Rekisteriseloste: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ajankäyttötutkimus vuosilta 1983, 1991-92 ja 2004-05

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ajankäyttötutkimus vuosilta 1983, 1991-92 ja 2004-05

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Korkeakoulujen tutkimustilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 4000 (vuonna 1983), 7500 (1991-92), 15000 (2004-05)

Otostilasto, lkm:

Valintaperiaatteet: kokonaistutkimus

Tietotyypit: tietoja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön ajankäytöstä yhden tutkimusviikon ajalta.

Tunnistetiedot: viran/vakanssin nimike ja ao. tehtävää hoitavan henkilön nimi

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ylläpitämät tiedot viroista/vakansseista ja henkilöistä

Rekisteröidyn oma ilmoitus: suora tiedonkeruu

Tiedon saantitapa: postikysely, sähköinen tiedonkeruu

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa