XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autokaupan määrävuosiselvitys

Tiedonkeruun kuvaus

Autokaupan toimialalta on tuotettava joka viides vuosi selvitys liikevaihdon määrästä tuoteryhmittäin. Käytettävä tuoteluokitus on Euroopan Unionin tuoteluokitus (CPA 2008).

Selvitys perustuu Euroopan Unionin yritystoimintaa koskevaan rakennetilastoasetukseen (295/2008).

Verkkolomakkeella tehtävä tiedonkeruu aloitetaan syyskuussa. Kysely tehdään Suomen lisäksi muissa EU-maissa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu kohdistuu autokaupan alalla toimiviin yrityksiin, joiden tiedot saadaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Otos muodostuu toimialansa suurimpien yritysten lisäksi satunnaisotannalla poimituista yrityksistä. Otoksen koko on 292. Saadut tiedot korotetaan menetelmällisesti vastaamaan koko autokaupan toimialaa.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun tulokset raportoidaan EU:n rakennetilastoasetuksen mukaisesti Eurostatille.

Muutos

Tiedonkeruun verkkolomake uudistettiin vuonna 2013.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen