XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Undersökning om vuxenutbildning

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om vuxenutbildning är en omfattande utredning om vuxna finländares utbildning och lärande efter grundskolan. Undersökningen ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och -behov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt vuxnas språkkunskaper.

Undersökningen om vuxenutbildning är en del av projektet Adult Education Survey hos EU:s statistikbyrå Eurostat och den genomförs i omkring 30 europeiska länder. I Finland genomförs undersökningen som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och undervisnings- och kulturministeriet. Undersökningen om vuxenutbildning har gjorts i Finland sedan år 1980 med ungefär fem års mellanrum.

År 2017 samlas uppgifterna in som en mixed-mode-datainsamling som kombinerar besöksintervjuer och en webbenkät.

Från vem samlas uppgifterna in

Intervjupersonerna har med slumpmässigt urval tagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland och urvalet omfattar människor i olika skeden av livet: unga, gamla, personer med familj, ensamboende, arbetslösa, sysselsatta, pensionärer, studerande, löntagare, företagare och jordbrukare. Det är viktigt att få information också av personer som inte har deltagit i vuxenutbildning.

I undersökningen intervjuas omkring 6 000 finländare i åldern 18–69 år. Varje person som valts med i urvalet representerar omkring 500 finländare i undersökningen och kan inte ersättas med någon annan person.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna från undersökningen utnyttjas av såväl förvaltningen, näringslivet och media som forskare, företag och sammanslutningar.

Statistikcentralen publicerar undersökningsresultaten på Statistikcentralens webbplats, som undersökningsrapporter och artiklar. Det inom EU jämförbara material som sammanställs på basis av uppgifterna levereras till Eurostat för att läggas till i EU-databasen. Av det nationella materialet i undersökningen om vuxenutbildning utarbetas en separat servicefil till forskare och den kan fås genom ansökan om användningstillstånd.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Enskilda personers svar kan inte identifieras i statistiken som publiceras. Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Ändring

Vuxenutbildningsundersökningen genomfördes åren 1980–2006 som besöksintervjuer. I undersökningen år 2012 infördes mixed-mode-datainsamlingen, där möjlighet att delta via telefonintervju infördes vid sidan av besöksintervjuer som ett redskap för bortfallsarbetet. År 2016 ändras mixed-mode-datainsamlingen så att intervjupersonerna får möjlighet att delta via internet vid sidan av besöksintervjuer. Detta följer Statistikcentralens strategiska målsättning.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden