Datainsamlingsmetoder

Statistiken sammanställs antingen utgående från uppgifter som har samlats in enkom för detta syfte eller genom att använda andra uppgifter, till exempel sådana som andra myndigheter har samlat in för administrativt bruk. Statistiklagen förutsätter att uppgifter frågas av företag och medborgare endast i sådana fall, när uppgifterna som behövs inte redan finns.

Statistiken sammanställs alltså utgående från de svar människor ger. Också bakom administrativt material ligger ofta ett blankettsvar eller en blankett ifylld av en myndighet.

Vem frågar vi av?
Uppgifter samlas in från medborgare och hushåll samt företag och sammanslutningar såsom föreningar, kommuner och staten.

Hur frågar vi?
Vid planeringen av en datainsamling bedöms alltid noggrant vilken insamlingsmetod som är det bästa alternativet med tanke på statistikens eller undersökningens mål, kvalitet och kostnader. Nedan anges de mest centrala datainsamlingsmetoderna:

 telefonintervjuI en telefonintervju måste frågorna vara sådana att de är lätta att förstå i telefon. Svarspersonen kan själv välja en lämplig och angenäm plats och tidpunkt för intervjun. Metoden är vanligast då uppgifter som gäller personer och hushåll samlas in. Intervjuerna är korta. I fråga om företag görs få telefonintervjuer.
BesöksintervjuerBesöksintervjuer , dvs. intervjuer som görs ansikte mot ansikte, görs oftast i svarspersonens hem eller på annan på förhand överenskommen plats. Besöksintervjuerna möjliggör till sitt innehåll en insamling av många olika slags uppgifter och de tar längre tid än telefonintervjuerna. Denna metod används sällan i datainsamlingar som är riktade till företag.
postenkäterI postenkäter skickas en pappersblankett till svarspersonerna för ifyllning. Metoden används både vid datainsamlingar från personer och från företag, men ökningen av datainsamlingar via internet har minskat användningen av den här metoden. Dagboksmetoden är en speciell form av postenkät, där svarspersonen för bok över det fenomen som undersöks, till exempel tidsanvändning eller konsumtion.
Att svara via internetAtt svara via internet är snabbare och förmånligare än de andra datainsamlingsmetoderna. Metoden möjliggör mångsidiga frågeställningar till olika grupper av svarspersoner. Företag svarar huvudsakligen bara med webblankett. Också i fråga om vissa datainsamlingar från personer kan man svara via internet.

Webbskrapning är en datainsamlingsmetod där man med ett särskilt program hämtar webbplatsens källkod och tar ut behövliga uppgifter ur den. 

administrativa materialenI Finland är de administrativa materialen och registren omfattande. Att använda dem som grund för statistiken ökar inte medborgarnas eller företagens uppgiftslämnarbörda. Problemet är att det ibland är svårt att bearbeta de administrativa uppgifterna så att de kan användas för statistiska ändamål samt att förändringar i lagstiftning och förvaltningspraxis kan försvaga jämförbarheten av uppgifterna. Uppgifter ur administrativt material kan förenas med material som producerats med andra insamlingsmetoder.

Test av frågor och blanketter

Frågorna och blanketterna testas och bedöms med hjälp av en mindre grupp människor eller företag än den grupp som deltar i den egentliga datainsamlingen. Statistikcentralen tar alltid kontakt med de personer eller företag som valts med i testurvalet på förhand, antingen per brev eller e-post. Målet är att förbättra kvaliteten på statistiken och undersökningarna samt göra svarandet så smidigt som möjligt.