Mikrosimulering

Statistikcentralen utvecklar, upprätthåller och distribuerar mikrosimuleringsmodellen SISU som modellerar Finlands personbeskattnings- och socialskyddssystem. SISU-modellen är ett beräkningsverktyg avsett för planering, uppföljning och evaluering av personbeskattningen och socialskyddslagstiftningen.

Mikrosimuleringsmodeller har sedan länge tillämpats i Finland i arbetet med beredning av lagstiftning om socialskyddsförmåner och inkomstbeskattning. Med hjälp av mikrosimuleringsmodeller kan man genom att använda urvalsmaterial på individnivå som representerar hela befolkningen beräkna lagändringarnas sammanlagda effekter både på olika typer av hushåll och på hela befolkningen.

Modellerna används bl.a. för att estimera den offentliga sektorns skatteinkomster, granska medborgarnas och hushållens ekonomiska ställning samt undersöka inkomstskillnader och effekten av olika incitament.

Den nya modellen tar den finländska mikrosimuleringen till en helt ny nivå när det gäller användarvänlighet och exakthet i beräkningen. För att förbättra användarvänligheten har ett skräddarsytt separat användargränssnitt tagits fram i modellen. Exaktheten i beräkningen har förbättrats i och med att det grundläggande materialet är större och representerar befolkningen på ett bättre sätt. Det omfattande registerbaserade materialet kan användas via fjärranslutning. Målet är också att kunna använda modellen i större omfattning än tidigare bl.a. i samband med forskning och bedömningen av politiska alternativ.

Sedan år 2011 har Statistikcentralen utvecklat modellen i nära samarbete med Folkpensionsanstaltens forskningsavdelning. Dessutom har ett flertal sakkunniga vid Finansministeriet, Social- och hälsoministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Statens ekonomiska forskningscentral deltagit i utvecklingsarbetet.