XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Måste företaget besvara enkäten?

Uppgiftsskyldigheten grundar sig på 14 § och 15 § i statistiklagen (280/2004). Näringsidkare är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen uppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen.

Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten. Mera information om uppgiftsskyldigheten och befrielsen från den samt blanketten för ansökan om befrielse finns på Statistikcentralens webbplats på: https://www.tilastokeskus.fi/keruu/yrityksille_sv.html

Varför ska vi delta? Vad är nyttan med informationen?

Motsvarande information om personalens kompetensutveckling i företagen finns inte täckande att tillgå från andra källor eller undersökningar. Uppgifter om deltagande i utbildning frågas på ett enhetligt sätt i alla Europeiska unionens medlemsländer. Denna internationella jämförelseinformation är det viktigaste nyttan med statistiken.

Exakta uppgifter saknas. Det är för jobbigt att lämna uppgifter.

Om exakta uppgifter inte finns att tillgå i systemen, kan ni ge en uppskattning. Med tanke på kvaliteten på statistiken är en uppskattning bättre än att en uppgift saknas helt.

De viktigaste uppgifterna i undersökningen är antalet personer som deltagit i utbildning (frågorna 6/42, 10/42, 11a–11e/42, 12/42 och 13/42), antalet utbildningsdagar (fråga 14/42) och de totala kostnaderna för utbildning (fråga 24e/42).

Företaget hade inte ordnat utbildning år 2020

För statistiken är det också viktig information att företaget inte ordnat utbildning år 2020. I avsnitten A, B, D, E, F och G finns frågor till företag som inte ordnat utbildning.

Kostnaderna för studier i kursform kan inte specificeras (frågorna 23a–23d och 24a-24e)

Om det funnits kostnader, men man bara känner till de totala kostnaderna, anges ”Ja” på frågorna (23a–23d) och som kostnadsbelopp noll (= 0). De totala kostnaderna anges i fråga 24e. Kostnaderna kan uppskattas om det inte finns exakta uppgifter. Beakta inte lönekostnaderna för utbildningstiden (Statistikcentralen räknar uppgiften på basis av tidigare frågade utbildningsdagar och arbetskraftskostnader) med undantag av fråga c, där de ska beaktas.

Måste församlingen också svara på enkäten? En församling är inte ett företag

Också församlingar är juridiska enheter, och delvis omsättningsskatteskyldiga, som definieras till begreppet företag. Bara enheter inom den offentliga förvaltningen, statliga inrättningar och kommunsektorn har lämnats utanför undersökningen.

Räknas personal som arbetar utomlands med?

Undersökningen gäller alla anställda vid ett företag i Finland, som får sin lön från företaget. Personal som tillfälligt arbetar utomlands räknas med.

Företaget hade färre än 10 anställda år 2020 / företaget lades ned år 2020

Om antalet anställda under största delen av året har varit tio arbetstagare eller mer, ska uppgifterna fyllas i.

Om företaget har varit verksamt under större delen av året, ska uppgifterna fyllas i.

Om det inte är möjligt att få uppgifter om det nedlagda företaget, vänligen meddela detta till adressen cvts@stat.fi.