Kvartalsvisa sektorräkenskaper kommer att börja publiceras i oktober

Statistikcentralen börjar publicera kvartalsvisa sektorräkenskaper, som är en del av nationalräkenskaperna. Sektorräkenskaperna beskriver institutionella sektorers inkomster och utgifter. Den första publiceringen 1.10.2012 omfattar uppgifterna för andra kvartalet statistikåret 2012. Publiceringen innehåller tidsserier fr.o.m. första kvartalet 1999.

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, skt.95@stat.fi