Praxis i arbetslivet och förändringar i den

Vad undersöker man?

Syftet med denna undersökning är att kartlägga arbetslivets tillstånd och förändringar samt att identifiera vilka centrala utvecklingsbehov ledningen och personalen ser i sina arbetsorganisationer och arbetsgemenskaper. Undersökningen är en del av programmet ARBETE2030, som ingår i regeringsprogrammet och syftar till att identifiera och främja verksamhetssätt som främjar produktivitet, konkurrenskraft och välbefinnande i arbetslivet. Undersökningen hjälper till att förstå hur företagens och de offentliga samfundens praxis står i relation till deras resultat, arbetsgemenskapernas funktionalitet och personalens välbefinnande.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna genom en webbenkät våren 2022. Frågorna kan besvaras på svenska eller finska. Det tar omkring 10–15 minuter att besvara enkäten. Datainsamlingen görs bara en gång.

För undersökningen har man ur Statistikcentralens sysselsättningsstatistik slumpmässigt valt ut omkring 7 000 löntagare bosatta i Finland som arbetar i sådana företag eller andra sammanslutningar där en företrädare för arbetsgivaren redan tidigare har besvarat en motsvarande enkät.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får per post ett brev, där de ombeds delta i undersökningen på en webblankett. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och ett personligt lösenord, med vilka man kan besvara blanketten.

Om du har fått en inbjudan att delta i undersökningen, kan du gå till webblanketten via inloggningslänken nedan.

Logga in

Nyttan med undersökningen

Undersökningsmaterialet utnyttjas som stöd för att utveckla det praktiska arbetslivet. Undersökningen ger ökad förståelse bland annat av arbetsgivarnas och arbetstagarnas uppfattningar om arbetslivssituationen, som ibland är motstridiga. Genom att upptäcka eventuella motstridigheter kan det finländska arbetslivet utvecklas i en bättre riktning.

Var publiceras uppgifterna?

Analyserade resultat rapporteras i Arbetshälsoinstitutets webbtjänst för arbetskunskap, i forskningsprojektets baspublikationer och i vetenskapliga publikationer. Arbetshälsoinstitutet överlåter senare materialet som samlats in inom projektet i icke-identifierbar form till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål.

Dataskydd

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda uppgiftslämnares uppgifter kan inte identifieras. De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Statistikcentralen raderar alla identifikationsuppgifter innan materialet överlämnas till forskarna vid Arbetshälsoinstitutet.

Brevet till uppgiftslämnare (pdf)

Broschyr (pdf)

Grunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Arbetshälsoinstitutet.

Mera information om behandlingen av personuppgifter (inkl. den registrerades rättigheter) finns här: 
https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/meadow-tutkimus
Mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter finns på adressen www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

Överlåtelse och förvaring av material

Statistikcentralen överlåter det insamlade materialet till Arbetshälsoinstitutet utan direkta identifieringsuppgifter (namn, födelsetid, personbeteckning, kontaktinformation). Arbetshälsoinstitutet och Statistikcentralen förvarar materialet tillsvidare. Arbetshälsoinstitutet överlåter också materialet till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål. Dataarkivet kan leverera materialet endast till registrerade kunder som förbinder sig att iaktta användningsvillkoren för undersökningsmaterial.

Källa till kontaktinformation

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på befolkningsdatasystemet.

Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Närmare information

Arbetshälsoinstitutet
Tuomo Alasoini
forskningsprofessor, forskningsledare
tuomo.alasoini@ttl.fi


Kirsikka Selander 
specialforskare
kirsikka.selander@ttl.fi

tfn 030 4741

 

Statistikcentralen:
tyopaikkatutkimus@stat.fi
tfn 029 551 1000