XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen

Beskrivning av datainsamlingen

Datainsamlingen gäller icke-examensinriktad utbildning vid läroanstalterna. År 2023 genomför inte Statistikcentralen datainsamlingen (mellanår). Läroanstalterna ska dock samla in uppgifterna för år 2023 igen för den datainsamling som genomförs år 2024. Ändringen är att undervisningstimmarna samlas in enligt en reviderad klassificering (se Svarsanvisning).

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in via utbildningsanordnarna. Insamlingen sker skolvis och uppgiftslämnare är yrkesinriktade läroanstalter, musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler. Skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013).

I datainsamlingen år 2024 anger yrkesläroanstalterna bara deltagare och undervisningstimmar i utbildning inom fritt bildningsarbete. Uppgifterna om övrig yrkesutbildning tas ur informationsresursen KOSKI.

Yrkeshögskolorna besvarar i fortsättningen inte denna datainsamling, utan uppgifterna om utbildning som inte leder till examen tas ur datalagret VIRTA fr.o.m. uppgifterna för år 2023.

Till vad används uppgifterna?

Utifrån uppgifterna i datainsamlingen om läroanstalters utbildning som inte leder till examen samlas uppgifter in om deltagarantal och undervisningstimmar i läroanstalternas utbildning som inte leder till examen. Utifrån uppgifterna framställs statistik över läroanstalternas utbildning som inte leder till examen

Uppgifterna används av företrädare för utbildningsförvaltningen vid planering och utvärdering av utbildningen, utbildningsanordnare, branschorganisationer, forskare och studerande.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen