XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om producentprisindex för industri och tjänster

Beskrivning av datainsamlingen

Producentprisindexen för industrin och tjänster mäter prisutvecklingen av produkter och tjänster som produceras av företag för andra företag eller den offentliga sektorn. Producentprisen för industrin gäller företagens import-, export- eller hemmamarknadspriser, och uppgifterna används för fem separata index: producentprisindexet för industrin, exportprisindexet, importprisindexet, basprisindexet för hemmamarknadsvaror och basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter. Producentprisindexet för tjänster innehåller näringsgrensindex som beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för näringsgrenen. Statistiken beskriver prisutvecklingen ur företagens synvinkel.

För beräkningen av producentprisindexen samlas uppgifter in från de företag som är uppgiftslämnare om priser på produkter och tjänster, företagens omsättning och fördelning av omsättningen mellan olika grupper av tjänster. Vilka uppgifter som frågas beror på om företaget rapporterar uppgifter om produkter eller tjänster.

Produkterna och tjänsterna har valts i samarbete med uppgiftslämnarna och priserna på dem följs upp månadsvis eller kvartalsvis. Man har försökt välja produkterna och tjänsterna som uppföljs så att de är så representativa och lätta att följa upp som möjligt.

Europeiska unionen förutsätter att producentprisindex framställs för produkter och tjänster.

Från vem samlas uppgifterna in

Datainsamlingen för producentprisindexen för industrin omfattar företag som idkar produktion, import eller export inom huvudgrupperna A-F enligt produktindelningen CPA 2008. Uppgiftslämnarna har med hjälp av ett stratifierat slumpmässigt urval valts ut ur företagsregistret, industrins varustatistik och Tullens utrikeshandelsstatistik. I producentprisindexen för tjänster har uppgiftslämnarna tagits ut, beroende på servicenäringsgren, antingen med tillämpning av urval enligt PPS (Probability Proportional to Size), enligt prövning eller genom att sammanslå urvalet enligt prövning och det sannolikhetsbaserade urvalet.

Producentpriserna för industrin frågas av omkring 2 000 uppgiftslämnare. Enkäten gäller en eller flera för statistiken betydande varugrupper. Företag som tagits ut för producentprisindexen för tjänster producerar en eller flera viktiga tjänstegrupper. Uppgifterna frågas av omkring 350 uppgiftslämnare. Antalet prisuppgifter och uppgiftslämnare varierar efter näringsgren.

Till vad används uppgifterna?

Producentprisindexen för industrin och tjänster används för att beräkna bruttonationalprodukten och volymer, t.ex. då den ekonoimiska tillväxten mäts. Statistiken utnyttjas också i samband med ekonomiska analyser och som stöd för finanspolitiskt beslutsfattande. Forskningsinstitut och företag använder indexen i utredningar, uppföljningar och prognoser. De kan även användas i indexvillkor för avtal.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna i statistiken anges på en sådan nivå att det inte går att urskilja uppgifter om enskilda företag.

Ändring

Prisinsamlingen för producentpriserna för industrin och för tjänster har slagits samman fr.o.m. 2:a kvartalet 2016.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen