XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Beskrivning av datainsamlingen

(Den här datainsamlingen har lagts ned.) Datainsamlingen för statistiken över kommunekonomin består av två delar: datainsamlingen av bokslutsuppgifter och övriga ekonomiuppgifter.

För insamlingen av bokslutsuppgifter samlas uppgifter in om kommunernas och samkommunernas samt deras koncerners externa bokslut. Dessutom samlas bokslutsuppgifter in från alla kommuners och samkommuners affärsverk. Bokslutsuppgifterna består av resultaträkningen och finansieringsanalysen samt av balansräkningen.

När det gäller insamlingen av övriga ekonomiuppgifter insamlas uppgifter om driftsekonomi och investeringar enligt uppgiftsklass samt deras specifikationer. I samband med insamlingen av övriga ekonomiuppgifter insamlas även uppgifter om undervisnings- och kulturverksamhet för undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens behov.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas årligen in från kommuner som varit befintliga under statistikåret samt från samkommuner och affärsverk som varit verksamma under statistikåret.

Uppgifterna samlas in med en webblankett, med hjälp av vilken det också är möjligt att lämna uppgifterna som en sekventiell fil. Uppgifterna om kommunerna och samkommunerna på Åland samlas in av Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt 14 § i lagen är kommunerna och samkommunerna skyldiga trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter.

En del av datainsamlingens uppgifter insamlas i enlighet med statistiklagen (280/2004) och ytterligare på basis av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet samt av utbildningsstyrelsen. De uppgifter som insamlas och grundar sig på statistiklagen och på lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är specificerade på datainsamlingens hemsida.

Till vad används uppgifterna?

Utgående från uppgifterna framställs statistiken över kommunekonomin årligen så att preliminära uppgifter om kommunernas och samkommunernas samt deras affärsverks och koncerners bokslutskalkyler offentliggörs i maj. I september offentliggörs de slutliga bokslutsuppgifterna och de övriga ekonomiuppgifterna.

Uppgifterna används för uppföljning av kommunernas och samkommunernas ekonomi, beräkning av statsandelar, sammanställning av nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna samt som källdata för statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter, finansräkenskaperna och den offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld (EDP) i Europeiska unionen.

Ändring

Den här datainsamlingen har lagts ned 2021. Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina årliga ekonomiska data till Statskontoret fr.o.m. statistikåret 2021.

Den här datainsamlingen ersatte datainsamlingen för statistiken över kommunernas/samkommunernas ekonomi år 2016. Den nya datainsamlingen utvidgades till att gälla också kommunernas och samkommunernas affärsverk och koncerner. Uppgifterna om affärsverken sammanslogs också med specifikationerna av driftsekonomin och investeringarna. Dessutom uppdaterades datainnehållet i datainsamlingen till att motsvara informationsbehoven.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen

Datainsamlingens tidtabell

Kommunekonomins datainsamling för statistikåret 2020 förverkligas i två delar enligt följande tidtabell:

 • Bokslutsuppgifter 23.2.2021–14.4.2021
 • Övriga ekonomiuppgifter 23.2.2021–20.5.2021

Följebrev

Datainsamlingens innehåll

Bokslutsuppgifterna består av följande helheter:

 • Kommunens/samkommunens resultaträkning
 • Kommunens/samkommunens finansieringsanalys
 • Kommunens/samkommunens balansräkning - aktiva
 • Kommunens/samkommunens balansräkning - passiva
 • Koncernens resultaträkning
 • Koncernens finansieringsanalys
 • Koncernens balansräkning - aktiva
 • Koncernens balansräkning - passiva
 • Affärsverkets resultaträkning
 • Affärsverkets finansieringsanalys
 • Affärsverkets balansräkning - aktiva
 • Affärsverkets balansräkning - passiva

Övriga ekonomiuppgifterna består av följande helheter:

 • Driftsekonomi enligt uppgiftklass
 • Investeringsutgifter och -intäkter enligt uppgiftklass
 • Kostnads- och intäktsslagen inom diftsekonomin
 • Investeringsspecifikationer
 • Specifikationer av driftsekonomin
 • Undervisningsuppgifter (tabell 41)
 • Undervisnings- och kulturverksamhetens verksamhetsuppgifter

Datainsamlingens helhet och insamlingsgrunderna beskrivna nedan.