Rekisteriseloste: Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi (UTH14)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi (UTH14)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Laatia tilastoja ja tutkimuksia ulkomaista syntyperää olevien työmarkkina-asemasta ja hyvinvoinnista.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: 6400

Valintaperiaatteet:

Tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukkona on maassa vakinaisesti asuva 15–64-vuotias ulkomaista syntyperää oleva väestö.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot:

Tunnistetietoina on henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero). Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus. Eurostatille lähetettävässä tiedostossa tunnistetietona on vain kohdenumero.

Arkaluonteiset tiedot:

Tilastokeskuksen käytössä olevassa aineistossa arkaluontoisiksi luettavia tietoja ovat ammattijärjestöön kuuluminen, rekisteröity parisuhde (rekisteritieto) ennen muokkausta yleisemmäksi siviilisäätyä kuvaavaksi tiedoksi sekä tulotiedoista toimeentulotuki (rekisteritieto). Myös henkilön terveydestään kertomat tiedot luokitellaan arkaluontoisiksi. Eurostatille lähetettävässä aineistossa arkaluonteisia tietoja ei ole.

Muut tiedot tai tietoryhmä:

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta.

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Työministeriö: Työnhakijarekisteri

Verohallinto, Kela, Stakes: Tulotietoja yhdistetään osa-aineistoon

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Pääosa tiedoista saadaan haastattelemalla kohdehenkilöitä

Tiedon saantitapa:

Käyntihaastattelu (98 %) tai puhelinhaastattelu, jos käynti ei mahdollinen, tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa