Priser för forskningsmaterial och -tjänster

Priserna gäller år 2024. Användningstillstånd och forskningsmaterial faktureras separat efter beslut eller leverans. Priserna på användningstillstånd är offentligrättsliga prestationer för vilka ingen mervärdesskatt tas ut. De övriga priserna är prissatta enligt företagsekonomiska principer och till dem tillsätts 24 % mervärdesskatt. Priserna i prislistan inkluderar inte moms.

Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2024 (på finska).

 För mer information om faktureringsrutiner, se slutet av sidan.

Priser på användningstillstånd

Användningstillstånd   Pris, moms 0 %
Mindre ändring av användningstillstånd
 • Ändringar som gäller användarna.
 • Förlängning av användningstillstånd.
350 €
Normalt användningstillstånd (förberedelserna tar mindre än 5 timmar)
 • Material som ska överlåtas, t.ex. dödsorsaksmaterial för medicinsk forskning.
 • Användningstillstånd till anonymiserat servicematerial som ska överlåtas.
 • Enkla användningstillstånd för distansanvändning av material, till exempel enkla tillstånd för användning av färdigt material.
 • Små utvidgningar av material för distansanvändning.
 • Tillägg av externt material till distansanvändning.
750 €
Omfattande användningstillstånd (förberedelserna tar 5–9 timmar)
 • Användningstillstånd för material som skräddarsys för distansanvändning.
 • Licenser för färdigt material, vilket kräver mer omfattande utredningar.
 • Tillägg av externt material som kräver utredningar.
1 500 € 
Mycket omfattande användningstillstånd (förberedelserna tar 10-15 timmar)
 • Utmanande utredningar kring dataskydd eller andra utmanande utredningar.
 • Externt material som kräver mycket utredningar.
3 000 €

För arbetstid överstigande 15 timmar debiteras även timpris enligt gällande prislista.

Då ändringen i tillståndsansökan berör förändringar i syftet för användningen av materialet, behandlas och debiteras ansökan som normalt eller omfattande.

Behandlingskostnaden faktureras oberoende av om ansökningen godkänns eller inte. Vi fakturerar också för en ansökan som dras tillbaka eller inte kompletteras efter att den har tagits till behandling.

Användningstillstånd i samband med lärdomsprov

Priset för användningstillstånd för lärdomsprov är 500 euro. Vid en mindre ändring av användningstillstånd är priset 175 euro. Den sökande ska i ansökan ange att licensen gäller ett lärdomsprov.

Användningstillstånd i samband med lärdomsprov gäller utarbetande av ett (1) lärdomsprov. Om projektet innebär att flera lärdomsprov utarbetas, eller att produkter som inte är lärdomsprov produceras, krävs ett normalt eller omfattande användningstillstånd.

Priser på tjänster

Tjänst Pris (+ moms 24 %)
Timpris för utfört arbete 115 € / timme
Delning av engångsfaktura mellan flera organisationer 1 arbetstimme
Förnyelse av ett avtal om forskningstjänster på grund av orsaker som beror på kunden (t.ex. byte av betalare) 1 arbetstimme
Hyrning av en arbetsstation i forskningslaboratoriet 70 € / dag

För ingående av avtal om forskningstjänster i samband med ansökningsprocessen debiteras en arbetstimme. När det gäller uppgifter som lämnas ut till forskarens egen organisation ingår avtalet i priset för det uttag som anges i prislistan.

Priser för material

För mer information om material, se sidan Material och leveransformer för dessa.

Material som skräddarsys

Framställningen och bearbetningen av forskningsmaterial prissätts enligt arbetets omfattning och komplexitet. Om forskningsmaterial hämtas från en modul av färdigt material är priset minst detsamma som priset för den färdiga datamodulen.

Färdigt material

För färdigt material debiteras endera årsavgifter eller en engångsavgift beroende på om användningstillståndet har beviljats för material som levereras kontinuerligt eller endast en gång.

Färdiga materialuppdateringar debiteras alltid för minst två arbetstimmar (115 €/h)​

Material Pris (+ moms 24 %) 
Fortlöpande färdigt material 550 € / år / material
Engångsavgift för färdigt material 750 €
Plockning för målgruppen från färdigt material 750 € + plockning med timdebitering​
Uppdatering av plockning från färdigt material baserat på befintligt användningstillstånd​ 550 € + plockning med timdebitering​

Notera: TAX_INCOMES och TAX_BENEFIT färdigt material kommer endast att ges ut som fortlöpande färdigt material.

Mikrosimuleringsmaterial och inkomstfördelningsstatistik

Material Pris (+ moms 24 %)
SISU-registermaterial 2000 € / år
SISU-registermaterial, separat urval 2000 € / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens servicematerial, grundläggande paket: uppgifter om personer och hushåll samt inkomstnomenklatur 500 € / materialår
Inkomstfördelningsstatistikens tilläggspaket: levnadsförhållanden, boende, förmåner, skattevariabler, ytterligare uppgifter om sysselsättning 100 € / tilläggspaket / materialår

Uppgifter om dödsorsaker

Information om typiska fall där uppgifter om dödsorsaker tas ut. Priset för plockning beräknas enligt det timpris som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Material   Pris (+ moms 24 %)
Baspaket med uppgifter om dödsorsaker på en personbeteckningslista (3–5 arbetstimmar)
 • Innehåller variablerna: dödsår, dödsdatum, underliggande dödsorsak för statistiken, underliggande dödsorsak 54-klassers tidsserie, direkt dödsorsak, bidragande dödsorsak 1–4.
 • Till samma pris kan man också ta ut 1–3 tilläggsvariabler.
345 - 575 €
Begäran om ett mer omfattande uttag av uppgifter om dödsorsaker på en personbeteckningslista (5–6 arbetstimmar)
 • Innehåller t.ex. ett baspaket med uppgifter om dödsorsaker (beskrivet ovan) och fyra eller fler tilläggsvariabler.
575 - 690 €
Uttag av samma uppgifter om dödsorsaker på flera personbeteckningslistor (1 arbetstimme)
 • Priset för en arbetstimme tillkommer per personbeteckningslista.
115 € 
Uttag av målpopulation (5–8 arbetstimmar)
 • Uttag av en målpopulation på basis av vissa dödsorsaker.
575 - 920 €
Ansökan om uppgifter om dödsorsaker för hela år eller delår (2–3 arbetstimmar)
 • Vi rekommenderar att uppgifter om dödsorsaker ansöks för hela år. Priset för 2–3 arbetstimmar läggs eventuellt till, om man bara söker uppgifter om dödsorsaker för delår.
230 - 345 €

Distansanvändning

För distansanvändning debiteras en årlig avgift för den virtuella maskinen forskningsprojektet har hyrt och därtill användaravgifter baserade på antalet användare. Forskningsprojektet väljer den virtuella maskin som bäst lämpar sig för projektet. Rekommenderat maximalt antal användare för varje maskintyp.

Beställningar och ändringar av virtuell maskin skickas till tutkijapalvelut@stat.fi.

Priser för distansanvändning

Produkt Windows / år (+moms 24%) Akademisk Windows / år (+moms 24%) Linux / år (+moms 24%)
Virtuell maskin S (8 GB ramp, 4-kärnig) 3000 € 2900 € 2800 €
Virtuell maskin M (16 GB ramp, 6-kärnig) 3800 € 3500 € 3300 €
Virtuell maskin L (32 GB ramp, 8-kärnig) 4900 € 4200 € 4000 €
Virtuell maskin XL (64 GB ramp, 8-kärnig) 6700 € 5300 € 5100 €
Användaravgift 300 € / person 300 € / person 300 € / person

Linux-maskiner

Utöver de grundläggande paketen, dessutom erbjuds en HPC-maskin (High Performance Computing) med Linux-maskin. Kontakta tutkijapalvelut@stat.fi för mer information. Vi tillhandahåller ingen separat handledning för användning av Linux-maskiner, med undantag för tekniskt stöd i händelse av systemproblem. Operativsystemet är CentOS 7. Tillgängliga applikationer beskrivs på sidan FIONA-distansanvändningssystemet.

Akademisk Windows-licens

En akademisk Windows-licens kan tilldelas för projekt där alla användare kommer från organisationer som är berättigade till en akademisk licenstyp. Det är projektets ansvar att se till att licensvillkoren uppfylls. Om licensvillkoren är uppfyllda kan du begära att byta till en akademisk Windows-licens på tutkijapalvelut@stat.fi.

Om den akademiska Windows-licensen aktiveras i mitten av faktureringsperioden kommer maskinpaketet att faktureras för de månader den varit i användning.

Övriga avgifter för distansanvändning

För forskningsprojektet reserveras en begränsad mängd hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Projektet kan beställa installation av Microsoft Office mot en separat avgift.

Projektet måste ha en akademisk Windows-licens för att en akademisk Microsoft Office-licens ska kunna tas i bruk.

Produkt Pris (+moms 24%)
Extra diskutrymme 200 GB 120 € / år
Microsoft Office 260 € / virtuell maskin / år
Akademisk Microsoft Office 90 € / virtuell maskin / år
Avgift för modifiering av FIONA maskin

200 € / virtuell maskin

Återupptagande av distansanvändning av ett forskningsprojekt efter nedläggning 350 €
Skräddarsydda installationer 90 € / timme

Faktureringspolicy

Användningstillstånd och forskningsmaterial faktureras separat efter beslut eller leverans.
När det gäller fakturering av offentligrättsliga prestationer högst två betalningspåminnelser skickas utöver den ursprungliga fakturan. Om fakturan inte har betalats på förfallodagen i den andra påminnelsen skickas den direkt till indrivning (verkställighet). Om det finns oklarheter eller fel i fakturan ska du kontakta forskartjänster (tutkijapalvelut@stat.fi) så snart du har fått den första fakturan.

Fakturering av fortlöpande färdigt material

En årsavgift på 550 euro debiteras för varje kalenderår prenumerationen för det fortlöpande materialet är i kraft. Årsavgiften debiteras även om materialet inte har använts hela året.
För kalenderåret 2024 faktureras årsavgiften för fortlöpande färdigt material i mars. Från och med 2025 faktureras årsavgiften för fortlöpande färdigt material i februari. Fortlöpande färdigt material som öppnats under året faktureras månaden efter öppningsmånaden.

Fakturering av SISU-registermaterial

En årsavgift debiteras för varje kalenderår prenumerationen för det fortlöpande materialet är i kraft. Årsavgiften debiteras även om materialet inte har använts hela året.
För kalenderåret 2024 faktureras årsavgiften för SISU-registermaterial i december. Från och med 2025 faktureras årsavgiften för SISU-registermaterial i februari. Fortlöpande SISU-registermaterial som öppnats under året faktureras månaden efter öppningsmånaden.

Fakturering av distansanvändning

Minimilängden för fakturering av distansanvändning är en månad, vilket motsvarar en månaders andel av årsavgiften. Om distansanvändningen inletts eller avslutats under pågående faktureringsperiod ställs avgiften i relation till månadsnivån enligt start- och slutdatum.

Om ett projekts maskinpaket är öppet under hela faktureringsperioden, kommer dock användarnamn som öppnas och stängs i mitten av faktureringsperioden att faktureras för hela faktureringsperioden.

Avgifterna för distansanvändning debiteras fyra gånger per år:

Faktureringsdatum Faktureringscykel
15 april januari - mars
15 augusti

april - juni

15 oktober

juli - september

15 december oktober - december