Rekisteriseloste: Kuntasektorin palkkatilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Kuntasektorin palkkatilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Kunta-alan palkkatilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 491 000 työsuhdetta

Otostilasto, lkm: -

Valintaperiaatteet: Tilastokeskuksen palkkatiedustelu kaikille kunnille ja kuntayhtymille

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Työnantajatunnus, toimipaikkatunnus, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

Henkilön luokittelutiedot ja palkkauksen perusteet: mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, koko-/osa-aikaisuus, palvelussuhteen luonne ja laji, työaikajärjestelmä, viikkotyöaika, sopimusala, palkkahinnoittelun tunnus

Palkka lokakuulta: kuukausipalkkaisten peruspalkka, palkanlisät, palkan täysimääräisyys ja palkanpidätyksen syy, tuntipalkkaisten maksettu palkka ja tehdyt työtunnit.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tietoja käyttää myös KT Kuntatyönantajat, jolla on lain 254/1993 perusteella oikeus saada kunnilta ja kuntayhtymiltä yksilökohtaisia tietoja työmarkkinaneuvottelujen edellyttämää selvitystoimintaa varten. Tilastokeskus on luovuttanut aineistoja suojattuna myös kunnille ja kunta-alan työntekijäjärjestöille tilastolain nojalla. Tällöin aineistoja on muokattu siten, ettei niistä voi tunnistaa työnantajaa eikä henkilöä.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus, tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tilastokeskus, suora tiedonkeruu kunnille ja kuntayhtymille

Tiedon saantitapa: Sähköinen tiedonkeruu: tiedonsiirto, verkkolomake

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 14.3.2014
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa