XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Matkailukysely

Tiedonkeruun kuvaus

Matkailukyselyn kohteena ovat edellisen kuukauden aikana päättyneet matkat Suomessa ja ulkomailla.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Kuukausitutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten tekemistä matkoista, niiden lukumääristä ja ominaisuuksista. Kerran vuodessa tehdään ns. vuositutkimus, jonka avulla selvitetään tutkimusvuoden aikana matkoja tehneiden henkilöiden määriä.

Tutkimus toteutetaan yhdistelmätiedonkeruuna (internet- ja puhelinhaastattelututkimus). Puhelinhaastatteluja tekevät Tilastokeskuksen tilastohaastattelijat. Vuositutkimusosio on mukana tammikuun haastattelussa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaan jäsenvaltioiden on kerättävä, koottava, käsiteltävä ja toimitettava matkailun tarjontaa ja kysyntää koskevat yhdenmukaistetut tilastot.

Keneltä tietoja kerätään?

Otoshenkilöt edustavat Suomessa vakituisesti asuvaa 15–84-vuotiasta väestöä. Matkatutkimuksen otoskoko on 2 350 henkilöä kuukaudessa ja kullakin tutkimuskerralla haastatellaan eri henkilöitä.

Matkailukyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia Suomessa asuvia.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksen tietoja käytetään matkailutilastojen sekä kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen laatimiseen, matkailun kehityssuuntien kuvaamiseen, tausta-aineistona, oppimateriaalina ja tutkimusaineistona.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Vuodesta 2022 tiedonkeruusta käytetään nimeä matkailukysely. Vuosina 2019-2021 keruu oli nimeltään suomalaisten matkailukysely.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen