XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yhteystiedot

Yleiset tiedustelut
kuntatalous@stat.fi
info@stat.fi

Keskus: 029 551 1000