XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Industrins energianvändning

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om industrins energianvändning insamlas volymuppgifter efter energikälla om den energi som företagens arbetsställen använt, köpt/erhållit samt sålt/överlåtit. Som statistikperiod används ett kalenderår.

Statistikföringen av industrins energianvändning grundar sig på EU:s förordning om energistatistik (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1099/2008 om energistatistik).

Datainsamlingen inleds årligen i mars. Tidsfristen för datainsamlingen är i april.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar företag inom utvinning av mineral och inom tillverkning. Vart fjärde år omfattar enkäten också små arbetsställen som sysselsätter färre än 10 personer. Uppgifterna insamlas delvis på basis av urval och genom att utnyttja andra uppgiftskällor.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för framställning av statistik över industrins energianvändning. Uppgifterna utnyttjas dessutom i inventeringen av växthusgaser, sammanställningen av statistik över energianskaffning och- förbrukning, utarbetandet av statistik över elförbrukningen efter näringsgren, för internationell rapportering (EU, IEA, FN), i miljöräkenskaperna samt i beräkningen av nationalräkenskaper.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Ändring

Fler bränsleklasser har införts i Statistikcentralens bränsleklassificering 1.1.2013. Målet är att få mer tillförlitliga uppgifter om användningen av förnybar energi och särskilt träbränslen på en riksomfattande nivå.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen