XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Yksityisen sektorin palkkatiedustelussa kerätään yritysten palkkatietoja vuosittain. Tietoja käytetään muun muassa palkkatilastoissa ja ansiotasoindeksissä. Tiedustelu on otospohjainen ja koskee järjestäytymättömiä työnantajia. Poimintaperusteina ovat yrityksen toimiala ja kokoluokka. Toimihenkilöiden palkkatiedot kerätään syyskuulta ja työntekijöiden osalta vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Lainsäädäntö ja henkilötietojen käyttö

Tilastokeskuksen tehtävänä on tilastokeskuksesta annetun lain mukaan laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä. Tilastokeskuksen oikeudesta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden perusteella säädetään tilastolaissa (14 ja 15 §). Yrityksillä on lakisääteinen velvollisuus vastata Tilastokeskuksen tiedonkeruisiin. Tilastolain 15§:n mukaan elinkeinonharjoittajat ja muut työnantajat ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät henkilötiedot henkilöstönsä palkoista, työajoista, ammatista ja toimipaikoista. Henkilötietolainsäädäntö ei estä tietojen toimittamista Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, jonka 6 artiklan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tilastokeskus vastaa siitä, että yrityksen luovuttamia henkilötietoja käsitellään Tilastokeskuksessa luottamuksellisesti ja asianmukaisesti ja että tietojen keräämisessä käytettävät järjestelmät, kuten sähköiset tiedonkeruulomakkeet ovat tietoturvallisia. Yritysten tietoja ja henkilötietoja voivat Tilastokeskuksessa käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä.

Henkilön suoria tunnistetietoja, käytännössä henkilötunnusta, tarvitaan tilaston tuottamiseen. Tilastokeskus tarvitsee henkilötunnuksen, jotta työnantajan toimittamia tietoja voidaan yhdistää esimerkiksi tutkintorekisterin tutkintotietoihin.

Tilastokeskuksen tietotilinpäätöksestä voi lukea henkilötietojen käsittelystä Tilastokeskuksella tarkemmin:

www.stat.fi/uutinen/tietotilinpaatos-kuvaa-tietosuojan-toteutumista-henkilotietojen-kasittelyssa

Lisätietoja voi kysyä Tilastokeskuksen tietosuojavastaavalta Johanna Rantaselta tietosuoja@stat.fi

Tulorekisterin vaikutus tiedonkeruuseen

Tulorekisteri aiheuttaa muutoksia vuoden 2020 tiedonkeruisiin. Monet palkkatilastointiin tarvittavat tiedot kuuluvat tulorekisterin täydentävien tietojen joukkoon, eli ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Silloin, kun tulorekisterin täydentävä tietosisältö ei ole riittävä, kysymme yritykseltä tietoja omassa tiedonkeruussa. Yksityisen sektorin palkkatilastoja varten tarvittavat tulorekisterin tiedot on kuvattu Ohjeet -osiosta löytyvään dokumenttiin (Ohjeet tulorekisterivastaamiseen).

Kuukausipalkkaisen henkilöstön tiedot otetaan suoraan tulorekisteristä silloin kun sieltä löytyy riittävä määrä vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Jos tietoja ei ole ilmoitettu tulorekisteriin tai niiden laadussa on havaittu ongelmia, kysytään ne Tilastokeskuksen tiedonkeruulla.

Tuntipalkkaisten ja urakkapalkkaisten palkansaajien tietosisältö ei ole tulorekisterissä riittävä muodostamaan tuntipalkkatilaston tietoja, joten jos yrityksessä on tunti- tai urakkapalkkaista henkilöstöä, tiedot kysytään aina tiedonkeruulla. On mahdollista, että pystymme myöhemmin hyödyntämään tuntipalkkaisen henkilöstön tulorekisterin tietosisältöä, joten tietojen vastaaminen tulorekisteriin yllä mainitun ohjedokumentin mukaan on suositeltavaa. 

Tiedonkeruusta on poistettu muuttujia, jotka on saatavilla tulorekisteristä kaikille yrityksille tai riittävän suurelle määrälle vastaajia. Nämä muuttujat on poistettu tiedonkeruulomakkeelta eli ne eivät näy lomakevastaajille. Muuttujat ovat kuitenkin mukana vielä tiedostovastaajien tietuekuvauksessa, jottei tiedostojen muodostukseen tarvitse tehdä muutoksia. Kun vastaustapana on tiedostolähetys, nämä muuttujat voidaan jättää tyhjiksi.

Luottamuksellisuus

Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja ainoastaan tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten siten, että yksilötason tietoja ei ole mahdollista suoraan tunnistaa. Yritysten yksikkötason tietoja voivat Tilastokeskuksessa käsitellä vain tilastojen laatimiseen osallistuvat henkilöt. Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti.