XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Deltagande i enkäten

Är vårt företag uppgiftsskyldigt?

Ja, om Ert företag ingår i uppgiftslämnarurvalet och idkar import, export eller tillverkning inom en CPA-varugrupp som definierats i blanketten för prisenkäten eller om företaget erbjuder sådana tjänster eller serviceprodukter som hör till tjänstegrupper som ingår i indexet.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Vårt arbetsställe är inte verksamt längre. Behöver vi ändå besvara enkäten?

Nej. Då affärsverksamheten läggs ned ber vi Er kontakta teamet för producentprisindexen, så att vi kan ta bort Ert företags arbetsställe från datainsamlingen

Varför är vårt företag med i enkäten?

I egenskap av producent, exportör eller importör av en eller flera viktiga varugrupper eller som leverantör av en eller flera servicegrupper i indexet har Ert företag valts med i urvalet gällande producentprisindexen för att rapportera prisuppgifter för indexet.

Statistikföringen omfattar företag som idkar produktion, import eller export inom huvudgrupperna A–F enligt produktindelningen CPA2008. För urvalet har man tagit ut företag som har idkat produktion, import eller export under den period för vilken uppgiftslämnarurvalet uttagits. Uppgiftslämnarna har med hjälp av ett stratifierat slumpmässigt urval valts ut ur företagsregistret, industrins varustatistik och Tullens utrikeshandelsstatistik. Uppgiftslämnarurvalet för producentprisindexen uppdateras kontinuerligt.

Underlag för urvalsramen för producentprisindexen för tjänster är Statistikcentralens företagsregister och statistiken över företagstjänster. Beroende på servicenäringsgren har uppgiftslämnarna tagits ut antingen med tillämpning av urval enligt PPS (Probability proportional to size), enligt prövning eller genom att sammanslå urvalet enligt prövning och det sannolikhetsbaserade urvalet.

Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter med en webb- och e-postenkät. Dessutom kan vi be om kompletterande uppgifter per telefon.

Hur tar man kontakt med mitt företag?

Teamet för producentprisindexen meddelar uppgiftslämnarna per e-post när datainsamlingen inleds. Vid behov är vi i kontakt med uppgiftslämnarna också per telefon.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in uppgifter om produkter och tjänster och deras priser. Produktpriserna för industrin kan vara antingen import-, export- eller hemmamarknadspriser. För producentpriserna för tjänster samlas emellanåt in också uppgifter om företagens omsättning samt om fördelningen av omsättningen mellan olika grupper av tjänster.

Hur ofta samlas uppgifterna in?

Uppgifter om producentpriser för industrin insamlas månatligen, producentpriserna för tjänster kvartalsvis.

Vad har vårt företag för nytta av att delta i undersökningen?

Det är viktigt att Ert företag deltar, så att Statistikcentralen kan producera tillförlitlig statistik som ger en rättvisande bild av ekonomin.

Med Er medverkan försäkrar Ni Er om att ekonomiska beslut som gäller även Ert företag grundar sig på tillförlitlig statistisk information. Producentprisindexen publiceras näringsgrensvis, dvs. Ert företag kan jämföra prisutvecklingen av anskaffningar och försäljning i förhållande till den genomsnittliga prisutvecklingen i näringsgrenar som intresserar Er.

När kan man svara på enkäten?

Datainsamlingen av insamlingsmånadens producentpriser för industrin inleds alltid i slutet av den aktuella månaden. Datainsamlingen av insamlingsmånadens producentpriser för tjänster inleds alltid i början av det aktuella kvartalet. När datainsamlingen inleds meddelar Statistikcentralen uppgiftslämnarna per e-post.

När ska prisenkäten senast besvaras?

Prisenkäten borde besvaras inom en vecka efter att meddelandet tagits emot eller genast då uppgifterna är tillgängliga.

Varför behöver Ni uppgifter om en produkt som har en liten marknad och vars pris sällan förändras?

Det är möjligt att en produkt som ingår i datainsamlingen är av ringa betydelse ur företagets synvinkel. Produkten kan ha en liten marknad och dess pris förändras sällan. Produkten i fråga kan dock vara viktig ur producentprisindexens synvinkel. Urvalet i datainsamlingen måste omfatta en tillräckligt stor mängd produkter ur en viss CPA-klass. Då är också produkter av ringare marknadsvärde betydelsefulla i datainsamlingen.

Var hittar jag produkt- och näringsgrensindelningarna?

I produktuppgifterna frågas efter det land varifrån produkten kommer. Vi importerar importprodukten från ett annat land än det land där den ursprungligen tillverkats. Vilket av länderna ska anges här?

Under punkten Land anges det land varifrån Ni importerar dvs. köper produkten.

Ni ber om ett hemmamarknadspris för vår produkt. Kan vi här ange det listpris för vilket vi säljer produkten till konsumenterna?

Nej, det kan Ni inte. Ni ska ange producentpriset för produkten.

Med hemmamarknadspris avses här priset på en vara som tillverkats i Finland eller importerats, då den kommer ut på marknaden för första gången. Med andra ord anges här fabrikspriset exkl. skatt (inhemsk produkt) eller cif-priset på import.

Jag har tappat mitt användar-ID och mitt lösenord, vad ska jag göra?

Ta kontakt med teamet för producentprisindexen (länk till kontaktinformationen) för att få identifikationsuppgifter.

Jag är företagets nya kontaktperson. Varifrån får jag identifikationsuppgifterna och övriga uppgifter som behövs för uppgiftslämningen?

Ta kontakt med teamet för producentprisindexen för att få identifikationsuppgifter och övriga uppgifter som behövs för uppgiftslämningen.

Kan vi ange priserna med moms?

Nej, det kan Ni inte. Priserna anges utan moms. Om Ni frågas om priser inkl. punktskatt, ange då priserna inkl. eventuell punkt- eller miljöskatt, men inte heller i detta fall moms.

Ska priserna anges inkl. skatt som tas ut av Tullen?

Nej, ange priserna exkl. skatt som tas ut av Tullen.

Datasekretess

Hur behandlas uppgifterna?

Enligt Statistiklagen (280/2004) är uppgifter som samlas in sekretessbelagda och de behandlas strikt konfidentiellt. I statistiken som publiceras anges uppgifterna på en sådan nivå att prisutvecklingen för ett enskilt företag inte kan urskiljas.

Informationstjänst

Var hittar jag de senaste indextalen?

De senaste indextalen finns på ingångssidan till producentprisindexen.

Hur använder jag StatFin-databasen för att hitta vissa bestämda indextal?

Till databastabellerna för producentprisindexen kommer du här.

Välj först för vilket basår (t.ex. 2010=100) du behöver uppgifter. Klicka sedan på "Välj del av tabell", varefter välj önskade uppgifter (t.ex. 2013, Oktober, Importprisindex osv.) för varje variabel (år, kvartal, index osv.). Klicka sedan på "Fortsätt", varvid en tabell öppnas. Den kan du spara i t.ex. Excel-format med knappen "XLS". Närmare anvisningar om statistikdatabasen finns under Anvisningar.

Till databastabellerna för producentprisindexet för tjänster kommer du här.

Välj först för vilket basår (t.ex. 2010=100) du behöver uppgifter. Klicka sedan på "Välj del av tabell", varefter välj önskade uppgifter (t.ex. 2013, 3:e kvartalet, H Transport och magasinering osv.) för varje variabel (år, kvartal, näringsgren osv.). Klicka sedan på "Fortsätt", varvid en tabell öppnas. Den kan du spara i t.ex. Excel-format med knappen "XLS". Närmare anvisningar om statistikdatabasen finns under Anvisningar.