XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kivihiilen käyttö- ja varastokysely

Tiedonkeruun kuvaus

Hiilenkäyttö- ja varastotiedot kerätään neljännesvuosittain sähköpostitse Excel-lomakkeella. Lisäksi heinäkuussa kerätään tieto kahden ensimmäisen tilastoneljänneksen kivihiilen kulutuksesta.

Tilastointi perustuu EU:n energiatilastoasetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1099/2008 energiatilastoista).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki merkittävät kivihiilenkäyttäjät.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään kivihiilen kulutustilaston laadintaan. Lisäksi tietoja hyödynnetään energian kokonaiskulutuksen laskennassa, kivihiilen kulutuksen ja markkinoiden seurannassa sekä kansainvälisessä raportoinnissa (EU, IEA).

Varastotietoja hyödynnetään Huoltovarmuuskeskuksen tarpeisiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

EU:n energiatilastoasetus (2008/1099/EY)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen