaga handlingar som innefattar alkohol, tobak eller andra reglerade ämnen"; "'060210'";2;"06021 OIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av alkoholhaltiga produkter"; "'060211'";1;"060211 OIaga innehav eller bruk av alkoholhaltiga produkter"; "'060212'";1;"060212 OIaga framställning, handel eller distribution av alkoholhaltiga produkter"; "'060219'";1;"060219 Övrig oIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av alkoholhaltiga produkter"; "'060220'";2;"06022 OIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av tobaksprodukter"; "'060221'";1;"060221 OIaga innehav eller bruk av tobaksprodukter"; "'060222'";1;"060222 OIaga framställning, handel eller distribution av tobaksprodukter"; "'060229'";1;"060229 Övrig oIaga framställning, hantering, innehav eller bruk av tobaksprodukter"; "'060290'";2;"06029 Övriga olaga handlingar som innefattar alkohol, tobak eller andra reglerade ämnen"; "'060900'";3;"0609 Övriga handlingar som innefattar reglerade narkotiska preparat eller övriga psykoaktiva ämnen"; "'070000'";4;"07 Handlingar som innefattar bedrägeri eller korruption"; "'070100'";3;"0701 Bedrägeri"; "'070110'";2;"07011 Ekonomiskt bedrägeri"; "'070111'";1;"070111 Ekonomiskt bedrägeri mot staten"; "'070112'";1;"070112 Ekonomiskt bedrägeri mot privata eller juridiska personer"; "'070190'";2;"07019 Övriga former av bedrägeri"; "'070200'";3;"0702 Förfalskning"; "'070210'";2;"07021 Förfalskning av betalningsmedel"; "'070211'";1;"070211 Förfalskning av kontant betalningsmedel"; "'070212'";1;"070212 Förfalskning av icke-kontant betalningsmedel"; "'070220'";2;"07022 Produktförfalskning"; "'070230'";2;"07023 Urkundsförfalskning eller annan förfalskning av dokument"; "'070290'";2;"07029 Övriga former av förfalskning"; "'070300'";3;"0703 Korruption"; "'070310'";2;"07031 Mutbrott"; "'070311'";1;"070311 Aktivt mutbrott"; "'070312'";1;"070312 Passivt mutbrott"; "'070320'";2;"07032 Förskingring"; "'070330'";2;"07033 Missbruk av ställning"; "'070340'";2;"07034 Handel med inflytande"; "'070350'";2;"07035 Olaglig berikande"; "'070390'";2;"07039 Övriga former av korruption"; "'070400'";3;"0704 Handlingar som innefattar vinning av brott"; "'070410'";2;"07041 Penningtvätt"; "'070420'";2;"07042 Olaglig handel med kulturföremål"; "'070490'";2;"07049 Övriga handlingar som innefattar vinning av brott"; "'080000'";4;"08 Handlingar som strider mot allmän ordning, styre och statliga bestämmelser"; "'080100'";3;"0801 Handlingar som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning"; "'080110'";2;"08011"; "'080120'";2;"08012 Handlingar som strider mot sociala eller religiösa uppförandekoder eller ordningsregler"; "'080190'";2;"08019 Övriga handlingar som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning"; "'080200'";3;"0802 Handlingar av sexuell natur som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning"; "'080210'";2;"08021 Prostitutionsbrott"; "'080220'";2;"08022 Pornografibrott"; "'080290'";2;"08029 Övriga handlingar av sexuell natur som strider mot uppförandekoder relaterade till allmän ordning"; "'080300'";3;"0803 Handlingar avseende yttrandefrihet eller begränsning av yttrandefrihet"; "'080310'";2;"08031 Handlingar som strider mot yttrandefriheten"; "'080320'";2;"08032 Handlingar som strider mot uttryck av reglerade sociala övertygelser och normer"; "'080321'";1;"080321 Kränkning av normer avseende religiös tro/världsåskådning"; "'080322'";1;"080322 Kränkning av normer avseende tolerans och uppvigling till hat"; "'080329'";1;"080329 Övriga handlingar som strider mot uttryck av reglerade sociala övertygelser och normer"; "'080390'";2;"08039 Övriga handlingar avseende yttrandefrihet eller begränsning av yttrandefrihet"; "'080400'";3;"0804 Handlingar som strider mot bestämmelser om offentliga inkomster eller förvaltningsbestämmelser"; "'080410'";2;"08041 Brott mot bestämmelser om offentliga inkomster"; "'080420'";2;"08042 Brott mot kommersiella eller finansiella bestämmelser"; "'080430'";2;"08043 Brott mot bestämmelser om vadslagning"; "'080440'";2;"08044 Varusmuggling"; "'080450'";2;"08045 Marknadsmanipulation eller insiderhandel"; "'080490'";2;"08049 Andra handlingar mot offentlig förvaltning eller förvaltningsbestämmelser"; "'080500'";3;"0805 Handlingar relaterade till migration"; "'080510'";2;"08051 Brott relaterade till smuggling av migranter"; "'080590'";2;"08059 Övriga olagliga handlingar relaterade till migration"; "'080600'";3;"0806 Handlingar mot rättsväsendet"; "'080610'";2;"08061 Obstruktion av rättvisan"; "'080620'";2;"08062 Hindrande av rättvisan"; "'080630'";2;"08063 Brottsligt uppsåt"; "'080640'";2;"08064 Sammansvärjning"; "'080690'";2;"08069 Övriga handlingar mot rättsväsendet"; "'080700'";3;"0807 Övriga handlingar mot rättsväsendet"; "'080710'";2;"08071 Handlingar som avser utöva otillbörlig påverkan vid val"; "'080790'";2;"08079 Övriga handlingar relaterade till demokratiska val"; "'080800'";3;"0808 Handlingar som strider mot arbetslagen"; "'080810'";2;"08081 Överträdelser mot kollektiv arbetsrätt"; "'080820'";2;"08082 Överträdelser mot individuell arbetsrätt"; "'080900'";3;"0809 Övriga handlingar som strider mot allmän ordning, styre och statens bestämmelser"; "'090000'";4;"09 Handlingar mot allmän säkerhet och statens säkerhet"; "'090100'";3;"0901 Handlingar som innefattar vapen, sprängämnen och andra destruktiva material"; "'090110'";2;"09011 Innehav eller användning av vapen och sprängämnen"; "'090111'";1;"090111 OIaga innehav eller användning av skjutvapen"; "'090112'";1;"090112 Olaga innehav eller användning av andra vapen eller sprängämnen"; "'090113'";1;"090113 Olaga innehav eller användning av kemiska, biologiska eller radioaktiva material"; "'090119'";1;"090119 Andra handlingar som relaterar till innehav eller användning av vapen och sprängämnen"; "'090120'";2;"09012 Handel med vapen och sprängämnen"; "'090121'";1;"090121 Handel med skjutvapen"; "'090122'";1;"090122 Handel med andra vapen eller sprängämnen"; "'090123'";1;"090123 Handel med kemiska, biologiska eller radioaktiva material"; "'090129'";1;"090129 Andra handlingar som innefattar handel med vapen och sprängämnen"; "'090190'";2;"09019 Andra handlingar som innefattar vapen och sprängämnen"; "'090200'";3;"0902 Handlingar med fara för hälsa och säkerhet"; "'090210'";2;"09021 Handlingar med fara för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen"; "'090290'";2;"09029 Övriga handlingar med fara för hälsa och säkerhet"; "'090300'";3;"0903 Handlingar mot datorsystem"; "'090310'";2;"09031 Olaga intrång i datorsystem"; "'090320'";2;"09032 Olaga manipulation av ett datorsystem eller datorbehandlade uppgifter"; "'090321'";1;"090321 Olaga manipulation av ett datorsystem"; "'090322'";1;"090322 Olaga manipulation av datorbehandlade uppgifter"; "'090330'";2;"09033 Olaga avlyssning eller åtkomst av datorbehandlade uppgifter"; "'090390'";2;"09039 Övriga handlingar mot datorsystem"; "'090400'";3;"0904 Handlingar mot statens säkerhet"; "'090500'";3;"0905 Handlingar relaterade till en organiserad kriminell organisation"; "'090510'";2;"09051 Deltagande i en organiserad kriminell organisation"; "'090590'";2;"09059 Övriga handlingar relaterade till en organiserad kriminell organisation"; "'090600'";3;"0906 Terrorism"; "'090610'";2;"09061 Deltagande i en terroristgrupp"; "'090620'";2;"09062 Finansiering av terrorism"; "'090690'";2;"09069 Andra handlingar relaterade till aktiviteter inom en terroristgrupp"; "'090700'";3;"0907 Icke-skadevållande trafikförseelser"; "'090900'";3;"0909 Övriga handlingar mot allmän säkerhet och statens säkerhet"; "'100000'";4;"10 Handlingar mot miljön"; "'100100'";3;"1001 Handlingar som orsakar miljöförorening eller miljöförstöring"; "'100110'";2;"10011 Handlingar som orsakar luftförorening"; "'100120'";2;"10012 Handlingar som orsakar vattenförorening"; "'100130'";2;"10013 Handlingar som orsakar markförorening"; "'100190'";2;"10019 Övriga handlingar som orsakar miljöförorening eller miljöförstöring"; "'100200'";3;"1002 Handlingar avseende förflyttning eller dumpning av avfall"; "'100210'";2;"10021 Handlingar avseende förflyttning eller dumpning av avfall inom nationell gräns"; "'100220'";2;"10022 Handlingar avseende förflyttning eller dumpning av avfall över nationell gräns"; "'100300'";3;"1003 Handel eller innehav av skyddade eller förbjudna djur- och växtarter"; "'100310'";2;"10031 Handel eller innehav av skyddade vilda djur- och växtarter"; "'100311'";1;"100311 Handel eller innehav av skyddade arter inom nationell gräns"; "'100312'";1;"100312 Handel med skyddade arter över nationell gräns"; "'100320'";2;"10032 Handel eller innehav av förbjudna eller reglerade djurarter"; "'100390'";2;"10039 Övrig handel eller övrigt innehav av skyddade eller förbjudna djur- och växtarter"; "'100400'";3;"1004 Handlingar som leder till utarmning eller nedbrytning av naturresurser"; "'100410'";2;"10041 Illegal skogsavverkning"; "'100420'";2;"10042 Illegal jakt, fiske eller införskaffande av vilda djur och växter"; "'100430'";2;"10043 Illegal mineralutvinning"; "'100490'";2;"10049 Övriga handlingar som leder till utarmning eller nedbrytning av naturresurser"; "'100900'";3;"1009 Övriga handlingar mot miljön"; "'100910'";2;"10091 Handlingar mot djur"; "'100990'";2;"10099 Övriga handlingar mot miljön"; "'110000'";4;"11 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans"; "'110100'";3;"1101 Handlingar inom universell jurisdiktion"; "'110110'";2;"11011 Tortyr"; "'110120'";2;"11012 Piratverksamhet"; "'110130'";2;"11013 Krigsförbrytelser"; "'110131'";1;"110131 Olagligen döda, orsaka eller avse att orsaka död eller allvarlig skada i samband med väpnad konflikt"; "'110132'";1;"110132 Olagligen förstöra eller skada egendom i samband med väpnad konflikt"; "'110133'";1;"110133 Sexuellt våld i samband med väpnad konflikt"; "'110134'";1;"110134 Brott mot frihet eller mänsklig värdighet i samband med väpnad konflikt"; "'110135'";1;"110135 Rekrytering eller värvning av barnsoldater"; "'110139'";1;"110139 Övriga krigsbrott"; "'110140'";2;"11014 Folkmord"; "'110150'";2;"11015 Brott mot mänskligheten"; "'110160'";2;"11016 Aggressionsbrott"; "'110190'";2;"11019 Övriga handlingar inom universell jurisdiktion"; "'110200'";3;"1102 Handlingar som strider mot lagar och förordningar avseende barn och ungdomar"; "'110210'";2;"11021 Statusbrott"; "'110290'";2;"11029 Övriga handlingar som strider mot lagar och förordningar avseende barn och ungdomar"; "'110900'";3;"1109 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans";