28.6.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla. Ulkomaan liikenteellä tarkoitetaan Suomesta ulkomaille (vienti), ulkomailta Suomeen (tuonti), ulkomaasta toiseen ulkomaahan (crosstrade) sekä ulkomaan sisällä (kabotaasi) ajettavia kuljetuksia. Tilastoyksikkönä on kuorma-auto.

Kyseessä on neljännesvuosittain sähköisenä kyselynä tehtävä otostilasto. Vuosittain kysely osoitetaan yhteensä 10 000 kuorma-auton haltijalle, joilta pyydetään tietoja kuorma-autosta ja sen käytöstä kolmen tai neljän peräkkäisen tutkimuspäivän aikana. Tilaston tulokset perustuvat kyselyn perusteella saatuihin kuorma-autojen matkatietoihin, jotka tilastollisin menetelmin korotetaan vastaamaan koko otoskehikkoa ja vuosineljännestä.

Tilastojen tiedot ovat maanteiden tavarankuljetustilastointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 70/2012 mukaisia ja vertailukelpoisia muiden EU-maiden tilastoihin.

Tilaston perusjoukko

Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa rekisteröidyt kokonaispainoltaan yli 3,5 tonnin kuorma-autot. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät armeijan ajoneuvot ja sellaiset kuorma-autot, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tavarankuljetukseen (esim. museoautot ja erikoisajoneuvot). Ahvenanmaalle rekisteröidyt kuorma-autot eivät ole mukana tilastoinnissa. Tilastoyksikkönä on kuorma-auto.

Tilasto perustuu otostutkimukseen. Otos poimitaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteristä. Otos on jaettu kahdeksaan ositteeseen kuorma-auton käytön (yksityinen/luvanvarainen), kuorma-autotyypin ja kokonaispainoluokan mukaan.

Tilastoyksikkö

Tilastoyksikkönä on kuorma-auto.

Mittayksikkö

Tavaramäärän mittayksikkö on tonni, liikennesuoritteen mittayksikkö kilometri, kuljetussuoritteen mittayksikkö on tonnikilometri.

Viiteajankohta

Tilasto julkaistaan neljännesvuosittain ja koko vuoden tiedot vuosittain.

Viitealue

Tilaston tiedot tuotetaan koko maan tasolla. Maakunta- tai kuntataso on mahdollista vain erikoistapauksissa yhdistetyillä vuosiaineistoilla.

Kattavuus

Tilasto perustuu otostutkimukseen. Otos poimitaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteristä. Otos on jaettu kahdeksaan ositteeseen kuorma-auton käytön (yksityinen/luvanvarainen), kuorma-autotyypin ja kokonaispainoluokan mukaan.

Tilaston tiedot perustuvat otostutkimuksen vastauksina saatuihin kuorma-autojen matkatietoihin tutkimusjaksolta. Otos on painotettu ammattimaisiin varsinaisiin perävaunuyhdistelmiin, koska näiden kuorma-autojen merkitys on suurin kuljetussuoritteen estimoimisessa.

Ajallinen kattavuus

Tilastokeskus on tuottanut tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastoa vuodesta 1995 lähtien. Tilaston menetelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta sekä koti- että ulkomaan liikenteen osalta. Vuosien 2001–2010 kotimaan liikenteen tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisellä menetelmällä laskettuihin, aikaisemmin julkistettuihin tietoihin.

Jakelutiheys

Tilasto julkaistaan neljännesvuosittain ja vuositiedoista julkaistaan kattavampi vuositiedote vuosittain.

Käsitteet

Ajoneuvon kokonaismassa

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama, paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) ja kuorman suurin sallittu yhteismassa.

Mukaan luetaan kuljettajan sekä matkustajien enimmäismäärän yhteenlaskettu massa.

Ammattimainen liikenne

Henkilöiden tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan eli luvanvarainen liikenne.

Kabotaasiliikenne

Tietyn maan sisäinen tavaraliikenne toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla.

Kansainvälinen tieliikenne

Kuljetukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, kolmansien maiden väliset kuljetukset ja kabotaasi.

Kantavuus

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama kuljetettavien tavaroiden suurin sallittu massa (kokonaismassan ja omamassan erotus).

Kevyt hyötyajoneuvo

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen.

Mukaan luetaan pakettiautot, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen, sekä avolava-autot ja pienet kuorma-autot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg.

Kolmansien maiden välinen liikenne

Liikenne, jota harjoitetaan yhdessä maassa rekisteröidyllä moottoriajoneuvolla toisessa maassa sijaitsevan tavaran kuormauspaikan sekä kolmannessa maassa sijaitsevan tavaran purkupaikan välillä. Tällaiseen liikenteeseen voi liittyä kulku yhden tai useamman muun maan kautta.

Kotimaan tieliikenne

Suomessa yksityiseen ja luvanvaraiseen (ammattimaiseen) liikenteeseen rekisteröityjen ajoneuvojen liikennöinti kahden paikkakunnan välillä (lähtöpaikka ja määräpaikka), jotka molemmat sijaisevat Suomessa. Matkaan voi sisältyä transito toisen valtion alueella.

Kuljetussuorite

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

Kuorma-auto

Yksinomaan tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitettu nivelöimätön moottoriajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.

Kuormatilan pinta-ala

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva lattiapinta-ala (mitataan esimerkiksi neliömetreinä).

Kuormatilan tilavuus

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva tila (mitataan  esimerkiksi kuutiometreinä).

Kuormatyyppi

Kuormatyyppi kertoo minkälaisessa kuljetusyksikössä tavara kulkee.

Kuormausaste

Kuorman paino suhteessa kuorma-auton kantavuuteen.

Kuormauspaikka

Paikka, jossa tavarat kuormataan moottorikäyttöiseen tavara-ajoneuvoon tai jossa vetoauto vaihdetaan.

Liikennesuorite

Jonkin ajoneuvolajin tai määritellyn osajoukon yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, ajama kilometrimäärä.

Luvanvarainen liikenne

Ihmisten tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan (ammattimainen liikenne). Kuljetusten harjoittaminen vaatii luvan lupaviranomaiselta.

Moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo

Tavarakuljetukseen tarkoitettu yksittäinen moottoriajoneuvo (esimerkiksi kuorma-auto) tai ajoneuvojen yhdistelmä (esimerkiksi kuorma-auto, johon on kytketty yksi tai useampi perävaunu, tai vetoauto, johon on kytketty puoliperävaunu ja mahdollisesti myös varsinainen perävaunu).

Perävaunuyhdistelmä

Moottorikäyttöisen tavara-ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä.

Mukaan luetaan yhdistelmäajoneuvo ja siihen yhdistetty perävaunu.

Puoliperävaunu

Tavara-ajoneuvo, jossa ei ole etuakselia ja joka on suunniteltu siten, että osa sen massasta ja merkittävä osa sen kuorman massasta kohdistuu vetoautoon.

Purkupaikka

Paikka, jossa tavarat puretaan moottorikäyttöisestä tavara-ajoneuvosta tai jossa vetoauto vaihdetaan.

Raskas hyötyajoneuvo

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on yli 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen.

Tavara-ajoneuvo

Yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo.

Mukaan luetaan:

a) kevyet hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen, esimerkiksi paketti- ja avolava-autot
b) raskaat hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen

c) vetoautot

d) maataloustraktorit, joita saa käyttää yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä.

Tieliikenteen tavarankuljetusyritys

Tieliikenneyritys, joka tarjoaa ja suorittaa tavarankuljetuspalveluja ja jonka pääasiallinen toiminta tieliikenteen alalla on arvonlisäyksen mukaan tieliikenteen tavarakuljetus.

Tieliikenteen tonnikilometri

Mittayksikkö tavaraliikenteen suoritteelle, kun tonni tavaraa kuljetetaan maanteitse yhden kilometrin matkan.

Huomioon otetaan tosiasiallisesti kuljettu matka.

Tieliikenteen transito

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.

Transitoliikenne

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.

Ulkomainen ajoneuvo

Muussa kuin ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen vieraan maan rekisterikilvet.

Vaarallinen aine

Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan aineet, jotka räjähdys- palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Vaihtokori

Rahdinkuljetusyksikkö, joka on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen mittoihin ja varustettu käsittelylaitteilla nostettavaksi kuljetusmuodosta toiseen, tavallisesti tie- ja rautatieliikenteen ajoneuvosta toiseen.

Vetoauto

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa muiden ajoneuvojen kuin moottoriajoneuvojen (pääasiassa puoliperävaunujen) vetämiseen.

Mukaan ei lueta maataloustraktoreita.

Yhdistelmäajoneuvo

Vetoauton ja perävaunun tai perävaunujen yhdistelmä.

Yksityinen liikenne (Omaan lukuun harjoitettu liikenne)

Liikenne, jota ei harjoiteta toisen lukuun.

Tällaisella liikenteellä tarkoitetaan yrityksen oman henkilöstön tai rahdin kuljetuksia, johon ei liity maksun suorittamista. Vaikka yksittäiset henkilöt voivat hoitaa tällaista liikennettä, sitä ei lueta tähän mukaan.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Tilasto perustuu otostutkimukseen. Koko maan tasolla tavaramäärän, kuljetussuoritteen ja liikennesuoritteen estimaattien kohdalla käytössä on 95 %:n luottamusväli. Tarkemmalla tasolla keskivirhe kasvaa.

Oikea-aikaisuus

Tulokset julkaistaan neljännesvuosittain noin 12 viikkoa tutkimusjakson päättymisen jälkeen.

Vertailukelpoisuus

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Tilaston otos on jaettu samassa suhteessa maakunnitain kuorma-autojen lukumäärän perusteella. Otoksen keskivirhe kasvaa maakuntatasolla havaintojen vähyyden takia. Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia muiden EU-maiden vastaaviin tilastoihin.

Ajallinen vertailukelpoisuus

Tilastokeskus on tuottanut tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastoa vuodesta 1995 lähtien. Tilaston menetelmä on muuttunut vuoden 2011 alusta sekä koti- että ulkomaan liikenteen osalta. Vuosien 2001–2010 kotimaan liikenteen tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisellä menetelmällä laskettuihin, aikaisemmin julkistettuihin tietoihin.

Tilastojen välinen yhtenäisyys

Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetukset -tilasto on ainoa säännöllisesti tehtävä selvitys kotimaan tieliikenteen tavarankuljetuksista. Väylävirasto mittaa tieverkolla raskaan liikenteen liikennesuoritetta säännöllisesti, mutta Väyläviraston tilastoinnissa ovat mukana linja-autot, ulkomaiset kuorma-autot sekä tavarankuljetukseen soveltumattomat kuorma-autot, jotka jäävät Tilastokeskuksen käyttämän otoskehikon ulkopuolelle. Tästä syystä Väyläviraston ilmoittama raskaan liikenteen liikennesuorite on suurempi kuin Tilastokeskuksen ilmoittama.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Otos poimitaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteristä. Otoskehikossa on keskimäärin noin 100 000 tavarankuljetukseen tarkoitettua kuorma-auto ja otoskoko on yhteensä 10 000 kuorma-autoa vuodessa. Neljännesvuosiotos (2 500) on allokoitu ositteiden kesken käyttäen Neymanin kiintiöintiä.

Tiedonkeruumenetelmä

Tilaston tiedot kerätään kuorma-autojen haltijoilta sähköisillä kyselylomakkeilla.Tiedot kerätään joka neljänneksellä varsinaisen kyselyn ja kahden uusintakyselyn avulla.

Tiedonkeruun tiheys

Tiedot kerätään neljännesvuosittain.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Aineistoon tehdään ennen tulosten tuottamista loogisuustarkastukset, joiden perusteella virheelliset tapaukset korjataan. Julkaisussa otoskyselyn tulokset on korotettu tilastollisin menetelmin koskemaan koko otoskehikkoa ja ajallisesti koko neljännestä/vuotta.

Aineiston/datan validointi

Vastauksina saadut tiedot tarkistetaan ennen tallennusta tietokantaan.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Yhteiskuntatilastot

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.  

Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö 

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus. 

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi) 

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston suojaamisessa noudatetaan Tilastokeskuksen virallisia taulukkomuotoisten yritystietojen suojausohjeita. Lähtökohta aineiston julkistamisessa on otostutkimusten tapaan olla julkaisematta tietoa otokseen kuuluvista tilastoyksiköistä. Suojaamisessa ensisijainen menettely on kynnysarvosäännön (3) noudattaminen.

Tiedot julkaistaan perusjulkaisuissa pääsääntöisesti siten, että erillistä suojaamista ei tarvita, koska julkaistavissa tiedoissa on riittävästi havaintoja eikä dominanssia ilmene (suurin yritys omistaa alle prosentin kaikista perusjoukon kuorma-autoista). Mikäli tästä tehdään poikkeuksia esim. taulukointien yksityiskohtaisuutta lisäämällä, jokainen tilanne arvioidaan erikseen.

Aineistosta toimitetaan Eurostatiin sekä taulukoituja tietoja että mikroaineisto. Taulukoidut tiedot ovat niin karkealla tasolla, että soluissa on riittävästi havaintoja eikä dominanssia ilmene, joten suojaamistarvetta ei ole. Mikroaineisto toimitetaan siten, että siitä on poistettu kaikki yksittäisen yrityksen suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8:00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrotaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun. 

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa 

Tietojen jakaminen

Uusimmat neljännesvuosittaiset tiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä Tilastokeskuksen kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen Statfin-tietokantapalvelussa.

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.   

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta. 

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia.   

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa. 

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen. 

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin. 

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Laadunvarmistus

Laadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. 

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi) 

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista. 

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet 

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot

Tilaston asiantuntijat

Jukka Tuominen
yliaktuaari
029 551 3635

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.