XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Webbskrapning för hyresstugor

Beskrivning av datainsamlingen

Webbskrapning är en datainsamlingsmetod med vilken man på programmässig väg letar fram källkoden till en webbplats och där tar ut nödvändiga uppgifter. Uppgifter om hyresstugors kapacitet, läge, priser och andra egenskaper som finns på förmedlingstjänsters och handelsplatsers sidor samlas in.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifter samlas in från de mest betydande förmedlingstjänsterna och handelsplatserna för hyresstugor.

Till vad används uppgifterna?

I samband med inkvarteringsstatistiken publicerar Statistikcentralen uppgifter om användningen av hyresstugor efter landskap och månadsvis.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen