Nyheter

25.5.2020 Översikt över coronaläget 22.5.2020: snabbestimat över antalet döda och konkurser publiceras varje vecka

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

20.5.2020 Statistikcentralen börjar publicera snabbestimat över konkurser

På grund av coronasituationen har Statistikcentralen påskyndat produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Det nyaste snabbestimatet som Statistikcentralen tillfälligt producerar är uppgifter om antalet anhängiggjorda konkurser på veckonivå. Det första snabbestimatet över konkurser utkommer fredagen den 22 maj.

19.5.2020 Undersökningen om friluftsliv utreder hur finländarnas vistelse i naturen har förändrats

Uppgifter om finländarnas vistelse i naturen och friluftsaktiviteter samlas för närvarande in med en riksomfattande enkät. Med hjälp av den utreder man t.ex. hur många finländare plockar bär, sysslar med naturskådning, promenerar i parker eller är ute med barnen i naturen. 

18.5.2020 Översikt över coronaläget 15.5.2020: effekterna av undantagstillståndet återspeglas i de ekonomiska uppgifterna för mars

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen.

4.5.2020 Översikt över coronasituationen 30.4.2020: Eurostat publicerade veckostatistik över döda, i inkvarteringsstatistiken en förväntad nedgång

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen. Vid sidan av dessa har den normala statistikproduktionen fortgått nästan helt enligt planerna.

4.5.2020 Eurostat publicerar exceptionell snabbestimatstatistik över antalet döda i Europa

Under coronavirusepidemin har det i de europeiska länderna uppstått ett behov att följa utvecklingen av antalet döda nästan i realtid. Fr.o.m. den här veckan publicerar europeiska statistikbyrån Eurostat varje vecka regionala uppgifter om antalet döda efter kön och ålder. Uppgifterna från alla medlemsländer som levererat uppgifter till Eurostat publiceras i Eurostats databas. Statistikcentralen publicerar uppgifter om Finland också i sin databas Experimentell statistik.

22.4.2020 Statistikcentralen publicerar ett exceptionellt snabbestimat om antalet döda

Under coronavirusepidemin har det i de europeiska länderna uppstått ett behov av att följa utvecklingen av antalet döda nästan i realtid.

Statistikcentralen börjar publicera Finlands uppgifter som preliminär statistik varje vecka med två veckors eftersläpning fr.o.m. 24.4.

14.4.2020 Begränsningarna till följd av coronaviruset påverkar konsumentprisindexets datainsamling

Effekterna av begränsningarna kommer att synas i statistiken och i tidsserierna, men redan nu måste vi uppskatta hur de påverkar datainsamlingen av det statistiska materialet. Också i konsumentprisindexets datainsamling och behandlingen av materialet beaktas det ändrade läget.

8.4.2020 Dina svar är viktiga

Många av Statistikcentralens statistikgrenar baserar sig på information som samlats in från personer och företag. Vi hoppas att medborgarna och företagen trots epidemisituationen fortfarande svarar på våra enkäter. Särskilt just nu är det viktigt att vi genom enkäterna får aktuell och rätt information om läget i Finland.

8.4.2020 Statistikcentralen erbjuder data och kunnande för det lägesrum som Helsinki GSE grundat

Den ekonomivetenskapliga forskningsenheten Helsinki GSE har tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral och Statistikcentralen grundat ett lägesrum som koncentrerar sig på analys av den ekonomiska situationen. Avsikten är att analyserna ska ge en bild av utvecklingen av ekonomin under coronakrisen.

6.4.2020 Twinning: Finland ska utveckla Vitrysslands kapacitet att föra statistik

Danmarks, Finlands och Litauens gemensamma projekt har vunnit en Twinningupphandling i Vitryssland. Det tvååriga projektet ska stärka Vitrysslands kapacitet att producera statistik av hög kvalitet till stöd för beslutsfattandet. För Finlands del deltar Statistikcentralen i projektet.

6.4.2020 Översikt över coronasituationen: Snabbare statistikproduktion och nya uppgifter som ger bakgrundsinfo om coronavirussituationen

Statistikcentralen strävar efter att göra statistikpubliceringen snabbare när det gäller statistik som är betydelsefull utifrån det exceptionella läget samt att publicera uppgifter som kompletterar den normala statistikproduktionen i en form som användarna behöver.

25.3.2020 Coronasituationen: De första statistikuppgifterna gällande mars publiceras 27.3.

Merparten av Statistikcentralens anställda har övergått till distansarbete. Trots detta har produktionen av statistik avlöpt nästan helt enligt planer.

19.3.2020 Prisuppgifter om gamla aktiebostäder publiceras 31.3.2020

Statistikcentralen publicerar i slutet av mars 2020 prisuppgifter om gamla aktiebostäder som gäller sista kvartalet år 2019. Utöver kvartalsuppgifterna publiceras månadsuppgifter för oktober–februari. Läs mera.

17.3.2020 Statistikcentralens verksamhet under coronavirusepidemin

Coronavirusepidemin medför ändringar i Statistikcentralens verksamhet. Målet är att säkerställa produktionen av de statistikgrenar som är viktigast ur samhällets synvinkel. För att försäkra oss om det kommer vi att göra ändringar i vår statistikproduktion samt i våra datainsamlingar och tjänster.

10.3.2020 Effektivare användning av datainsamlingar och data om utbildning med hjälp av ny webbplats

Webbplatsen om datainsamlingar och material som i början av året öppnades på Utbildningsstyrelsens webbsida sammanställer olika aktörers datainsamlingar om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning och data som framställs på basis av dem.

28.2.2020 Skattestatistik framställs i samarbete

Statistikcentralen framställer statistik utgående från Skatteförvaltningens material för Skatteförvaltningens statistikdatabas. Med hjälp av statistiksamarbete kan man framställa detaljerade och täckande uppgifter om skatter.

25.2.2020 Vår statistikutbildning erbjuder ett mångsidigt infopaket för kommuner

Under kursen bekantar du dig med Statistikcentralens öppna statistikdatabaser och öppna data, lär dig grunderna i självständig informationssökning samt får höra senaste statistikuppgifter om befolkningsprognosen, lönerna inom kommunsektorn och vägtrafikolyckor i ljuset av geodatamaterial. Anmäl dig till kursen.

20.2.2020 Trafikstatistiken koncentreras till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar under år 2020 publicera flera officiella trafikstatistikgrenar som tidigare publicerats av Trafik- och kommunikationsverket Traficom. Den officiella statistikföringen av trafiken koncentreras till Statistikcentralen på beslut av Traficom, Trafikledsverket och Statistikcentralen.

12.2.2020 Inkomststatistik publiceras i mars

Statistiken över skattepliktiga inkomster publiceras 9.3.2020, inkomstfördelningsstatistikens inkomstskillnader 10.3.2020 och regional utveckling av inkomster 11.3.2020. Läs mera.

10.2.2020 Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar fr.o.m. februari publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Läs mera.

7.2.2020 Arbetskraftsundersökningen 60 år: statistikföringen av arbetskraften utvecklas i takt med att samhället förändras

Statistikföringen av arbetsmarknaden har utvecklats i takt med att samhällets informationsbehov förändrats. Statistikföringen idag försöker allt noggrannare beskriva arbetets olika former. Samtidigt producerar arbetskraftsundersökningen allt mer aktuell information om de senaste konjunktursvängningarna.

5.2.2020 Statistikpostertävlingen har startat – anmäl dig du också!

Den internationella statistikpostertävlingen 2020–2021 för studerande har kört igång redan för sjunde gången. Målet med tävlingen är att främja användningen av samhällelig information bland ungdomar och universitetsstuderande samt att främja deras förmåga att läsa och använda statistik kritiskt.

31.1.2020 Lösningar söks för att avveckla kön inom forskartjänster

Ansökningarna för tillstånd att använda skräddarsydda material inom Statistikcentralens forskartjänster har hopat sig. Därför strävar Statistikcentralen för närvarande att effektivera behandlingen av ansökningar och skaffa tilläggsresurser för att avveckla köerna. 

24.1.2020 I statistiken Aktiebostadspriser publiceras tillsvidare inte priserna på gamla aktiebostäder

Avbrottet i publiceringen av uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder fortsätter tillsvidare. På grund av datasystemändringar vid Skatteförvaltningen är inte materialets täckning på en tillräcklig nivå för att uppgifterna ska kunna publiceras. Läs mera

24.1.2020 Info om bostadsområden via tjänsten Paavo

Vilka postnummerområden i Finland är mer småhusdominerade än andra? Och var finns det flest personer med högre högskoleexamen? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo.

20.1.2020 Statistikcentralen anslöt sig till användarna av inkomstregistrets löneuppgifter

Användningen av inkomstregistrets löneuppgifter utökades betydligt i början av år 2020. Statistikcentralen kommer att utnyttja uppgifterna i inkomstregistret i stor utsträckning i sin statistikproduktion.

9.1.2020 Överdirektörer för Statistikcentralen blir Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm och Ville Vertanen

Överdirektörerna bildar tillsammans med generaldirektör Marjo Bruun Statistikcentralens nya strategiska ledning som också leder förnyelsen av Statistikcentralens verksamhet och organisation.

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2019