Ofta frågade frågor (FAQ)

Datainsamlingar från personer,  Datainsamlingar från företag

Datainsamlingar från personer

Varför har jag valts med i undersökningen?

Datainsamlingar från personer behövs för att man ska kunna framställa tillförlitlig statistik om invånarna i Finland och deras livssituationer.

Du är en av dem som blivit valda när en grupp personer bosatta i Finland slumpmässigt valts ut för att delta i undersökningen. Valet har gjorts med en statistisk metod. I undersökningen representerar du andra personer som är i din ålder och bosatta i ditt område.

Till vilket ändamål behövs mina svar?

Vi är intresserade av dina erfarenheter och åsikter eftersom du representerar ditt område och din åldersgrupp i undersökningen. Vi vill försäkra oss om att alla befolkningsgrupper blir hörda i undersökningen.

Varje svar förbättrar tillförlitligheten hos uppgifterna vi samlar in. På så sätt säkerställer vi att undersökningsresultaten och statistiken som framställs utgående från dem är högklassiga och ger en korrekt bild av temat som undersöks.

Genom att delta i undersökningen kan du påverka hurdan bild finländska och utländska forskare och beslutsfattare får av situationen hos personer bosatta i Finland. Genom att delta i undersökningen kan du säkerställa att du och andra personer i motsvarande livssituation beaktas i beslutsfattandet, eftersom du beroende på undersökning kan representera upptill 4 000 andra personer bosatta i Finland.

Kan ni välja någon annan till uppgiftslämnare i stället för mig?

Nej. Av statistiska skäl kan vi inte byta ut dig mot någon annan person. Uppgiftslämnarna väljs så täckande som möjligt ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland, så att uppgiftslämnarna jämnt representerar olika områden, åldersgrupper eller kön. Det är inte möjligt att byta ut uppgiftslämnare, utan om du vägrar att delta ingår du helt enkelt inte i undersökningsmaterialet. Detta försvagar resultatens exakthet och tillförlitlighet i synnerhet när det gäller de befolkningsgrupper som du representerar. Därför är varje svar viktigt och kan inte ersättas på något sätt.

Enkätens tema berör inte mig, behöver jag svara?

Dina svar är viktiga, även om du inte har erfarenhet av temat som undersöks.

Till exempel i arbetskraftsundersökningen är det viktigt att få information om såväl sysselsatta och arbetslösa som personer som är utanför arbetskraften. På motsvarande sätt är det i vuxenutbildningsundersökningen viktigt att också veta hur många som inte har deltagit i vuxenutbildning.

Är det obligatoriskt att delta i undersökningen?

Deltagandet är frivilligt. För att garantera att uppgifterna är korrekta är ditt deltagande dock ytterst viktigt.

Varifrån har Statistikcentralen fått mina kontaktuppgifter?

Statistikcentralen får kontaktuppgifterna till de personer som valts till undersökningen ur Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsdatasystemet. Andra kontaktuppgifter, som privata telefonnummer till dig och andra medlemmar i ditt hushåll, kommer från offentligt tillgängliga källor, t.ex. operatörer.

Statistikcentralen är en statlig myndighet som inte berörs av samma förbud om direktmarknadsföring som t.ex. kommersiella forskningsinstitut. Statistikcentralen har rätt att för enkätundersökningar få kontaktinformation också till personer som har förbjudit utlämning av sina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring.

Vi kan försöka nå uppgiftslämnaren också via andra myndiga medlemmar i hushållet. Mera information finns på sidan Hur väljs intervjupersonerna ut?.

Överlämnar Statistikcentralen mina kontaktuppgifter vidare?

Dina kontaktuppgifter överlämnas eller säljs aldrig till någon utanför Statistikcentralen.

Spelar Statistikcentralen in samtal/intervjuer?

Statistikcentralen spelar inte in samtal eller intervjuer.

Vem ser mina uppgifter/svar?

Uppgifterna behandlas bara av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver dem i sitt arbete. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.

Det är frivilligt att delta i undersökningen och de uppgifter som kommer fram under datainsamlingen behandlas strängt konfidentiellt. På blanketten och i intervjun frågas bara efter uppgifter som är nödvändiga för undersökningen och alltid på en så allmän nivå som möjligt.

Hur vet jag att mina svar förblir konfidentiella?

Det är tryggt att svara på Statistikcentralens enkäter och att lämna ut uppgifter. När vi behandlar dina uppgifter värnar vi alltid om dataskyddet. Alla uppgifter som du lämnar in inom ramen för undersökningen är konfidentiella. Uppgiftslämnarnas uppgifter är skyddade som sig bör i alla skeden av statistikproduktionen. Resultaten publiceras i form av tabeller och figurer, där enskilda personers svar inte kan urskiljas. Läs mer om sekretessen.

Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal. Enskilda uppgiftslämnares uppgifter kan bara behandlas av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken.

På blanketten och i intervjun frågas bara efter uppgifter som är nödvändiga för undersökningen och alltid på en så allmän nivå som möjligt. För att underlätta besvarandet kompletteras det material som samlats in med registeruppgifter. Uppgifter som bifogas kan vara kön, ålder, utbildning, språk, nationalitet och bostadskommun. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att du inte kan identifieras i det färdiga statistikmaterialet.

Kan mina uppgifter lämnas ut för utredningar eller tillsyn?

Uppgifter som samlats in för statistikföring lämnas aldrig ut för administrativt beslutsfattande, utredningar, tillsyn, rättegångar eller något annat motsvarande ändamål. Statistikcentralen får inte lämna ut dina uppgifter t.ex. till skattemyndigheten eller Folkpensionsanstalten. Uppgifter på enhetsnivå som samlats in för statistiska ändamål är sekretessbelagda.

Hur används uppgifterna för forskningsändamål?

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att främja användningen av uppgifter som insamlats för statistiska ändamål för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar av samhällsförhållandena.

Tillgång till uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan ges för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Tillgång ges endast till sådana uppgifter där uppgiftslämnaren inte direkt kan identifieras.

Forskaren behandlar i regel uppgifterna i Statistikcentralens distansanvändningssystem, vilket innebär att materialet är i Statistikcentralens besittning. De forskare som behandlar Statistikcentralens material undertecknar alltid ett sekretessavtal.

Läs mer om användningen av uppgifter för forskningsändamål på forskartjänsternas webbsida Mikromaterial.

Är det tryggt att svara?

Det är tryggt att svara på Statistikcentralens enkäter och att lämna ut uppgifter. När vi behandlar dina uppgifter värnar vi alltid om dataskyddet.

Statistikcentralen har en i lagen stadgad skyldighet att skydda de uppgifter om personer och företag som lämnats ut för statistiskt ändamål. Vi använder metoder med hjälp av vilka vi kan skydda sekretessbelagda uppgifter. Uppgifterna används för statistiska ändamål i enlighet med statistiklagen. Vi värnar om dataskyddet i varje arbetsskede.

Är det säkert att svara på webben?

Uppgiftslämnaren loggar in på Statistikcentralens datainsamlingsblanketter med användaridentifikationen och lösenordet som skickas i ett följebrev. I en del av datainsamlingarna används dessutom Suomi.fi-identifikation, den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst för elektroniska tjänster, som gör det möjligt att identifiera användaren på ett tillförlitligt sätt. För Suomi.fi-identifikationen svarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om det på blanketten för datainsamlingen från personer och hushåll finns färdigt uppgifter om uppgiftslämnaren eller uppgiftslämnarens hushåll, är det möjligt att logga in endast med Suomi.fi-identifiering.

Hur vet jag att datainsamlingen görs av Statistikcentralen? Hur vet jag att meddelandet jag fått är från Statistikcentralen?

Statistikcentralen skickar på förhand ett brev till dem som valts till undersökningen. I brevet berättas vilka uppgifter som samlas in, hur de samlas in och vad de används till. Samtidigt berättas om dataskyddet för dina personuppgifter.

Efter att insamlingen inletts kan du senare kontaktas per telefon, e-post eller sms. Dina kontaktuppgifter får vi antingen ur Statistikcentralens databas som baserar sig på befolkningsdatasystemet eller av teleoperatörerna.

Du kan säkerställa dig om att brevet eller meddelandet är korrekt eftersom Statistikcentralens alla enkäter finns på vår webbsida för datainsamling https://www.stat.fi/keruu/index_sv.html. Statistikcentralen ber aldrig om dina personuppgifter eller om andra uppgifter som gäller dig per e-post eller sms.

Vid intervjuundersökningar tar statistikintervjuaren kontakt med dig efter att brevet skickats, antingen för att göra intervjun eller komma överens om en tidpunkt för intervjun. Intervjuaren presenterar sig själv och den undersökning som intervjun gäller. Om det är fråga om en intervju som görs ansikte mot ansikte, känner du igen intervjuaren på Statistikcentralens identitetskort. Du kan också kontrollera intervjuarens identitet genom att kontakta hens chef per telefon. Mer detaljerade uppgifter finns på webbsidan https://stat.fi/keruu/haastattelijat_sv.html.

Statistikcentralen gör också enkäter på uppdrag av andra forskningsinstitut, men också i dessa fall finns både Statistikcentralens och den andra partens kontaktinformation i brevet som berättar om datainsamlingen.

Hur svarar jag vid intervjuundersökningen?

Vad gäller de flesta undersökningarna, så behöver man inte förbereda sig inför intervjun och deltagandet förutsätter inte någon särskild kunskap eller särskilda färdigheter.

Vid intervjun ställer intervjuaren dig frågor, och ofta kan du välja ditt svar bland färdiga svarsalternativ. Det finns inte rätta eller fel svar.

Kan intervjun göras någon annanstans än i mitt hem?

Ja. Intervjun kan göras på någon annan lugn plats, till exempel på ett bibliotek eller på ett kafé.

Var hittar jag mer information om datainsamlingen eller undersökningen?

Mer information får du av kontaktpersonen för statistiken eller undersökningen. Deras kontaktuppgifter finns nedtill i brevet du fått. Mera information finns också på datainsamlingens webbplats.

Varför görs enkätundersökningar?

Statistikcentralen samlar in uppgifter för framställning av statistik och utredningar som berör samhället.

Uppgifter och åsikter frågas av människor gällande sådana teman om vilka uppgifter inte kan erhållas ur administrativt material och administrativa register. Sådana ämnesområden är bland annat tidsanvändning, arbetsförhållanden och hushållens konsumtion.

Hur samlar Statistikcentralen in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifter genom post- och webbenkäter samt genom att intervjua människor ansikte mot ansikte eller per telefon. Uppgifter samlas också in genom webbskrapning, dvs. med program som går igenom webbsidor. Läs mer om webbskrapningens grunder.

Datainsamlingssättet varierar beroende på statistiken och undersökningens tema. I vissa datainsamlingar kan uppgiftslämnaren välja det sätt att svara som passar honom eller henne bäst, till exempel en telefonintervju eller att svara via internet. Läs mer om metoderna för datainsamling.

Till vad används mina uppgifter?

Utgående från de uppgifter som samlas in sammanställs statistik och görs utredningar, som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet. Till exempel i kommunerna används statistiska uppgifter då man planerar placeringen av daghem, skolor eller hälsovårdstjänster i olika bostadsområden. Uppgifterna behövs också för utvärdering och uppföljning av effekterna av de beslut som fattats. Också företag och enskilda personer fattar beslut på basis av statistik.

Statistiken och utredningarna utnyttjas av förvaltningen, näringslivet, forskare, media, företag och sammanslutningar samt privatpersoner.

 Datainsamlingar från företag

Är enkäten lagstadgad och obligatorisk? Vem är förpliktad att lämna uppgifter?

Företag är förpliktade att lämna uppgifter om de ärenden som särskilt specificerats i statistiklagen. Att enkäten är lagstadgad framgår av följebrevet. För att få en tillförlitlig helhetsbild är uppgifterna från alla företag viktiga. Ansökan om befrielse från att besvara enkäten ska göras skriftligt. Ansökan ska adresseras till Statistikcentralens registratorskontor.

Varför förpliktar lagen mig att svara?

Syftet med skyldigheten att lämna uppgifter som föreskrivs i statistiklagen är att säkerställa tillgången till tillförlitliga statistiska uppgifter.

Syftet med statistiklagen är att skapa förutsättningar för ett effektivt och enhetligt statistikväsende, som beaktar både nationella och internationella informationsbehov. Enligt EU:s statistikförfattningar är Statistikcentralen skyldig att producera sådana statistikuppgifter om Finland som behövs för beslutsfattandet och planeringen i samhället samt för uppfyllandet av förpliktelser i anslutning till det internationella statistiksamarbetet.

Uppgifterna som samlas in är konfidentiella. Kan ni garantera att uppgifterna hålls sekretessbelagda?

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. De insamlade uppgifterna används för att producera statistik. Uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare kan inte identifieras i statistiken som publiceras. Uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare lämnas inte ut till andra myndigheter, men materialet kan användas för forskning. Också då har materialet bearbetats på ett sådant sätt att enskilda uppgiftslämnare inte kan identifieras.

Vad får uppgiftslämnaren som återrapport? Vad har jag för direkt nytta av deltagandet och statistiken?

De uppgiftsskyldiga uppgiftslämnarna får en återrapport om statistikuppgifterna som samlats in. Som återrapport fås till exempel jämförelseuppgifter om det egna företagets utveckling i förhållande till övriga företag inom näringsgrenen eller området. Statistiken som sammanställs av de insamlade uppgifterna tillgodoser också uppgiftslämnarnas egna informationsbehov. Att uppge så sanningsenliga och noggranna uppgifter som möjligt är alltså till fördel för alla.

Hurdana uppgifter efterfrågas?

Uppgifterna som efterfrågas är uppgifter som är nödvändiga för sammanställandet av statistik och som inte kan erhållas direkt ur administrativa register eller andra källor.

Vad gör ni med uppgifterna som samlas in? Vad används svaren till?

Uppgifterna som samlas in utgör statistikproduktionens primärmaterial. Statistiken som sammanställs av de insamlade uppgifterna betjänar beslutsfattandet, skapar förutsättningar för forskning samt hjälper till att skapa en tillförlitlig bild av samhället. Med en datainsamling kan uppgifter till flera olika statistikgrenar produceras.

Var publiceras resultaten?

Man kan bekanta sig med resultaten från datainsamlingarna på sidan för respektive enskild datainsamling. Statistiken publiceras på Statistikcentralens webbplats i avsnittet Statistik. Dessutom erbjuder Statistikcentralen skräddarsydda utredningar, statistikmaterial och undersökningstjänster. Ytterligare information om dessa finns i webbtjänsten, i avsnittet Produkter och tjänster.

Jag levererar motsvarande uppgifter till andra myndigheter. Varför kan ni inte använda dem?

Vid framställning av statistik utnyttjas alltid i första hand uppgifter som redan samlats in i andra sammanhang. Genom direkt datainsamling insamlas bara sådana uppgifter som är nödvändiga för framställandet av statistik och som inte kan erhållas på annat sätt. Om ni är säkra på att ni levererar exakt motsvarande uppgifter till andra myndigheter enligt motsvarande tidtabell, hoppas vi att ni kontaktar kontaktpersonerna för datainsamlingen.

Varför deltar vi i flera undersökningar?

Målgrupperna som deltar i undersökningen bestäms utgående från undersökningens målsättning. Till exempel de största företagen inom sin näringsgren deltar ofta i flera undersökningar, för att täckningen efter näringsgren ska vara tillräcklig. På samma sätt är kommuner och läroanstalter med i många olika undersökningar.

Vad händer om jag inte har tid att besvara enkäten?

Det lönar sig att börja besvara enkätundersökningarna i god tid, så att man vid behov kan komplettera enkätblanketten innan de slutliga uppgifterna skickas in. Tiden som går åt till att besvara enkäten kan förkortas genom att man noggrant bekantar sig med anvisningarna som skickats. Tidtabellen för datainsamlingen finns på datainsamlingens sida.

Kan vi få mer tid, eftersom vår uppgiftslämnare är på semester eller annars förhindrad att besvara enkäten?

Det lönar sig att kontakta Statistikcentralen och från fall till fall förhandla om huruvida det är möjligt att få mer tid att besvara enkäten.

Hur hittar jag mer information om enkäterna och intervjuerna ni gör?

Statistikcentralens datainsamlingar har samlats på denna webbplats. På webbplatsen finns allmän information om datainsamlingarna. Dessutom har varje datainsamling sin egen sida, där man hittar en beskrivning av datainsamlingen, mer detaljerade svarsanvisningar, kontaktinformation samt annat tilläggsmaterial som behövs. Man kan välja datainsamling förutom från den alfabetiska listan också efter uppgiftslämnare, ämnesområde och tidpunkt. Mer information finns i följebrevet och kan också fås av kontaktpersonen som nämns på datainsamlingens sida.

Hur väljs de företag som deltar? Kan ni fråga något annat företag?

När det gäller de flesta metoder är det i praktiken inte möjligt att byta ut en uppgiftslämnare mitt i en undersökning.

Målet med statistikundersökningen bestämmer vilken målgrupp man är intresserad av. Oftast används ett urval i stället för en totalundersökning för att spara in på kostnader och minska svarsbördan. I urvalsundersökningar väljs svarspersonerna oftast ut slumpmässigt, men urvalssannolikheten kan variera. Inom företagsstatistik är sannolikheten för stora företag att bli utvalda till uppgiftslämnare i allmänhet större än för mindre företag. Valet av urvalsmetod påverkas av bl.a. forskningsdesign, datainsamlingssätt och kostnader.

Hur kan jag försäkra mig om att det uttryckligen är Statistikcentralen som samlar in uppgifterna och inte till exempel något kommersiellt företag?

Vid datainsamlingar som görs av Statistikcentralen får varje uppgiftslämnare alltid skriftliga anvisningar angående undersökningen. Uppgiftslämnarna får information om bl.a. de insamlade uppgifternas användningsändamål, vilka tillvägagångssätt som används, skyldigheten att lämna uppgifter och motiveringar till denna samt om andra nödvändiga detaljer som påverkar uppgiftslämnandet.

Jag vill besvara era enkäter via internet, är det möjligt?

Det är möjligt att besvara en stor del av enkäterna via internet. Information om svarsmöjligheterna finns på datainsamlingens ingångssida.

Mitt företag borde besvara er enkät, men jag har tappat svarsblanketten. Hur hittar jag blanketterna och anvisningarna?

Svarsanvisningar och eventuellt annat stödmaterial har samlats på ingångssidan till respektive datainsamling. Vid behov hjälper kontaktpersonerna för datainsamlingen i problemsituationer.

Var ser jag i vilka datainsamlingar mitt företag deltar?

För företagen tillhandahåller Statistikcentralen en tjänst, där företaget kan kontrollera i vilka av Statistikcentralens datainsamlingar företaget deltar.

I tjänsten finns information om bland annat kommande datainsamlingar och tidpunkt för dem. Genom att så snabbt som möjligt informera företagen om kommande datainsamlingar och om ändringar i dem strävar man efter att göra det enklare för företagen att förbereda sig för datainsamlingarna och delta i dem. Datainsamlingstjänst för företag.

Kan ni ta bort mitt företag från undersökningen?

Om befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter föreskrivs i 8 § i statistiklagen (Finlex). Ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter ska göras skriftligt.

Den uppgiftsskyldiga kan antingen helt eller delvis befrias från skyldigheten att lämna uppgifter. När det prövas om befrielse ska beviljas ska man beakta både uppgiftslämnarens möjligheter att lämna uppgifterna i fråga och uppgifternas betydelse för framställningen och utnyttjandet av statistiken. Med oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren avses att uppgiftslämnaren behandlas annorlunda än andra uppgiftslämnare. Grund för en befrielse kan t.ex. vara konkurs, förstört bokföringsmaterial eller att företagaren inlett sin verksamhet alldeles nyss.

Vi får tidvis post av er som är adresserad till en person som inte längre arbetar inom vår organisation. Hur kan vi ange de ändrade uppgifterna?

När det gäller undersökningar och enkäter är det lättast att ta kontakt med kontaktpersonerna för datainsamlingen för att ange de ändrade uppgifterna. Kontaktinformationen finns i följebrevet och på datainsamlingens egna sidor. Om de ändrade uppgifterna gäller Statistikcentralens publikationer eller andra produkter, kan man också ändra adress- och övriga kunduppgifter på en webblankett.

Min räkenskapsperiod går ut först efter förfallodagen för uppgifterna. Har det någon inverkan?

I anvisningarna för datainsamlingen finns information om hur man man borde gå tillväga om räkenskapsperioden går ut efter förfallodagen för uppgifterna. I flera enkäter efterfrågas uppgifterna för den räkenskapsperiod som går ut under det statistikår som nämns på blanketten. Ibland samlas uppgifterna in för ett helt kalenderår och inte en räkenskapsperiod. För att utreda saken är det bäst att kontakta kontakpersonen för ifrågavarande datainsamling.