XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om företagens personalutbildning samlar in uppgifter om utbildningens volym, kvalitet och kostnader samt om företagens utbildningsstrategi.

Undersökningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 samt kommissionens tillämpningsförordning (EU) nr 1153822/2014. Datainsamlingen genomförs varje fem år enligt kommissionens tillämpningsförordning, som definierar tidsplanen, innehållet av informationen som skall samlas in samt förfaringssätt hur materialet skall insamlas, behandlas och levereras.

Som statistikperiod används kalenderåret som föregår
insamlingsåret. Nästa insamling utförs år 2016 och det gäller året 2015.

Från vem samlas uppgifterna in

Målpopulationen för undersökningen i Finland är omkring 3 000 företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn exklusive branschen (A) Jordbruk, skogsbruk och fiske, (O) Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring, (P) Utbildning och (Q) Vård och omsorg; sociala tjänster.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14§).

Till vad används uppgifterna?

Informationen används för att vägleda arbetsmarknad- och utbildningspolitik i EU och medlemsländer samt för att identifiera utvecklingsbehoven vid arbetsliv och utbildning. Uppgifterna användas av Eurostat, näringslivsorganisationer, undervisningsförvaltning, forskningsinstitutioner, enskilda forskare och företagen.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden