XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Med enkäten om löner inom kommunsektorn insamlas årligen uppgifter om månads- och timavlönade anställda från kommuner och samkommuner. Enkäten gäller uppgifterna för oktober. Datainsamlingen inleds årligen i början av november.

I datainsamlingen samlas också uppgifter in om kommunernas och samkommunernas arbetsställens belägenhet och årsverken. På blanketten ska uppgifterna om arbetsställen vara kontrollerade och uppdaterade innan löneuppgifterna anges.

Uppgifterna kan sändas till Statistikcentralen antingen som filöverföring eller på webblankett.

Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen och lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare.

Sekretess

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Uppgifter lämnas in till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT med stöd av 14 § i lag 630/2021. Statistikcentralen kan med stöd av statistiklagen (280/2004) ge tillstånd att använda uppgifterna för statistik eller forskning.