7.8.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Velkajärjestelytilaston pääasiallinen tietosisältö koskee velkajärjestelyhakemusten määrää Suomessa. Lukumääriä luokitellaan hakijan sukupuolen, iän, pääasiallisen toiminnan sekä perhetyypin mukaan. Luokittelevina muuttujina tilastossa käytetetään myös maakuntaa, käräjäoikeutta, maksuohjeman kestoa, velkamäärää, käräjäoikeuden antamia ratkaisuja sekä velkajärjetelyasian laatua.

Käräjäoikeuksiin saapuneilla velkajärjestelyhakemuksilla tarkoitetaan kaikkia tarkasteltavalla ajanjaksolla käräjäoikeuksiin jätettyjä hakemuksia. Loppuun käsitelyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan vuoden aikana käräjäoikeuksissa loppuun käsiteltyjä asioita. Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden tilastossa tilastoidaan velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelyasiat.

Sama henkilö voi tehdä useita velkajärjetelyhakemuksia vuodessa, siten hakemusten määrä on suurempi kuin velkajärjestelyyn hakeneiden henkilöiden määrä.

Loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyasioita koskeva tilasto kuvaa eri perusjoukkoa kuin käräjäoikeuksiin jätettyjen hakemusten tilasto. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Tilaston kuvaus

Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksiin saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista. Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tuli voimaan uusi laki yksityishenkilön velkajärjestelystä. Lailla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yksityishenkilöiden taloudellista asemaa. Yksityishenkilön velkajärjestely antaa maksukyvyttömälle henkilölle mahdollisuuden vapautua osasta tai kaikista veloistaan, kun hän muutoin kuin tilapäisesti on kyvytön maksamaan erääntyviä velkojaan. Yksityishenkilön pääsemisestä velkajärjestelyyn päättää tuomioistuin.

Käräjäoikeuksiin saapuneiden velkajärjesteluhakemusten tilasto julkaistaan neljännesvuosittain, loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden tilasto kerran vuodessa.

Tilaston perusjoukko

Tilaston perusjoukko on käräjäoikeuksiin jätetyt velkajärjestelyhakemukset ja käräjäoikeuksien loppuun käsittelemät velkajärjestelyasiat.

Tilastoyksikkö

Tilaston keskeiset havaintoyksiköt (jätetyt velkajärjestelyhakemukset ja päättyneet velkajärjestelyasiat) ovat oikeustapauksia. Kyse on käräjäoikeuksiin vireille tulleista ja niissä ratkaistuista tapauksista.

Mittayksikkö

Tilastossa julkaistujen tietojen mittayksikkö on lukumäärä.

Jätettyjen velkajärjestelyhakemusten osalta tilastoidaan käräjäoikeuksiin jätettyjen hakemusten lukumäärä.

Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden tilastossa tilastoidaan käräjäoikeuksissa loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden lukumäärä.

Perusajankohta

Tilastoissa ei julkaista indeksejä.

Viiteajankohta

Käräjäoikeuksiin jätettyjen velkajärjestelyhakemusten tilaston viiteajankohta on vuosineljännes. Tilasto kuvaa vuosineljänneksen (julkistamista edeltävä) loppuun mennessä ko. tilastovuonna jätettyjen velkajärjestelyhakemusten määrää. Esimerkiksi hutikuussa julkistetaan ko. vuoden tammi-maaliskuun (1. vuosineljännes) tiedot.

Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden osalta viiteajankohta on tilastovuosi. Tiedot julkistetaan yleensä kesäkuun alkupuolella ja ne kuvaavat edellisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuonna 2019 julkistettiin vuoden 2018 tiedot.

Viitealue

Tilaston viitealue on Suomi.

Kattavuus

Tilastoitavalla ilmiöllä ei ole yhteyttä talouden toimialoihin tai sektoreihin.

Ajallinen kattavuus

Käräjäoikeuksiin jätettyjen velkajärjestelyhakemusten osalta tilasto alkaa vuoden 2003 alusta. Tämä koskee sekä vuosi, neljännesvuosi- että kuukausitietoja.

Jätettyjen velkajärjestelyhakemusten osalta aineistot tarkentuvat tarkistusten ja korjausten myötä. Luvut korjaantuvat pääsääntöisesti jo seuraavan tilastokuukauden aikana. Korjausten aiheuttamat muutokset ovat kokonaismäärien kannalta vähäisiä eikä niillä ole merkitystä ilmiön kokonaiskuvan muodostamisessa.

Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden tilasto alkaa vuodesta 2009. Kyseessä on vuositilasto ja julkaistut tiedot ovat lopullisia.

Jakelutiheys

Jätettyjen velkajärjestelyhakemusten tilasto jaellaan neljännesvuosittain.

Loppuun käsiteltyjen velkajärestelyasioiden tilasto jaellaan vuosittain.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Velkajärjestelytilasto, sisältäen sekä jätetyt hakemukset että loppuun käsitellyt asiat, on käräjäoikeuksien asianhallintajärjestelmästä tuotettuun aineistoon perustuva tilasto. Tilasto kuvaa tarkasteltua ilmiötä siten, kun se on tilaston pohjana olevaan järjestelmään tallennettu. Tilaston keskeiset virhelähteet ovat pohja-aineiston mahdolliset virheet tai aineiston käsittelyssä syntyvät virheet.

Keskeinen keino arvioida tietojen tarkkuutta on tarkastella tilastoaineistoa suhteessa lähtöaineistoon. Toinen keino on tarkastella neljännesvuosi- tai vuositietoja suhteessa aiempiin vuosineljänneksiin tai vuosiin.

Oikea-aikaisuus

Jätettyjen velkajärjestelyhakemusten tilasto julkaistaan neljännesvuosittain noin 2-3 viikon kuluttua vusineljänneksen päättymisestä.

Päättyneiden asioiden tilasto julkaistaan vuosittain noin 6 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Julkistuspäivämäärät löytyvät Tilastokeskuksen julkistuskalenterista.

Täsmällisyys

Jätettyjen velkajärjestelyhakemusten tilaston kohdalla jukaisukalenterin ja julkaisupäivän välillä ei esiinny viivettä.

Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden tilasto myöhästyi vuonna 2019 noin kuukauden, syynä aineiston käsittelemiseen tarvittu ylimääräinen aika.

Tietojen revisoitumiskäytännöt

Käräjäoikeuteen jätettyjen hakemusten tiedot tarkentuvat johtuen lähdeaineiston tarkentumisesta. Tiedot tarkentuvat aina seuraavan tilastojulkistuksen yhteydessä, mikäli lähdeaineistossa on tapahtunut muutoksia.

Otantavirhe


 

Käsittelyvirhe

Tilastojulkistamisen mahdollisia virheitä ovat esim. teksteissä, kuvioissa tai taulukoissa esitetyt virheelliset luvut tai käsitteet. Tällaiset virhetilanteet ovat odottamattomia poikkeamia normaalista tilastotuotannosta.

Mahdolliset virheet korjataan ja niistä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti. Tilastokeskus kertoo merkittävistä virheistä samassa laajuudessa ja samoja kanavia käyttäen kuin varsinaisten tietojen julkistamisessa.

Korjattuihin tilastojulkistuksiin lisätään merkintä korjauksesta sekä tietokorjauksen ajankohdasta. Mikäli mahdollista, myös alkuperäinen, virheellinen tieto jätetään näkyviin.

Tilastoissa esiintyvät kirjoitus-ja muut muotovirheet korjataan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti, eikä niistä tehdä erillistä merkintää verkkosivuille.

Tilastotietokantoihin tehtävistä muutoksista uutisoidaan Muutoksia tietokannassa -sivulla. Tilastotietokannoissa ylläpidetään vain tuoreimpia tietoja.

Myös aikataulupoikkeamat lasketaan virhetilanteiksi. Mikäli tilastotiedon julkistaminen myöhästyy merkittävästi ilmoitetusta ajankohdasta, ilmoitetaan myöhästymisestä Tilastokeskuksen kotisivulla.

Vertailukelpoisuus

Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

Maakunnittaisissa tarkasteluissa käytetään tilastovuoden lopussa voimassa olevaa maakuntaluokitusta. Käräjäoikeuksien lukumäärä tilastoissa vastaa tilastoajankohdan tilannetta. Esitetyissä aikasarjoissa sekä vertailuissa edelliseen vuoteen maakuntatiedot ja käräjäoikeudet on muutettu viimeisintä luokitusta ja tilannetta vastaavaksi.

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Tilasto on vertailukelpoinen alueellisesti koko aikasarjan osalta.
 

Ajallinen vertailukelpoisuus

Tilaston aikasarjat ovat pääosin vertailukelpoisia vuodesta toiseen.

Tilastojen välinen yhtenäisyys

Tilastossa julkistettavat kuukausitiedot (jätetyt velkajärjestelyhakemukset) ja vuositiedot (loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat) tuotetaan samasta tilastoaineistosta eri prosesseissa. Em. tilastot kuvaavat samaa aihetta eri näkökulmista, eivätkä siten ole keskenään yhteneviä.

Yhtenäisyys osavuosittaisten ja vuosittaisten tilastojen välillä

Tilastossa julkistettavat kuukausitiedot (jätetyt velkajärjestelyhakemukset) ja vuositiedot (loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat) tuotetaan samasta tilastoaineistosta eri prosesseissa. Em. tilastot kuvaavat samaa aihetta eri näkökulmista, eivätkä siten ole keskenään yhteneviä.

Sisäinen yhtenäisyys

Velkajärjestelytilaston neljännesvuosittaiset (jätetyt hakemukset) ja vuosittaiset (loppuun käsitellyt) tilastot eivät ole sisäisesti täysin yhteneviä. Em. tilastot kuvaavat samaa ilmiötä eri näkökulmasta. Käräjäoikeuteen jätettyjen hakemusten tilastossa esitetään vuoden aikana jätettyjen velkajärjestelyhakemusten lukumäärä. Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden tilastossa esitetään vuoden aikana käräjäoikeuksissa loppuun käsiteltyjen asioiden lukumäärä.

Em. tilastojen perusjoukko on siis erilainen, yhden kuvatessa hakemusten lukumäärää ja toisen vuoden aikana ratkaistujen tapausten lukumäärää.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Velkajärjestelytilasto perustuu käräjäoikeuksien asianhallintajärjestelmästä (Tuomas) saatuun aineistoon. Perusaineisto saadaan kuukausittain Oikeusrekisterikeskuksesta.

Tilaston laatimisessa käytetyt henkilöiden taustatiedot saadaan väestötilastojen aineistoista.

Tiedonkeruumenetelmä

Aineisto saadaan kerran kuukaudessa Oikeusrekisterikeskuksesta linjasiirtona. Aineiston toimituksista ja seuraavan vuoden käytännöistä sovitaan kerran vuodessa (loppuvuodesta).

Tiedonkeruun tiheys

Perustieto kerätään kerran kuukaudessa.

Tilastollinen tietosuoja

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.

Tietosuoja on tilastotoimen keskeinen perusperiaate, jolla varmistetaan luotettavien perustietojen saaminen ja tiedonantajien luottamus. Tietosuojasta huolehtiminen on Tilastokeskuksen tiedonkeruussatarvitseman luottamuksen edellytys.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Oikeusrekisterikeskuksesta saatu aineisto käsitellään kuukausittain saman prosessin mukaisesti. Aineistoon yhdistetään tietoja Tilastokeskuksen henkilötilastojärjestelmästä.

Aineiston/datan validointi

Dataa validoidaan tilaston laadinnan yhteydessä vakiintuneiden tarkastusrutiinien avulla.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Yhteiskuntatilastot

Toimintavaltuudet

Velkajärjestelytilaston laadintaa ohjaa tilastolaki (Tilastolaki 280/2004, muut. 361/2013).Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoa tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi henkilötietolakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.

Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö

 

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus.

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi)

 

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tilaston tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaan julkisia.

Tilaston tietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle. Aineiston käyttö tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistamattomassa muodossa.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8:00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrotaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa

 

Tietojen jakaminen

Tietoaineistoa ei jaeta muiden tilastovirastojen tai yksiköiden välillä. Tietojen jakamiseen ei siten ole vakiintuneita menettelyjä tai järjestelyjä.

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.  

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa. 

Yksikkötason aineistojen saatavuus

Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n mukaan salassapidettäviä. Tutkimusaineiston tiedot suojataan Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Tilastokeskus voi tilastolain (280/2004) 13 §:n mukaan luovuttaa erillisen käyttölupapäätöksen perusteella tietoja tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Tilastolaki kieltää tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai yritystä koskevan asian käsittelyssä.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Käyttäjien tarpeet

Käyttäjäseurannan perusteella tilaston pääkäyttäjäryhmiä ovat muut viranomaiset, alueelliset ja kunnalliset toimijat, etujärjestöt, rahoitus- ja vakuutusalojen toimijat sekä media. Käyttäjien muuttuvia tietotarpeita seurataan aktiivisesti ja ne otetaan huomioon tilaston tietosisällön kehittämisessä.

Käyttäjätyytyväisyys

Tilastosta ei ole tehty käyttäjätyytyväisyysmittauksia.

Laadunhallinta

Tilastokeskuksessa laadunhallinnan kokonaiskehikkona käytetään Euroopan laatupalkinnon periaatteita (EFQM-periaatteita). Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojenkäytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Codeof Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF).

Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Laadun arviointi

Suomen virallinen tilasto on yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Siihen kuuluu lähes 300 tilastoa 26 aihealueelta. Suomen virallisen tilaston tuottajat ovat hyväksyneet yhteisen laatulupauksen, jossa sitoudutaan yhteisiin laatutavoitteisiin ja yhteisiin laadunvarmistustoimenpiteisiin. Suomen virallisen tilaston laatukriteeritovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Tilastoissa noudatettavia hyviä käytäntöjä esitellään Tilastokeskuksen Laatua tilastoissa -käsikirjassa.

Laadunvarmistus

Laadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi)

 

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot.

Tilaston asiantuntijat

Sami Fredriksson
yliaktuaari
029 551 2696

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.