Rekisteriseloste: Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Koulutukseen hakeneiden vuosiaineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Koulutukseen hakeutumista ja pääsyä kuvaavat tilastot.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: n. 400 000 hakijaa/vuosi

Otostilasto, lkm:

Valintaperiaatteet: Peruskoulun jälkeiseen lukio-, ammatilliseen ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutukseen vuosittain hakeneet

Tietotyypit: Hakijan tiedot (mm. äidinkieli, kansalaisuus),hakukohteena olevan koulutuksen tiedot, aluetiedot, koulutusta järjestävän oppilaitoksen tiedot, koulutuksen järjestäjän tiedot

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Henkilön terveydentilaan liittyvät erityisopetustiedot (muuttuja TASO)

Muut tiedot tai tietoryhmä: Toisen asteen koulutuksen aineisto sisältää myös kaikki peruskoulun 9. ja 10. luokalla tilastovuoden keväällä opiskelleiden henkilötiedot riippumatta siitä, onko henkilö hakenut toisen asteen jatko-opintoihin tai saanut päättötodistuksen

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Opetushallituksen ylläpitämät toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen hakurekisterit

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Linjasiirto

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa