XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Tiedonkeruun kuvaus

Myyntitiedustelussa kysytään kuukausittain teollisuuden ja palvelualojen (ml. kauppa) yrityksiltä kirjanpitolain mukaista liikevaihtotietoa vastaavaa kuukausimyyntiä koti- ja ulkomaan myyntiin jaettuna.

Rakennusalan yrityksiltä tiedustellaan kuukausitason myyntitietoa kotimaahan pääurakoinnin ja aliurakoinnin kaltaisesta toiminnasta sekä rakentamispalveluiden omaa käyttöä.

Myyntitiedustelun yhteydessä kerätään neljännesvuosittain Suomeen kohdistuvia käyttöomaisuuden kuukausitasoisia lisäyksiä ja vähennyksiä.

EU:n tilastoasetuksen (1165/98) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan lyhyen aikavälin suhdanteita kuvaavia tilastoja mm. yritysten liikevaihdosta ja palkkasummasta. Käyttöomaisuustietoja tarvitaan Euroopan unionin asetuksen (1161/2005) täyttämiseksi.

Myyntitietoja kerätään kuukausittain ja tietojen eräpäivä on tilastokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivä. Käyttöomaisuustietojen eräpäivä on täyttä vuosineljännestä seuraavan kuukauden 15. päivä.

Keneltä tietoja kerätään?

Myyntitiedusteluun kuuluu noin 2 000 ja käyttöomaisuustiedusteluun noin 1 800 toimialojensa merkittävintä yritystä. Lisäksi myyntitiedustelussa toimialayksiköihin jaetuilta yrityksiltä kysytään palkkasummatietoa, sillä sitä ei saada muista lähteistä.

Otokseen valinnan kriteerinä on yrityksen liikevaihdon suuruus suhteessa toimialan liikevaihtoon. Käyttöomaisuustiedusteluun otetaan lisäksi mukaan määräajaksi merkittävimmät rakennushankkeet, mikäli ne eivät valikoidu otokseen yrityksen liikevaihdon perusteella.

Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelun otosta päivitetään kuukausittain tapahtuneiden yritysjärjestelyiden vuoksi. Suurempi otospäivitys tehdään vuosittain.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004), jonka mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta.

Tietojen luottamuksellisuus

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja ainoastaan yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten niin, että aineistoista on poistettu kaikki tiedot, joiden avulla yksittäinen yritys olisi mahdollista tunnistaa. Yksittäisen yrityksen tietoja ei luovuteta muille viranomaisille tai tahoille. Julkaistavissa tilastoissa tiedot ilmoitetaan toimialoittaisina indeksilukuina.

Mihin tietoja käytetään?

Myyntitiedustelussa kerättäviä tietoja käytetään tuottamaan liikevaihdon ja palkkasummien suhdanteita kuvaavia tilastoja, joita tarvitaan mm. kansallisen päätöksenteon sekä eri toimialojen etujärjestöjen tarpeisiin. Lisäksi tietoja käytetään asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastojen tuotantoon.

Käyttöomaisuustietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidossa sekä vuositilinpidon ennakkotiedoissa.

Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelussa kerättäviä tietoja käytetään seuraavissa tilastoissa:

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

Kaupan liikevaihtokuvaaja

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja

Palkkasummakuvaajat

Neljännesvuositilinpito

Lainsäädäntö

EU:n tilastoasetuksen (1165/98) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan lyhyen aikavälin suhdanteita kuvaavia tilastoja mm. yritysten liikevaihdosta ja palkkasummasta. Käyttöomaisuustietoja tarvitaan Euroopan unionin asetuksen (1161/2005) täyttämiseksi.