19.9.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Ilmaliikennetilasto on Tilastokeskuksen säännöllisesti tuottama tilasto, joka kuvaa suomalaisten lentoasemien kansallista ja kansainvälistä lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä. Tilaston tietoja käytetään liikenteen suunnittelussa ja tutkimuksessa. Tilastokeskus kerää tilaston tiedot Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä. Tilasto tuotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 1358/2003 velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki.

Tilaston perusjoukko

Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa toimivat lentoasemat.

Tilastoyksikkö

Tilastoyksikköjä ovat matkustaja ja tonni.

Mittayksikkö

Ilmaliikenteen yksikköinä on lukumäärä sekä rahti- ja postitonnit.

Viiteajankohta

Ilmaliikenteen kuukausitilasto ilmestyy noin kolmen viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Ilmaliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen maaliskuun lopussa ja se sisältää edellisen vuoden lopulliset vuositiedot.

Viitealue

Tilaston tiedot kattavat koko Suomen liikenneilmailun eli kaupallisen lentoliikenteen, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan.

Kattavuus

Tilaston tiedot koskevat liikenneilmailua eli kaupallista lentoliikennettä, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan. Kaupallista lentoliikennettä ovat reitti- ja tilausliikenne. Liikenneilmailu ei sisällä esimerkiksi yleis-, koulutus- tai sotilaslentoja.

Ajallinen kattavuus

Ilmaliikenteen kuukausitilasto ilmestyy noin kolmen viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Ilmaliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen maaliskuun lopussa ja se sisältää edellisen vuoden lopulliset vuositiedot.

Jakelutiheys

Ilmaliikenteen kuukausitilasto ilmestyy noin kolmen viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Ilmaliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen maaliskuun lopussa ja se sisältää edellisen vuoden lopulliset vuositiedot.

Käsitteet

Ilma-alus

Ilma-alus on ilmakehässä liikkuva kulkuneuvo kuten lentokone, helikopteri ja kuumailmapallo.

Kansainvälisen lentoliikenteen matkustaja

Kansainvälisen matkustajan matkan lähtö- tai laskeutumispaikka on ulkomailla.

Kotimaan lentoliikenteen matkustaja

Kotimaan matkustaja lähtee kotimaan kentältä ja laskeutuu kotimaan kentälle.

Lentoasema

Määritelty alue, joka on kokonaan tai osittain tarkoitettu kaupallisen lentoliikenteen toiminnalle.

Lentoaseman terminaali

Lentoliikenteen rahti- tai matkustajaliikenteen käsittelyyn tarkoitettu omavarainen laitosrakennus.

Lentokone

Lentokone on ilmassa liikkuva kiinteäsiipinen ilmaa raskaampi ilma-alus.

Lentoliikenteen henkilöliikennesuorite

Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä.

Lentoliikenteen kuljetussuorite

Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin määrä tonneina kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä.

Lentoliikenteen liikennesuorite

Lennettyjen kilometrien yhteenlaskettu kilometrimäärä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa.

Lentoliikenteen matkustaja

Saapuva, lähtevä tai konetta vaihtava vaihtomatkustaja. Matkustajatilastot sisältävät sylilapset, mutta ei transitmatkustajia (matkustaja, joka ei vaihda konetta).

Lentoliikenteen vaihtomatkustaja

Vaihtomatkustaja saapuu lentäen lentokentälle ja jatkaa matkaansa toiselle lentokentälle.

Liikenneilmailu

Liikenneilmailu on kaupallista lentoliikennettä, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan. Kaupallista liikennettä ovat reitti-, tilaus- ja taksiliikenne. Liikenneilmailu ei sisällä mm. yleis-, koulutus- tai sotilaslentoja.

Reittiliikenne, lentoliikenne

Aikataulun mukainen lentoliikenne.

Tonnikilometri

Tavaratonnin kilometrin pituinen kuljetusmatka.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Ilmaliikennetilasto on säännöllisesti tehtävä selvitys Suomessa toimivien lentoasemien matkustaja- ja rahtimääristä. Lentoasemayhtiöt saattavat julkaista vastaavia tilastoja omien lentoasemiensa osalta. Tilastokeskus seuraa, että nämä tilastot ovat yhteneväisiä Tilastokeskukselle ilmoitettujen tietojen kanssa.

Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys

Tiedot julkaistaan julkaisemiskalenterin mukaisesti aikataulussa.

Oikea-aikaisuus

Ilmaliikenteen kuukausitilasto ilmestyy noin kolmen viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Ilmaliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen maaliskuun lopussa ja se sisältää edellisen vuoden lopulliset vuositiedot.

Vertailukelpoisuus

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoisia koko Suomen tasolla.

Ajallinen vertailukelpoisuus

Vertailukelpoinen aikasarja alkaa vuodesta 2019.

Tilastojen välinen yhtenäisyys

Ilmaliikennetilasto on säännöllisesti tehtävä selvitys Suomessa toimivien lentoasemien matkustaja- ja rahtimääristä. Lentoasemayhtiöt saattavat julkaista vastaavia tilastoja omien lentoasemiensa osalta. Tilastokeskus seuraa, että nämä tilastot ovat yhteneväisiä Tilastokeskukselle ilmoitettujen tietojen kanssa.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Ilmaliikennetilaston tiedot pohjautuvat lentoasemakohtaisiin tietoihin, jotka Tilastokeskus kerää kuukausittain Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä rekisteriaineistoina.

Tiedonkeruun tiheys

Tiedot kerätään kuukausittain (kuukausitilasto) sekä lopulliset tiedot vuosittain (vuositilasto).

Menetelmät

Tiedon käsittely

Tietoja johdetaan vastaamaan tilastossa käytettyjä luokituksia.

Aineiston/datan validointi

Asiantuntijat arvioivat tiedot ennen niiden julkaisemista ja vertaavat tietoja edellisvuoden aineistoihin.

Menetelmädokumentointi

Ilmaliikennetilasto perustuu Suomessa toimivien lentoasemayhtiöiden ilmoittamiin tietoihin.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Yhteiskuntatilastot

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.  

Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus. 

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi) 

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8:00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrotaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun. 

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa

Tietojen jakaminen

Ilmaliikennetilaston tiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä tilaston kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen Statfin-tietokantapalvelussa. Tilasto tuotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 1358/2003 velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön.

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.   

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta. 

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia.   

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Yksikkötason aineistojen saatavuus

Tilastoaineistosta voidaan toimeksiannosta tehdä myös erillisselvityksiä.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen. 

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin. 

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Laadunvarmistus

Laadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. 

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi)

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista. 

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet 

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot.

Tilaston asiantuntijat

Jukka Tuominen
yliaktuaari
029 551 3635

Etsitkö aiemmin julkaistua dokumentaatiota?

Ennen 5.4.2022 julkaistu dokumentaatio löytyy tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.