XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuntatalouden tiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

(Tämä tiedonkeruu on lakkautettu.) Kuntataloustilaston tiedonkeruu muodostuu kahdesta osasta: tilinpäätöstietojen ja muiden taloustietojen keruusta.

Tilinpäätöstietojen keruussa kerätään kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden muodostamien konsernien ulkoiset tilinpäätöstiedot. Lisäksi tilinpäätöstiedot kerätään jokaiselta kunnan ja kuntayhtymän liikelaitokselta. Tilinpäätöstiedot koostuvat tulos- ja rahoituslaskelmasta sekä taseesta.

Muiden taloustietojen keruussa kerätään käyttötalous- ja investointitietoja sekä niiden erittelyjä. Lisäksi muiden taloustietojen keruun yhteydessä kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tarpeisiin tietoja opetus- ja kulttuuritoiminnasta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään vuosittain kaikilta tilastovuonna voimassa olleilta kunnilta sekä tilastovuonna toiminnassa olleilta kuntayhtymiltä ja liikelaitoksilta.

Tiedonkeruu toteutetaan internetlomakkeella, jonka kautta on mahdollista antaa tiedot myös peräkkäistiedostona. Ahvenanmaan kuntien ja kuntayhtymien tiedot kerää Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot omasta toiminnastaan, taloudestaan, hoitamistaan tehtävistä, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Osa tiedonkeruun tiedoista kerätään tilastolain (280/2004) ohella opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimeksiannosta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla kerätyt tiedot on yksilöity tiedonkeruun kotisivulla.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedoista tuotetaan kuntataloustilasto vuosittain siten, että toukokuussa julkistetaan ennakollisina kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten ja konsernien tilinpäätöslaskelmat. Syyskuussa julkistetaan lopulliset tilinpäätöstiedot ja muut taloustiedot.

Tietoja käytetään kuntien ja kuntayhtymien talouden seurantaan, valtionosuuksien laskentaan, kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon laadintaan sekä Euroopan unionin julkisyhteisöjen tulo- ja menotilaston, rahoitustilinpidon ja julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportoinnin (EDP) lähdetietoina.

Muutos

Tämä tiedonkeruu on lakkautettu vuonna 2021. Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat vuosittaiset taloustietonsa Valtiokonttorille tilastovuodesta 2021 alkaen.

Tämä tiedonkeruu korvasi vuonna 2016 kunnan/kuntayhtymän taloustilaston tiedonkeruun. Uusi tiedonkeruu laajennettiin käsittämään myös kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset ja konsernit. Liikelaitosten tiedot yhdistettiin myös käyttötalous- ja investointierittelyihin. Lisäksi koko tiedonkeruun tietosisältö päivitettiin tietotarpeita vastaavaksi.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva