Produkter och tjänster

Utöver statistikpublikationer producerar vi avgiftsfria och avgiftsbelagda informationsprodukter och -tjänster. I StatFin-statistikdatabasen hittar du mångsidiga statistiska uppgifter i tabellformat.

Hjälp med att förstå och tolka statistik

  • Statistikskolan (på finska) - lär dig förstå och använda statistik
  • Kurser som gäller statistik och statistikbranschen

Aktuella uppgifter och tidsserier

Rådgivning och specialutredningar

Statistiska databaser och samling av indikatorer

Öppen data och regionala uppgifter

Tjänster och material för forskare