Rekisteriseloste: Palvelujen ulkomaankauppa

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tutkijapalvelun valmisaineisto: Palvelujen ulkomaankauppa

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aineiston käyttö tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Vuosittain n. 3000 yritystä alkaen v.2002

Otostilasto, lkm:

Valintaperiaatteet:

Yritysrekisterin yritykset, jotka ovat raportoineet palvelujen ulkomaankauppaa edellisvuonna tai joilla oletetaan olevan palvelujen ulkomaakauppaa. Rajattu pois kotimaisomisteiset palvelualojen yritykset, joilla on alle 10 palkansaajaa ja joiden liikevaihto on alle 1,5 M € ja kotimaisomisteiset teollisuuden yritykset, joilla on alle 10 palkansaajaa ja joiden liikevaihto on alle 10 M €. Tiedot kootaan vuosittaisella ja neljännesvuosittaisella tiedustelulla suoraan yrityksiltä.

Tietotyypit:

Palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain. Viennin ja tuonin arvo. Tilasto kattaa BPM5 maksutasomanuaalin muut palvelut -erän ilman vakuutuspalveluita.

Tunnistetiedot: Yritystunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelut tilasto, yritysrekisteri ja kausiveroaineisto

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Timo Koskimäki
Tilastotuotannon ylijohtaja

Jaa