XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Koulutuksen kokonaiskustannukset

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tilastossa koulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat laskemalla yhteen kustannuserät 1-6 ja vähentämällä siitä kustannuserä 7 Saadut tuet.

Kustannuserät:

1) koulutusajan palkat

2) palkkiot ja maksut yrityksen ulkopuolisille koulutusjärjestäjille (mukaan lukien kurssimaksut ja palkkiot)

3) koulutukseen osallistuneiden matka- ja kulukorvaukset (mukana lukien majoitus- ja ateriakulut, päivärahat)

4) palkkiot ja maksut yrityksen sisäiselle koulutushenkilöstölle (mukaan lukien palkkakulut)

5) henkilöstökoulutukseen liittyvien omien koulutustilojen ja koulutuskeskuksen sekä opetusvälineiden ja -materiaalien kustannukset

6) maksut koulutusrahastoihin, esim. maksut Työllisyysrahastolle, työantajaliiton jäsenyys, johon liittyy koulutuspalveluja

7) saadut tuet, esim. verokannusteet (muun muassa koulutusvähennys), kansallisten, alueellisten ja toimialakohtaisten rahastojen tukia, EU tai valtion tukea.

Koulutuskustannukset

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tilastossa koulutuksen kustannukset koostuvat seuraavista kustannuseristä:

a) palkkiot ja maksut yrityksen ulkopuolisille koulutusjärjestäjille (mukaan lukien kurssimaksut ja palkkiot)

b) koulutukseen osallistuneiden matka- ja kulukorvaukset (mukana lukien majoitus- ja ateriakulut, päivärahat)

c) palkkiot ja maksut yrityksen sisäiselle koulutushenkilöstölle (mukaan lukien palkkakulut)

d) henkilöstökoulutukseen liittyvien omien koulutustilojen ja koulutuskeskuksen sekä opetusvälineiden ja -materiaalien kustannukset.

Koulutuspäivä

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tilastossa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkallisella työajalla opiskeluun käytetyt koulutustunnit. Yksi koulutuspäivä on työpäivän mittainen.

Kurssimuotoinen opiskelu

– tapahtuu työaikana ja työantajan kustantamana (osittain tai kokonaan)

– on ennalta suunniteltua ja erikseen järjestettyä (ei tapahdu työtehtävien yhteydessä)

– opiskelulla on tavoitteet ja ohjelma ja sitä antavat ohjaajat, opettajat tai luennoitsijat

– opiskelu voi tapahtua lähiopiskeluna ja/tai verkkokoulutusympäristössä.

Kurssimuotoinen opiskelu voi olla joko sisäisesti järjestettyä (yrityksen itse suunnittelema tai järjestämä) tai ulkoisesti järjestettyä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Kurssimuotoiseen opiskeluun ei lueta mukaan työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa ohjattua opiskelua, lyhytaikaista työtehtävien vaihtoa, lyhytaikaisesti toisiin työtehtäviin siirtymistä ja opintokäyntejä, osallistumissa oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille, oppimista oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa eikä itse ohjattu opiskelua, joka voi tapahtua esim. verkkokoulutusympäristössä.

Opiskelu muilla tavoin kuin kurssimuotoisesti

– tapahtuu osittain tai kokonaan työaikana ja työnantajan kustantamana

– on etukäteen suunniteltua

– työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu

– lyhytaikainen työtehtävien vaihto, lyhytaikaisesti toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit

– osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille

– oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa

– itseohjattu opiskelu, joka voi tapahtua esim. verkkkokoulutusympäristössä.

Osaamisen kehittäminen yrityksissä

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tilastossa osaamisen kehittämisellä yrityksissä tarkoitetaan yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämistä, joka kokonaan tai osittain on työnantajan kustantamaa ja joka kokonaan tai osittain tapahtuu työajalla.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen voi tapahtua kurssimuotoisena opiskeluna tai muulla tavoin kuin kurssimuotoisesti toteutettuna opiskeluna.