Sammanslagning av material med annat material

Statistikcentralens forskningsmaterial kan slås samman också med annat material. Statistikcentralen slår samman materialet. Det är möjligt att slå samman intervju- eller enkätundersökningar med Statistikcentralens forskningsmaterial, om undersökningsobjektet informerats om sammanslagningen med det övriga materialet. Sammanslagning med andra myndigheters material på enhetsnivå förutsätter att användningstillstånd fås av instansen i fråga och att tillståndet överlämnas till Statistikcentralen.

Sammanslagning med intervju- eller enkätundersökningsmaterial

Om man önskar slå samman annat material med de uppgifter som samlas in, ska en deltagare i en intervju- eller enkätundersökning informeras om detta. De ärenden som uppgiftslämnaren ska informeras om utgörs av bland annat uppgifter om den personuppgiftsansvarige och ändamålet med behandlingen av personuppgifter. Därtill ska uppgiftslämnaren underrättas om de uppgiftsgrupper som ska hämtas ur olika register och uppgifternas överlåtelseobjekt. Information om sammanslagning av intervju- och enkätundersöknings- och registeruppgifter redogörs i det skede då undersökningsobjekten kontaktas för första gången för att genomföra den personliga datainsamlingen.

Om man vill slå samman material som samlats in av undersökningsobjekten med Statistikcentralens uppgifter på enhetsnivå, ska undersökningsobjektet informeras om att uppgifter hämtas också från Statistikcentralen och de kategorier av personuppgifter som man avser slå samman ska också nämnas. Kategorier av personuppgifter kan vara till exempel inkomster, utbildning, arbetsmarknadsställning.

Behandlingen av personuppgifter ska vara transparent för den registrerade. Följaktligen finns det skäl att maximalt noggrant beskriva de uppgifter av Statistikcentralens uppgifter vilka avses slås samman med enkät- och intervjumaterialet. I informationen ska det därtill uppges från vilken tid uppgifter slås samman (det vill säga om man är intresserad enbart av uppgifter vid enkättidpunkten eller till exempel av arbets- och utbildningshistoriken).

Den behandlingsgrund som valts i undersökningen påverkar behandlingen och sammanslagningen av materialet.

Läs mer om hur undersökningsobjekt informeras om behandlingen av personuppgifter.

Sammanslagning med övriga myndigheters enhetsmaterial

Det är möjligt att slå samman också andra myndigheters uppgifter med Statistikcentralens uppgifter. Forskaren ska ansöka om användningstillstånd direkt hos dessa myndigheter. Uppgifterna slås samman med personbeteckningen, FO-nummer, koordinater och dylika uppgifter. Statistikcentralen slår samman materialet. Innan sammanslagningen ska Statistikcentralen ges en kopia av övriga myndigheters tillstånd. Forskaren ansvarar för att säkerställa existensen av övriga myndigheters tillstånd under hela forskningen. Förlängning av giltighetstiden för Statistikcentralens användningstillstånd ändrar inte giltighetstiden för en annan myndighets tillstånd, utan forskaren ska ansöka om förlängning separat av myndigheten i fråga.

Uppgifter som Statistikcentralen överlåtit kan föras till Findatas distansanvändningssystem: dödsorsaksuppgifter, ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning. Om andra uppgifter hämtas från Statistikcentralen, ska uppgifterna föras till Statistikcentralens distansanvändningssystem.

Övriga registermyndigheters tillståndssidor