Aineistokuvaus

VL50-otosaineston henkilöt väestölaskentavuosina vuoteen 2010 (PUF)

Vuonna 1950 suoritettiin Suomessa ensimmäinen yleinen välitön väestölaskenta. Tästä väestölaskennasta on saatavilla 10% otosaineisto, josta on tätä PUF-aineistoa varten poimittu 1% satunnaisotos 0-9 -vuotiaista, eli suuriin ikäluokkiin kuuluvista henkilöistä. Aineistossa on siis noin 0,1% vuoden 1950 väestölaskentaan kuuluneista 0-9 -vuotiaista eli noin 840 henkilöä.

Henkilöille on poimittu tietoja vuosilta 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010. Poimitut tiedot liittyvät henkilöiden perhetilanteeseen, asuinpaikkaan, koulutukseen ja ammattiin. Mukana on myös henkilöiden vanhempien tietoja vuodelta 1950.

Muuttujat on yhdenmukaistettu, poislukien sosioekonominen asema ja toimialatiedot.

Lisätietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista.

Lataa aineistokuvaus pdf-muodossa.
Kohdejoukko VL50:n henkilöt
Lähdeaineisto Väestölaskennat 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010
Muuttujia 29
Tekninen nimi Muuttujan nimi
id Henkilön tunniste
vuosi Vuosi
sp Sukupuoli
ika Henkilon ikä
kieli Äidinkieli
peas Perheasema
pekoko Perheen koko
suuralue Suuralue
sivs Siviilisääty
yo Ylioppilastutkinto
ututku Tutkintokoodi
patv Ammatissa toimivuus
amas Ammattiasema
sose Sosioekonominen asema
toimiala Toimiala
jurmu Työpaikan juridinen muoto
tuloluokka Tuloluokka
isa_ika Isän ikä
isa_kieli Isän äidinkieli
isa_patv Isän ammatissa toimivuus
isa_amas Isän ammattiasema
isa_toimiala Isän toimiala
isa_jurmu Isän työpaikan juridinen muoto
aiti_ika Äidin ikä
aiti_kieli Äidin äidinkieli
aiti_patv Äidin ammatissa toimivuus
aiti_amas Äidin ammattiasema
aiti_toimiala Äidin toimiala
aiti_jurmu Äidin työpaikan juridinen muoto
Muuttujan nimi Henkilön tunniste
Tekninen nimi id
Muuttujankuvaus Henkilön tunnistenumero aineistossa
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Vuosi
Tekninen nimi vuosi
Muuttujankuvaus Vuosi
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Sukupuoli
Tekninen nimi sp
Muuttujankuvaus Sukupuoli:
1=mies
2=nainen
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Muodostamissääntö Perustuu 1950 väestölaskennan lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Henkilon ikä
Tekninen nimi ika
Muuttujankuvaus Henkilön ikä vuosina vuoden lopussa
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1950 ja 1970, rekisteritietoihin 1980 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Äidinkieli
Tekninen nimi kieli
Muuttujankuvaus Henkilön äidinkieli:
1=suomi
2=ruotsi
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Muodostamissääntö Perustuu 1950 väestölaskennan lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Perheasema
Tekninen nimi peas
Muuttujankuvaus Perheenjäsenet on perheaseman mukaan ryhmitelty seuraavasti:
0=Ei perheväestössä
1=Päämies
2=Puoliso (avio- tai avo-)
3=Lapsi
9=Perheasema tuntematon
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

Vuonna 1980 päämies (=1) on vanhempi puoliso ja puoliso (=2) nuorempi sukupuolesta riippumatta
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1950 ja 1970, rekisteritietoihin 1980 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Perheen koko
Tekninen nimi pekoko
Muuttujankuvaus Perheen henkilöiden lukumäärä, saa arvoja:
0=ei perheväestössä, tuntematon
2, 3, ...
7=perheen henkilöiden lukumäärä 7 tai yli 7
Mittayksikkö Lukumäärä
Lyhenne lkm
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1950 ja 1970, rekisteritietoihin 1980 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Suuralue
Tekninen nimi suuralue
Muuttujankuvaus Henkilön asuinkunnan suuralue:
1 = Etelä-Suomi
2 = Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa
3 = Itä-Suomi
4 = Pohjois-Suomi
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1950-1980, rekisteritietoihin 1990 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Siviilisääty
Tekninen nimi sivs
Muuttujankuvaus Henkilön siviilisäädyllä tarkoitetaan avioliittolain mukaista asemaa:
1=Naimaton
2=Avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai asumuserossa
4=Eronnut
5=Leski
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin 1970, rekisteritietoihin 1980 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Ylioppilastutkinto
Tekninen nimi yo
Muuttujankuvaus Muuttuja saa arvot:
1 = ylioppilastutkinto suoritettu
0 = ei suoritettua ylioppilastutkintoa
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1970 ja rekisteritietoihin 1980 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Tutkintokoodi
Tekninen nimi ututku
Muuttujankuvaus Henkilön koulutusasteeltaan korkein/viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto kyseisenä vuotena 2-numerotasolla.
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

Koulutusluokitus 2010.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1970, rekisteritietoihin 1980 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Ammatissa toimivuus
Tekninen nimi patv
Muuttujankuvaus Ammatissa toimivuuden käsitteen avulla henkilöt on jaettu seuraaviin ryhmiin:
0=ammatissa toimivat
2=0-14-vuotiaat
3=opiskelijat
4=muut ammatissa toimimattomat
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950, 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

1970: Ammatissa toimiviin kuuluvat henkilöt, jotka olivat tuloa tuottavassa työssä vähintään puolet alan normaalista työajasta ja saivat korvauksen työstään joko rahana tai luontaisetuna.Tilapäisesti työttömät ja asevelvollisuuttaan suorittamassa olevat on luettu ammatissa toimivaan väestöön viimeistä ammattia ja työpaikkaa koskevien tietojen perusteella. Mikäli laskentalomakkeet oli täytetty puutteellisesti, 14 - 65-vuotiaat henkilöt kooditettiin ammatissa toimiviksi, ellei ollut erityistä syytä pitää heitä ammatissa toimimattomina.

1980: Ammatissa toimivat ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ajanjaksona 1.11.1979 - 31.10.1980 olivat yhteensä vähintään kuusi kuukautta työssä (työaika vähintään puolet alan normaalista työajasta) ja/tai työttömänä.

Vuodesta 1990 alkaen ammatissa toimivuus on määritelty päätyösuhde-päättelyllä.

Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1970 ja 1980, rekisteritietoihin 1990 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Ammattiasema
Tekninen nimi amas
Muuttujankuvaus Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä:
1=palkansaaja
2=yrittäjä
.=ei työllinen
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

Tieto on myös ei-ammatissa toimivilla vuosina 1970 ja 1980.
Ryhmä '"yrittäjät" sisältää sekä yrittäjät että näiden yrittäjäperheenjäsenet.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin vuonna 1970 ja 1980, rekisteritietoihin 1990 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Sosioekonominen asema
Tekninen nimi sose
Muuttujankuvaus Henkilön sosioekonomisen asema 1-numerotarkkuudella. Luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta, toimialasta sekä työnantajasektorista.
Mittausmenetelmän kuvaus Saatavilla 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

Luokitukset:
vuosi 1970: sosioekon_asema_4_70_s
vuosi 1980: sosioekon_asema_1_80_12_s
1990: sosioekon_asema_1_89_s
2000 ja 2010: sosioekon_asema_12_2004_01_01
Muodostamissääntö Perustuu lomaketietoihin 1970 ja 1980, rekisteritietoihin 1990 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Toimiala
Tekninen nimi toimiala
Muuttujankuvaus Henkilön toimiala 2-numerotarkkuudella. Toimiala määräytyy henkilön työpaikan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman elinkeinon ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle Tilastokeskuksen toimiala¬luokituksen mukaisesti. Itsenäiselle ammatinharjoittajalle elinkeino määritetään toiminnan laadun mukaan.
Mittausmenetelmän kuvaus Saatavilla vuosilta 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.

Luokitukset:
1970 ja 1980: TOL79
1990: TOL88
2000: TOL95, toinen tarkistettu painos
2010: TOL2008

Vuoden 1970 tietoihin on ensisijaisesti siirretty henkilön vuodenvaihteen toimialatieto. Vuoden 1980 toimialatieto perustuu siihen työpaikkaan, jossa asianomainen oli ollut "työssä pisimmän ajan 12 viime kuukauden aikana"
1990 alkaen vuoden lopussa työllisenä olevien päätyösuhteen toimiala.
Muodostamissääntö Perustuu lomaketietoihin 1970 ja 1980, rekisteritietoihin 1990 alkaen.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Työpaikan juridinen muoto
Tekninen nimi jurmu
Muuttujankuvaus Työpaikan juridinen muoto
Luokitus:
1=Valtio
2=Kunta
3=Valtioenemmistöinen osakeyhtiö
4=Muu osakeyhtiö (myös asunto-osakeyhtiö)
5=Muu yksityinen sektori
9=Muu, tuntematon, työpaikka ulkomailla
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Tuloluokka
Tekninen nimi tuloluokka
Muuttujankuvaus Henkilön tuloluokka asteikolla 1-10.

Tuloluokkien rajat on saatu laskemalla tulomuuttujan desiilit niiden perusjoukon henkilöiden tiedoista, joilla oli veronalaisia tuloja kyseisen vuoden aikana. Luokkien rajat vaihtelevat siis vuosittain.

Tuloluokka on merkitty puuttuvaksi tiedoksi niille henkilöille, joilla oli nollatulot tai puuttuva tulotieto.
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Isän ikä
Tekninen nimi isa_ika
Muuttujankuvaus Henkilön isän ikä vuosina vuoden lopussa.
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Muodostamissääntö Perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Isän äidinkieli
Tekninen nimi isa_kieli
Muuttujankuvaus Henkilön isän äidinkieli:
1=suomi
2=ruotsi
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Muodostamissääntö Perustuu 1950 väestölaskennan lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Isän ammatissa toimivuus
Tekninen nimi isa_patv
Muuttujankuvaus Henkilön isän ammatissa toimivuus.
Ammatissa toimivuuden käsitteen avulla henkilöt on jaettu seuraaviin ryhmiin:
0=ammatissa toimivat
2=0-14-vuotiaat
3=opiskelijat
4=muut ammatissa toimimattomat
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Isän ammattiasema
Tekninen nimi isa_amas
Muuttujankuvaus Henkilön isän ammattiasema.
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä:
1=palkansaaja
2=yrittäjä
.=ei työllinen
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Ryhmä '"yrittäjät" sisältää sekä yrittäjät että näiden yrittäjäperheenjäsenet.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Isän toimiala
Tekninen nimi isa_toimiala
Muuttujankuvaus Henkilön isän toimiala.
Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatista riippumatta.
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Luokitus: Elinkeinoluokitus 1950 kaksinumeroisena.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Isän työpaikan juridinen muoto
Tekninen nimi isa_jurmu
Muuttujankuvaus Henkilön isän työpaikan juridinen muoto
Luokitus:
1=Valtio
2=Kunta
3=Valtioenemmistöinen osakeyhtiö
4=Muu osakeyhtiö (myös asunto-osakeyhtiö)
5=Muu yksityinen sektori
9=Muu, tuntematon, työpaikka ulkomailla
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Äidin ikä
Tekninen nimi aiti_ika
Muuttujankuvaus Henkilön äidin ikä vuosina vuoden lopussa.
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Äidin äidinkieli
Tekninen nimi aiti_kieli
Muuttujankuvaus Henkilön äidin äidinkieli:
1=suomi
2=ruotsi
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Muodostamissääntö Perustuu 1950 väestölaskennan lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Äidin ammatissa toimivuus
Tekninen nimi aiti_patv
Muuttujankuvaus Henkilön äidin ammatissa toimivuus.
Ammatissa toimivuuden käsitteen avulla henkilöt on jaettu seuraaviin ryhmiin:
0=ammatissa toimivat
2=0-14-vuotiaat
3=opiskelijat
4=muut ammatissa toimimattomat
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Äidin ammattiasema
Tekninen nimi aiti_amas
Muuttujankuvaus Henkilön äidin ammattiasema.
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä:
1=palkansaaja
2=yrittäjä
.=ei työllinen
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Ryhmä '"yrittäjät" sisältää sekä yrittäjät että näiden yrittäjäperheenjäsenet.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Äidin toimiala
Tekninen nimi aiti_toimiala
Muuttujankuvaus Henkilön isän toimiala.
Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatista riippumatta.
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Luokitus: Elinkeinoluokitus 1950 kaksinumeroisena.
Muodostamissääntö Tieto perustuu lomaketietoihin.
Sivun alkuun
Muuttujan nimi Äidin työpaikan juridinen muoto
Tekninen nimi aiti_jurmu
Muuttujankuvaus Henkilön äidin työpaikan juridinen muoto
Luokitus:
1=Valtio
2=Kunta
3=Valtioenemmistöinen osakeyhtiö
4=Muu osakeyhtiö (myös asunto-osakeyhtiö)
5=Muu yksityinen sektori
9=Muu, tuntematon, työpaikka ulkomailla
Mittausmenetelmän kuvaus Tieto saatavilla 1950.
Sivun alkuun


Päivitetty 25.9.2014