Rekisteriseloste: EU-elinolotutkimus (ECHP)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

EU-elinolotutkimus (European Community Household Panel, ECHP)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: EU-elinolotutkimuksen laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: alkuperäinen otoskoko on 5 700 henkilöä, joiden kotitalouksiin kuuluvat henkilöt (11 000) on määritelty otoshenkilöiksi. Tiedonkeruu alkoi vuonna 1996. Tiedot kerättiin viimeisen kerran vuonna 2001. Vuosittain toistuvan haastattelun kohteena olivat kaikki ennen tutkimusvuotta 16 vuotta täyttäneet otoskotitalouksiin kuuluvat henkilöt (noin 8 000 v. 1996).

Valintaperiaatteet: Otos on poimittu Väestörekisterikeskuksen tiedoista satunnaisotantaa käyttäen. Perusjoukkona on maassa asuva 15 vuotta täyttänyt väestö (pl. laitosväestö).

Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: yleinen terveydentila, sairaalassaolokerrat ja lääkärissäkäyntikerrat, toimeentulotuki ja muut sosiaaliavustukset

Muut tiedot tai tietoryhmä: sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, kansalaisuus ja synnyinmaa (luokiteltuna jos luovutetaan), NUTS2 asumisalue

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Verohallitus: Verotietokanta

Kansaneläkelaitos: Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri ja asumistukirekisteri

Koulutusrahasto: Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL): toimeentulotukirekisteri

Eläketurvakeskus: Eläketapahtumarekisteri

Valtiokonttori: Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Suurin osa tiedoista on saatu haastattelemalla. Tulotiedot on poimittu pääosin rekistereistä.

Tiedon saantitapa:

Pääsääntöisesti käyntihaastattelu, myös puhelimitse mahdollista ja tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 6.2.2014
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa