Rekisteriseloste: Avointen työpaikkojen tutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Avointen työpaikkojen tutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Avointen työpaikkojen tutkimuksen laatiminen sekä tutkimuksen haastatteluun tarvittavat yhteystiedot

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Tiedustelu osoitetaan toimipaikan rekrytoinneista vastaavalle henkilölle, jonka yhteystiedot rekisteröidään seuraavan vuoden yhteydenottoa ja mahdollista vastaustietojen tarkistusta varten. Sama toimipaikka on tutkimuksessa mukana korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena aina samalla vuosineljänneksellä.

Otostilasto, lkm: 2 500 toimipaikkaa joka vuosineljännes

Valintaperiaatteet: systemaattinen satunnaisotanta ositteittain

Tunnistetiedot:

Yrityksen nimi, toimipaikan nimi, toimipaikan osoite, toimipaikan yhteyshenkilön nimi ja tehtävänimike, yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Muut tiedot tai tietoryhmä:

Yrityksen omistusmuoto, toimipaikan toimiala, toimipaikan henkilöstömäärä ja tarvittaessa henkilöstömäärän 12kk:n keskiarvo, toimipaikan avointen, määräaikaisten, osa-aikaisten, vailla hoitajaa olevien, myöhemmin täytettävien ja vaikeasti täytettävien avointen työpaikkojen määrä sekä toimipaikan avointen työpaikkojen ammattitiedot.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, toimipaikan yhteystiedot

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Toimipaikan ilmoitus

Tiedon saantitapa:

Puhelinhaastattelu ja Internet-tiedonkeruu

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 12.2.2014
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa