XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Månatliga uppgifter om bränsleförsäljning och -lager

Beskrivning av datainsamlingen

Med datainsamlingen om bränsleförsäljning och -lager samlar vi månatligen in uppgifter om försäljningen och lagren av flytande bränslen. Uppgifterna samlas in från företag inom olje- och biobränslebranschen.

Uppgifterna samlas in senast den 10:e (eller följande vardag) i månaden efter statistikmånaden.

Från vem samlas uppgifterna in

Till enkäten hör företag inom olje- och biobränslebranschen. Enkäten omfattar ungefär 15 uppgiftslämnare.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för framställning av statistik över energianskaffning och förbrukning. Statistiken sänds till EU och den internationella energiorganisationen IEA med stöd av den internationella rapporteringsskyldigheten. Dessutom grundar sig rapporteringen av oljelager på EU:s oljelagerdirektiv.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen