Forskningssamarbete

Statistikcentralens forskningstjänster har till uppgift att tillhandahålla mikromaterial och utveckla nya materialhelheter för forskningsanvändning. Därtill utförs forskningsarbete som anknyter till mikromaterial i samarbete med forskningsorganisationerna.

Forskartjänsternas forskare har deltagit på mångsidigt sätt i olika projekt med viktiga resultat såsom nytt forskningsmaterial och materialkännedom. Om du funderar på samarbetsmöjligheter eller utvecklingsidéer, kontakta forskartjänsterna på adressen tutkijapalvelut@stat.fi

Forskare som jobbat i forskartjänsterna 

Aapo Stenhammar (Aalto-universitet/Löntagarnas forskningsinstitut)

Forskningsteman: Arbetsmarknaden, utbildning, förändringar i arbetslivet, social rörlighet, historia.
Projekt och material: Konsekvenser av utflyttning från landsbygd, teknologi och efterfrågan på färdighet, främjande av användningen av lantbruksregister och andra historiskt material i forskning.

Olli Ropponen (Etla)

Forskningsteman: Företagsbeskattningens inverkan på företagens beteende.
Projekt och material: Ränteavdragsbegränsningarnas konjunkturberoende; företagsmaterial.

Hannu Karhunen (Löntagarnas forskningsinstitut/Statistikcentralen)

Forskningsteman: Utbildningsekonomi, utbildningens ärftlighet och jämställdheten i möjligheterna, utbildning och inverkan på den psykiska hälsan, internationella examensstudenter.

Projekt och material: Mänskligt kapital och innovationer (Jyväskylä universitet), Hindrande av marginalisering, åtgärder och mekanismer (PSE-konsortiet), Utbildning, arbetsmarknaden och den psykiska hälsan (Jyväskylä universitet), Främjande av forskningsanvändning av utbildningsmaterial.

Pekka Laine (Statistikcentralen)

Forskningsteman: Lönedifferenser mellan könen, professionell segregering mellan könen, inverkan av företagets lönsamhet på individernas löner, löneglidning, lönekonsekvenser av kollektivavtalssystemet, byggande av sammanslagna arbetsgivar-arbetstagar-panelmaterial och mikroekonomometrisk arbetsmarknadsundersökning.

Projekt och material: Sammanslagning av lönestrukturmaterial (från och med 1995) och harmonisering av övertid, Inverkan av professionell segregering på lönedifferensen mellan könen inom den offentliga sektorn 1995–2013.

Olavi Lehtoranta (Statistikcentralen/VTT)

Forskningsteman: Mikrodataanalys av innovationer, internationaliseringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten, internationella kompetensflöden, företag med snabb tillväxt och deras sysselsättningsförmåga, externa effekter av innovationer (externalities of innovation-projektet), inverkan av den offentliga FoU-finansieringen.

Projekt och material: Utveckling av produktivitetsstatistik, utveckling av vetenskaps- och teknologistatistik, företagsdynamik, Policy Relevant Nordic Innovation Indicators, OECD:s Innovation Micro Data-projekt, utveckling av Teknologibarometern, terminologisk och på statistiskt mikromaterial baserad kalkylmässig utveckling av innovationskriterierna och immateriella investeringar.

Mika Maliranta (ETLA/JSBE)

Forskningsteman: Produktivitet, kompetens, arbetsplats- och arbetstagarflöden, ekonomisk tillväxt, utbildningsekonomi.

Projekt och material: Byggande av panel över industriella verksamhetsställen och produktivitets- och kapitalstocksindikatorer (LDPM-material), arbetsplats- och arbetstagarflödesberäkningar, yrkesstrukturerna i företagen och på arbetsställena och förändringar i dessa (OCCU-material), personalens egenskaper och produktivitets- och lönedifferenser (FLEED-material), användning av informations- och kommunikationsteknologi och företagens produktivitet (IKT-panelen), inverkan av den grundläggande yrkesutbildningen och resultatfinansieringsmätare, ägarföretagarnas egenskaper och företagens framgång (FLOWN-material).

Mika Naumanen (VTT)

Forskningsteman: Innovativa tillväxtföretag, patentmaterial, företagsmaterial, Sfinno-databasen, FoU-finansiering.

Projekt och material: Utveckling av teknologibarometern, utveckling av innovationsindikatorer och indikatorer över immateriella investeringar och utveckling av mätarna av plattformsarbetet och socialt entreprenörskap, innovationskluster.

Satu Nurmi (Statistikcentralen)

Forskningsteman: Företagens tillväxt och överlevnad, entreprenörskap, internationalisering, utveckling av forskningsanvändningen av företagsmaterial.

Projekt och material: Invandrare, företagsdynamik och ekonomisk tillväxt, Arbetstagarnas mobilitet som källa för informationsspridning och ”kreativ destruktion” och ägarmaterialet FLOWN, Sambandet mellan uppkomst av nya företag och arbetsplatser, Startup-företagens roll i samhällsekonomin, Inverkan av internationaliseringen på företag och deras personal: analys av omfattande registermaterial.

Hanna Pesola (VATT/Statistikcentralen)

Forskningsteman: Arbetslöshet, invandring, social trygghet.

Projekt och material: Inverkan av arbetslöshetsskyddet (VATT), Hindrande av marginalisering; åtgärder och mekanismer (PSE-konsortiet), Uppdatering av det sammanslagna arbetsgivar- och arbetstagarmaterialet (FLEED) och ANM:s material (materialen i sysselsättningsstatistiken och URA-systemet).