Produkter och tjänster

Utöver statistikpublikationer producerar vi avgiftsfria och avgiftsbelagda informationsprodukter och -tjänster. I StatFin-statistikdatabasen hittar du mångsidiga statistiska uppgifter i tabellformat.

Hjälp med att förstå och tolka statistik

  • Statistikskolan (på finska) - lär dig förstå och använda statistik
  • Kurser som gäller statistik och statistikbranschen

Aktuella uppgifter och tidsserier

Rådgivning och specialutredningar

""

Statistiska databaser och samling av indikatorer

""

Öppen data och regionala uppgifter

""

Tjänster och material för forskare

""