XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ammattitiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Työssäkäyntitilaston ammattitiedonkeruussa (lakkautettu 31.12.2021) tiedustellaan edellisvuoden joulukuussa yrityksen palveluksessa olleiden henkilöiden ammatteja.

Tiedustelu lähetetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Ammattitieto otetaan tilastoa varten hallinnollisista rekistereistä aina kun se on mahdollista.

Tiedusteluun valitut yritykset ovat järjestäytymättömiä yrityksiä, jotka eivät sisälly Tilastokeskuksen palkkatilaston otokseen. Osa yrityksistä kuuluu työssäkäyntitilaston monitoimipaikkaisten yritysten henkilöstötiedonkeruuseen, jolloin ammatit tiedustellaan tämän tiedonkeruun yhteydessä.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004, muut. 361/2013) 14 ja 15 §:ään. Elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot Tilastokeskukselle. Tilastolain 21 §:n mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta. Tilastolaki löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280

Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin.

Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta sekä lomake vapautuksen hakemiseen on Tilastokeskuksen internet-sivulla: stat.fi/keruu/yrityksille.html

Mihin tietoja käytetään?

Ammatti on yksi keskeinen väestöä kuvaava tieto ja kattavia ammattitietoja työllisestä työvoimasta tarvitaan vuosittain muun muassa koulutuksen suunnittelussa, työvoimapoliittisessa suunnittelussa sekä erilaisten tutkimusten ja selvitysten perustietona.

Tilastokeskus voi tilastolain (280/2004, muut. 361/2013) 13 §:n mukaan luovuttaa tietoja myös tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja sekä tietoja tunnistetietoineen toiselle Suomen tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimista varten. Tilastokeskuksen lisäksi tilastoviranomaisia ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tulli. Tietoja tunnistetietoineen voidaan luovuttaa myös EU:n tilastovirastojen väliseen yhteistyöhön (EY N:o 223/2009 artikla 21).

Sen lisäksi, mitä 13 §:n 1–4 momentissa säädetään, Tilastokeskus voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten tunnistetietoineen tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammatista ja sosioekonomisesta asemasta edellyttäen, että tietojen saajalla on henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä näitä tietoja.

Tietojen käsittely

Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Tilastokeskus käyttää tietoja tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassapidettäviä.


Tietoja voidaan myös luovuttaa tieteellisten tutkimusten ja tilastollisten selvitysten tekoon.

Yritysten yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä.

Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti. Tilastolaki kieltää tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai yritystä koskevassa asian käsittelyssä.

Toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot arkistoidaan toistaiseksi.

Muutos

Keruu on lakkautettu 31.12.2021. Ammattitiedonkeruulla kerätyt tiedot poimitaan jatkossa muista rekistereistä kuten tulorekisteristä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva