XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

Datainsamlingen Studentprofil 2019 inom fritt bildningsarbete, öppen yrkeshögskoleundervisning och öppen universitetsundervisning

 

Vilka uppgifter samlas in?

Statistikcentralen kommer på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen att fråga efter bakgrundsuppgifter om studerande i fritt bildningsarbete, öppen yrkeshögskoleundervisning och öppen universitets-undervisning. Detta sker år 2020 i samband med datainsamlingen Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen. Bakgrundsuppgifter som frågas är ålder, utbildningsnivå, huvudsaklig verksamhet och modersmål. Uppgifterna gäller kalenderåret 2019. Motsvarande uppgifter om studentprofilen frågades föregående gång åren 2004 och 2005 (olika läroanstaltsgrupper under olika år).

Utbildningsanordnaren ska informera sina läroanstalter om datainsamlingen för att de ska kunna förbereda sig för att samla in uppgifter enligt bilagan till detta brev (punkterna F–J) om de studerande som studerat vid läroanstalten under år 2019. Uppgifterna frågas som summauppgifter om nettoantalet studerande, varvid samma studerande räknas som deltagare bara en gång.

Punkt F i datainsamlingen Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen kommer att efterfrågas fr.o.m. insamlingen gällande kalenderåret 2019 på så sätt att nettoantalet deltagare i öppen yrkeshögskoleundervisning, och därav antalet kvinnor, efterfrågas som en ny punkt utöver tidigare frågor.

Varför samlas uppgifterna in?

Med anledning av finansiering, styrning, uppföljning och utveckling av fritt bildningsarbete är det viktigt att informationsbehoven tillgodoses regelbundet. Med de uppgifter som nu samlas in kan man förbättra verksamhetens kvalitet och effektivitet. Samtidigt hjälper statistikuppgifterna till att skapa en helhetsbild av det finländska utbildningssystemet och gör det möjligt att jämföra olika utbildningssektorer.

Storleken på statsandelarna och -bidragen för fritt bildningsarbete är omkring 150–160 miljoner euro på årsnivå varför det behövs tillförlitlig statistik information om studerandenas utbildning, sysselsättning och andra befolkningsvariabler. För de politiska beslutsfattare som delar ut resurser till fritt bildningsarbete är det viktigt att veta vart resurserna styrs. Därför behövs det utöver årliga läroanstaltsvisa mängduppgifter även tvärsnittsuppgifter som produceras med regelbundna intervall.

Vem använder uppgifterna?

Uppgifterna om utbildning används av representanter för undervisningsförvaltningen vid planeringen och utvärderingen av utbildningen. Andra som använder uppgifterna är utbildningsanordnare och organisationer inom branschen samt forskare och studerande.