XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

Totala utbildningskostnader

I statistiken över företagens personalutbildning, CVTS bildas de totala kostnaderna för utbildningen genom att räkna ihop kostnadsposterna 1–6 och från det dra av kostnadspost 7 Erhållna stöd.

Kostnadsposter:

1) löner för utbildningstiden

2) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)

3) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)

4) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)

5) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning

6) avgifter till utbildningsfonder, t.ex. avgifter till Sysselsättningsfonden, medlemskap i ett arbetsgivarförbund med utbildningstjänster

7) erhållna stöd, t.ex. skatteincitament (bl.a. utbildningsavdrag), stöd från nationella, regionala och branschvisa fonder, EU eller statligt stöd.

Utbildningskostnader

I statistiken över företagens personalutbildning, CVTS består utbildningskostnaderna av följande kostnadsposter:

a) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)

b) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)

c) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)

d) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning.

Utbildningsdag

I statistiken över företagens personalutbildning, CVTS inräknas i utbildningsdagen de utbildningstimmar som använts för studier under avlönad arbetstid. En utbildningsdag utgörs av en arbetsdag.

Studier i kursform

– sker under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren (helt eller delvis)
– har planerats på förhand och anordnas separat (inte i samband med arbetsuppgifter)
– studierna har mål och program och undervisningen ges av handledare, lärare eller föreläsare
– studierna kan genomföras som närstudier och/eller i webbutbildningsmiljö.

Studier i kursform kan vara antingen interna (planerade eller anordnade av företaget) eller externa (planerade och anordnade av en utomstående organisation).

Till kursutbildning räknas inte handledda studier i samband med arbetsuppgifter, kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarigt övergång till andra uppgifter och studiebesök, deltagande i konferenser, mässor eller föreläsningar i inlärningssyfte, inlärning i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar och inte heller självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.

Studier på annat sätt än i kursform

– sker helt eller delvis under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren
– är planerad på förhand
– handledda studier i samband med arbetsuppgifter
– kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök
– deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar
– inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar
– självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.

Kompetensutveckling i företag

I statistiken över företagens personalutbildning, CVTS avses med kompetensutveckling i företag sådan utveckling av personalens kunnande som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som helt eller delvis sker under arbetstid.

Utvecklingen av personalens kunnande kan ske som studier i kursform eller på något annat sätt än i kursform.