XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Varutransporter inom vägtrafiken

Beskrivning av datainsamlingen

I datainsamlingen för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken frågas lastbilsinnehavare (både företag och privatpersoner) om uppgifter om lastbilar och deras användning för inrikes och utrikes transport, under tre eller fyra undersökningsdagar i följd.

Enligt EU:s statistikförordning (70/2012) är Statistikcentralen skyldig att producera kvartalsstatistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Från vem samlas uppgifterna in

Populationen i statistiken utgörs av lastbilar registrerade i Finland med en totalvikt på mer än 3,5 ton, förutom sådana lastbilar, som inte egentligen är avsedda för varutransport, såsom t.ex. museibilar, räddningsfordon och specialfordon. Ur populationen tas ett urval om 2 500 lastbilar ut. Urvalet byts ut helt varje kvartal. Uppgifterna insamlas med webblankett.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i statistiken används vid beslutsfattande som gäller transportverksamhet samt för undersöknings- och planeringsverksamhet i Finland och inom EU.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Enskilda personers eller företags svar kan inte identifieras i statistiken som publiceras. Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Ändring

Fr.o.m. år 2011 har uppgifterna om inrikes och utrikes trafik insamlats på samma datainsamlingsblankett. Före år 2011 efterfrågades uppgifterna om inrikes och utrikes trafik på separata blanketter. Samtidigt ändrades urvalsstorleken till 10 000 fordon per år. Fr.o.m. andra kvartalet 2015 övergick vi helt till elektronisk datainsamling.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden