XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Onko tiedusteluun pakko vastata?

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään. Elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot Tilastokeskukselle.

Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain. Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta sekä lomake vapautuksen hakemiseen löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta: https://www.tilastokeskus.fi/keruu/yrityksille.html

Miksi pitää vastata? Mitä hyötyä tiedoista on?

Vastaavia tietoja henkilöstön osaamisen kehittämisestä yrityksissä ei ole kattavasti saatavissa mistään muista lähteistä tai tutkimuksista. Tiedot koulutuksen osallistumisesta kysytään kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa yhdenmukaisella tavalla. Tämä kansainvälinen vertailutieto on tilaston tärkein anti.

Tarkkoja tietoja ei ole. Tietojen antaminen on liian työlästä

Jos tarkkaa tietoa ei ole saatavilla järjestelmistä, voi antaa arvion. Tilaston laadun kannalta arvioitu tieto on parempi kuin kokonaan puuttuva tieto.

Tutkimuksen tärkeimmät tiedot ovat koulutuksessa olleiden määrä (kysymykset 6/42, 10/42, 11a-11e/42, 12/42 ja 13/42), koulutuspäivien määrä (kysymys 14/42) ja koulutuksen kokonaiskustannukset (kysymys 24e/42).

Yritys ei ollut järjestänyt koulutusta vuonna 2020

Tilaston kannalta on tärkeä tieto myös se, että yritys ei järjestänyt koulutusta vuonna 2020. Lomakkeella on kysymyksiä koulutusta järjestämättömille yrityksille osioissa A, B, D, E, F ja G.

Kurssimuotoisen opiskelun kustannuksia ei pystytä erittelemään (kysymykset 23a-23d ja 24a-24e)

Jos kustannuksia on ollut, mutta vain kokonaiskustannukset ovat tiedossa, merkitään kysymyksiin (23a-23d) ”Kyllä” ja kustannusten määräksi nolla (=0). Kokonaiskustannukset merkitää kysymykseen 24e. Älä huomioi koulutusajan palkkakustannuksia (Tilastokeskus laskee tiedon aiemmin kysyttyjen koulutuspäivien ja työvoimakustannusten perusteella) lukuun ottamatta kohtaa c, jossa ne on huomioitava. Kustannukset voi arvioida, jos tarkkaa tietoa ei ole.

Pitääkö seurakunnan vastata? Seurakunta ei ole yritys

Myös seurakunnat ovat juridisia, osittain liikevaihtoverovelvollisia yksiköitä, jotka määritellään yritys -käsitteen piiriin. Vain julkishallinnon yksiköt, valtion laitokset ja kuntasektori on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Lasketaanko ulkomailla työskentelevä henkilöstö mukaan?

Tutkimus koskee Suomessa toimivan yrityksen koko henkilöstöä, joka saa palkkansa yrityksestä. Satunnaisesti ulkomailla työskentelevä henkilöstö lasketaan mukaan.

Yrityksessä oli vuonna 2020 alle 10 työntekijää / yritys lopetettu vuonna 2020

Jos henkilöstön määrä on pääosan vuotta ollut kymmenen työntekijää tai enemmän, niin tiedot tulee täyttää.

Jos yritys on ollut toiminnassa pääosan vuotta, niin tiedot tulee täyttää.

Jos tietojen saanti lopetetusta yrityksestä on mahdotonta, pyydämme ilmoittamaan tästä osoitteeseen cvts@stat.fi.