XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kunnan/kuntayhtymän taloustilasto, osa II