XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen

Beskrivning av datainsamlingen

Insamlingen av data om läroanstalternas utbildning som inte leder till examen avser läroanstalternas icke-examensinriktade utbildning.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in via utbildningsanordnarna. Insamlingen sker skolvis och uppgiftslämnare är yrkesinriktade läroanstalter, yrkeshögskolor, musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler.

Insamlingen sker elektroniskt och uppgifterna lämnas via internet på ett webbformulär. Tillämpningen är öppen 1.3—31.3. Tillämpningen kan användas endast av uppgiftslämnare som fått ett användarnamn av Statistikcentralen.

Till vad används uppgifterna?

Utifrån uppgifterna i datainsamlingen om läroanstalters utbildning som inte leder till examen samlas uppgifter in om deltagarantal och undervisningstimmar i läroanstalternas utbildning som inte leder till examen. Utifrån uppgifterna framställs statistik över läroanstalternas utbildning som inte leder till examen

Uppgifterna används av företrädare för utbildningsförvaltningen vid planering och utvärdering av utbildningen, utbildningsanordnare, branschorganisationer, forskare och studerande.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen