XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Tidpunkt för publicering

Producentprisindexen för industrin publiceras den 24 i månaden efter statistikmånaden eller närmast följande vardag. Statistiken för november månad publiceras dock sista vardagen före julafton. Producentprisindexen för tjänster publiceras den 24 i månaden efter kvartalet eller den närmast följande vardagen.

Publicering av resultat

Producentprisindexen publiceras på ingångssidan till producentprisindexen för industrin och producentprisindexen för tjänster. Där finns bl.a. offentliggöranden, databastabeller och tabellbilagor samt en beskrivning av statistiken.

Offentliga indextal i producentprisindexen finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-tjänst.

På basis av producentprisindexen produceras månatligen en publikation, som kan laddas ned gratis i pdf-format på ingångssidan till producentprisindexen under Utbud av produkter och tjänster. Tills vidare kan man också beställa en avgiftsbelagd pappersversion av publikationen. Producentprisindexen för tjänster publiceras kvartalsvis. Publikationen finns också tillgänglig på statistikens ingångssida under Produkter och tjänster.

Av teamet för producentprisindexen kan man också beställa specialindex enligt kundernas behov. Ett eget specialindex kan bildas av en sådan varugruppshelhet som inte ingår i Statistikcentralens vanliga indexproduktion eller klassificering. Specialindex kan produceras utifrån alla prisindex och de kan också slås samman med uppgifter ur Statistikcentralens övriga statistik.

Användningen av producentprisindexen

Producentprisindexen ingår i konjunkturstatistiken, som beskriver utvecklingen av olika delfaktorer och -områden inom ekonomin på kort sikt.

Producentprisindexen har bl.a. följande användningsändamål:

  • Ett av de mest centrala användningsändamålen är att användas som deflator i kalkylerna för nationalräkenskaperna, med vilken värdet av produktionen eller försäljningen omräknas till volymen av produktionen eller försäljningen.
  • Producentprisindexen kan användas för att beskriva inflationstrycket på kort sikt inom olika ekonomiska sektorer. Särskilt centralbankerna och ministerierna använder producentprisindexen på detta sätt. Också flera företag, t.ex. investeringsbanker, kan utnyttja uppgifterna i sina makroekonomiska prognosmodeller.
  • Producentprisindexen kan användas som indexvillkor i avtal. Med indexvillkor avses att slutbeloppet av en betalningssumma som bestämts i ett avtal binds till förändringen av ett index.
  • Företagen kan använda uppgifterna i producentprisindexen när de jämför prisutvecklingen av sina anskaffningar eller sin försäljning i förhållande till den genomsnittliga utvecklingen.
  • Uppgifterna i producentprisindexen kan sammanslås med uppgifter i annan konjunkturstatistik, t.ex. uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen för att få fram mer omfattande konjunkturanalyser.