29.9.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa. Tilastossa kuvataan myös raakapuun uittoa. Tilastossa on esitetty lisäksi kotimaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät kanavaliikenteen osalta.

Tilaston perusjoukko

Tilastossa kuvataan kotimaan satamien välillä tapahtuvaa tavara- matkustaja- ja alusliikennettä. Tilastot perustuvat aluskäynnistä ja erillisistä kyselyistä kerättyihin tietoihin.

Tilastoyksikkö

Tietoja tuotetaan kotimaan liikenteen tavaratonneista. Lisäksi tilastoidaan aluskäyntien määrä ja matkustajamäärät.
 

Mittayksikkö

Tavaraliikenteen perusyksikkö on tonni, matkustajaliikennettä kuvataan matkustajien lukumäärällä, liikenteen suoritetietoja tonnikilometreillä ja aluskäyntejä aluskäyntien lukumäärillä.

Viiteajankohta

Tilasto kuvaa viiteajankohdan aikana tapahtunutta liikennettä eli tilastossa tilastoidaan tilastokuukauden aikana tapahtunut tavara- tai alusliikenne. Matkustajaliikenne tilastoidaan vuositasolla.

Viitealue

Kotimaan vesiliikennetilastoon kerätään tiedot Suomen satamien tavara-, matkustaja- ja alusliikenteestä.

Kattavuus

Tavaraliikennetilasto sisältää tiedot kaikista Suomen satamissa puretuista ja lastatuista tavaramääristä tavaralajeittain. Matkustajaliikennetilasto sisältää matkustajamäärätiedot.

Alusliikennetilastossa esitetään lukumäärä ja vetoisuustiedot suomalaisiin satamiin saapuneista ja suomalaisista satamista lähteneistä aluksista.

Tiedot perustuvat tavaraliikenteen osalta Portnet-järjestelmästä saatuihin perustietoihin sekä matkustajaliikenteen osalta sähköpostilla tehtävään yrityskyselyyn. Matkustajaliikenteen tietoja saadaan yrityskyselyn lisäksi joukkoliikenteen toimivaltaisilta viranomaisilta sekä Portnetistä.

Ajallinen kattavuus

Sekä tavara- että matkustajaliikenteestä on tietoja vuodesta 1980 lähtien.

Jakelutiheys

Kotimaan vesiliikenteen kuukausitilasto julkaistaan noin viisi viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Kotimaan vesiliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen kesäkuussa.

Käsitteet

Henkilökilometri

Henkilökilometri (passenger-kilometre) on mittayksikkö, joka kuvaa henkilöiden kuljetussuoritetta jollakin liikennevälineellä, joka voi olla henkilöauto, linja-auto, juna, laiva, lentokone tai mikä tahansa henkilöiden kuljettamiseen soveltuva liikenneväline. Jos kaksi henkilöä kulkee sillä viisi kilometriä, muodostuu kymmenen henkilökilometriä. Liikennesuorite kertaa keskimääräinen matkustajaluku .

Henkilöliikennesuorite

Henkilömäärän yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, liikkuma kilometrimäärä. Yksikkö henkilökilometri.

Kuivalastialus

Kauppalaivastoon kuuluvat ro-ro-lastialukset, irtolastialukset, konttialukset ja muut kuivalastialukset.

Kuljetussuorite

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

Matkustaja-alus

Kauppalaivastoon kuuluvat matkustaja-alukset sekä ro-ro-matkustaja-alukset.

Ro-ro-alus

Sellaiset alukset, joissa lastaus ja purku tapahtuvat siirtämällä lasti pyörien päällä alukseen ja aluksesta perä- ja keularamppien tai sivuporttien kautta (roll on/roll off). Jos ro-ro-alus voi kuljettaa lastin lisäksi vähintään 120 matkustajaa, se on luokiteltu ro-ro-matkustaja-alukseksi.

Säiliöalus

Kauppalaivastoon kuuluvat öljy-, kaasu- ja kemikaalisäiliöalukset.

Tonnikilometri

Tavaratonnin kilometrin pituinen kuljetusmatka.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Tavaraliikenteen ja Saimaan kanavan kotimaanliikenteen osalta tilastoa voidaan pitää kattavana ja luotettavana.

Matkustajaliikenteen osalta on alipeittoa. Kotimaan matkustajaliikenteessä toimii myös pieniä, usein yhden aluksen omistavia yrityksiä, joista osa saattaa liikennöidä muutaman purjehduskauden ja lopettaa sen jälkeen, tai alus siirtyy uudelle omistajalle eikä muutoksista saada aina tietoja. Tämän vuoksi tilastokyselyn kohdejoukko voi osittain muuttua vuosittain. Myöskään kaikista uusista yrittäjistä ei aina saada heti tietoja, vaikka kyselyn kohdejoukko pyritään tarkistamaan vuosittain eri lähteistä. Ainoastaan isommat vakiintuneet matkustajaliikennettä harjoittavat yritykset edustavat tilastossa jatkuvuutta.

Muiden sulkukanavien tilastojen kattavuus on heikentynyt kanavien automatisoinnin seurauksena. Itsepalvelusuluilta saadaan ainoastaan sulutusmäärät sekä liikennöitsijöiden kautta uiton ja tavaraliikenteen tiedot. Näitä tietoja voidaan pitää luotettavina.

Oikea-aikaisuus

Kotimaan vesiliikennetilaston ennakkotiedot julkaistaan kuukausittain noin viiden viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Vuositilasto julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Täsmällisyys

Julkaisukalenterin ja varsinaisen julkaisupäivän välillä ei esiinny viiveitä.

Vertailukelpoisuus

Ajallinen vertailukelpoisuus

Vertailukelpoinen aikasarja sekä tavara- että matkustajaliikenteen kehityksestä on saatavissa vuodesta 1980 alkaen. Vuodesta 2020 tilaston tuottaja on ollut Tilastokeskus. Vuonna 2019 tilaston tuotannosta vastasi Liikenne- ja viestintävirasto, vuodesta 2010 vuoteen 2018 Liikennevirasto ja sitä ennen Merenkulkulaitos vuodesta 1990 lähtien, jolloin sitä alettiin julkaista Suomen virallisen tilaston sarjassa. Aiemmin tilasto tuotettiin Tie- ja vesirakennushallituksessa. Tilastovuodesta 2020 lähtien kanavaliikenteen tiedot on julkaistu Kotimaan vesiliikennetilastossa.

Saimaan kanavan liikennetilastoja on tehty jo vanhan kanavan aikana vuosina 1856 - 1939 sekä nykyisen kanavan aikana vuodesta 1968 lähtien. Nykyisen Saimaan kanavan liikennetilastot ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia 1971 lähtien. Muiden sulkukanavien tilastoja on tehty kunkin kanavan valmistumisesta lähtien. 1990-luvulla alkanut sulkukanavien automatisointi itsepalveluohjaukselle on aiheuttanut sen, että liikennemäärät eivät ole enää vertailukelpoisia. Ennen automatisointia kanavalla sulutukset hoidettiin kanavanvartijan toimesta, jolloin vilkkaimpana veneilykautena yhteen sulutukseen voitiin koota sulku täyteen veneitä. Nykyisin itsepalvelusulutuksessa vilkkaimpanakin aikana voi olla vain muutama vene. Uiton ja tavaraliikenteen tiedot ovat sen sijaan vertailukelpoisia pidemmältä ajalta

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Tilastokeskus saa Kotimaan vesiliikennetilaston tuottamiseen tarvittavat PortNet-järjestelmään tallennetut tavaraliikenteen perustiedot ja Väyläviraston sisävesiyksikön keräämät liikennöintitiedot Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kautta. Tiedot tarkastetaan ja niitä täydennetään satamaviranomaisten lähettämistä kuukausiraporteista Traficomissa. Matkustajaliikenteen ja uiton tiedot kerätään erikseen Tilastokeskuksen toimesta suorilla tiedonkeruilla.

Rannikon tavaraliikenteessä olevien sekä suomalaisten että ulkomaalaisten alusten saavuttua suomalaiseen satamaan tai lähdettyä suomalaisesta satamasta aluksen varustamo tai useimmiten sen edustaja syöttää tiedot aluksesta, sen lastista ja lastaus -ja purkaussatamasta valtakunnalliseen merenkulkua ja satamatoimintoa varten suunniteltuun PortNet-järjestelmään. Sisävesien tavaraliikenteen tiedot ovat peräisin rahtialusten Väyläviraston sisävesiväyläyksikölle antamista liikenneilmoituksista. Uittoa koskevat tiedot on saatu uittoa harjoittavilta toimijoilta

Matkustajaliikenteen tiedot perustuvat matkustajaliikennettä harjoittaville yrityksille ja liikennöitsijöille lähetettyyn kyselyyn. Yrityskyselyssä ovat mukana yritykset, joilla on matkustajaliikenteeseen katsastettuja, kotimaan liikenteessä toimivia aluksia.

Kotimaan kanavaliikenteen tiedot saadaan alusten liikenneilmoituksista. Tiedot tallennetaan meriliikennetilastojärjestelmään. Matkustajamäärätiedot saadaan alusten ilmoituksista Saimaa VTS-keskukseen.

Pällin ja Mälkiän sulkujen alusmäärät saadaan aluslajeittain Väyläviraston Locknet-järjestelmästä. Saimaan kanavan kaukokäyttökeskuksessa työvuorossa olevat sulkumestarit päivittävät Locknet-järjestelmän sulkukohtaista päiväkirjaa. Muiden sulkukanavien itsepalvelusulkujen sulutusmäärät rekisteröityvät sulutusmittareihin, joiden lukemat tallennetaan kerran kuukaudessa Locknet-järjestelmään sulkukohtaisesti. Vuoksen vesistöalueella itsepalvelusulkuja ovat Ahkiolahti, Nerkoo, Lastukoski, Juankoski, Karjalankoski, Pilppa, Vihovuonne, Kerma, Karvio ja Konnus. Taivallahti ja Joensuu toimivat osaksi itsepalveluohjauksella. Kymijoen vesistössä Kalkkinen, Neituri, Kiesimä, Kerkonkoski ja Kolu ovat itsepalvelusulkuja ja lisäksi Keiteleen kanavan neljä sulkua toimivat osaksi itsepalveluohjauksella. Kokemäenjoen vesistössä itsepalvelusulkuja ovat Herraskoski, Murole, Valkeakoski ja Lempäälä.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot poimitaan Tilastokeskukseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestelmästä kuukausittain kuun viimeisenä päivänä. Sulutustiedot saadaan Väyläviraston sulutusjärjestelmästä. Tietojen toimitus perustuu keskinäiseen aineistosopimukseen. Matkustajaliikenteen ja uiton erilliskyselyt tehdään vuosittain.

Tiedonkeruun tiheys

Tiedot poimitaan Tilastokeskukseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestelmästä kuukausittain kuun viimeisenä päivänä. Matkustajaliikenteen ja uiton tiedot ja muiden kuin Saimaan kanavan sulutustiedot kerätään vuosittain.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Tavaraliikenteen osalta tilasto perustuu rekisteriaineistoon, joten siihen ei tehdä editointeja tilastotuotantoprosessissa. Aineistosta johdetaan kuitenkin uusia tietomuuttujia. Erilliskyselyllä hankitut matkustajaliikenteen ja uiton tiedot käsitellään Tilastokeskuksessa.

Aineiston/datan validointi

Varustamojen tai sen edustajan syöttämät tiedot tarkastetaan ja täydennetään satamaviranomaisten lähettämistä kuukausiraporteista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Matkustajaliikenteestä ja uitosta saadut tiedot tarkistetaan ja validoidaan TIlastokeskuksessa.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Yhteiskuntatilastot

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.

Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus.

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi)

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tilaston tiedot suojataan huolellisella taulukkosuunnittelulla.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8:00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrotaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa

Tietojen jakaminen

Tilastot kotimaan vesiliikenteen ennakollisista tavaraliikenteen tiedoista ovat nähtävillä Tilastokeskuksen verkkosivuilla kuukausittain uusimman julkaisun ilmestyttyä ja lopulliset tavara- matkustaja- ja uittoliikenteen tiedot vuosittain vuosijulkaisun ilmestyttyä toukokuussa. Samaan aikaan julkaistaan ja päivitetään kotimaan vesiliikenteen aikasarjat Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa. Kotimaan vesiliikenteen tiedoista voidaan tehdä toimeksiantona tilastoja asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Aineistoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön tai tilastollisia erityisselvityksiä varten ilman tunnistetietoja käyttölupamenettelyn kautta.

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.  

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia. 

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Laadun arviointi

Portnet-järjestelmän tiedot tarkastetaan ja täydennetään satamaviranomaisten lähettämistä kuukausiraporteista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Laadunvarmistus

Laadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi)

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot.

Tilaston asiantuntijat

Olli Kajava
yliaktuaari
029 551 3531

Etsitkö aiemmin julkaistua dokumentaatiota?

Ennen 5.4.2022 julkaistu dokumentaatio löytyy tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.